m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-08 , 09:57:47
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Jońska-Stępień
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-11
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup i dostawa monochromatycznego przemysłowego wysokonakładowego urządzenia powielająco-drukującego wraz z serwisem w okresie 36 miesięcy.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa monochromatycznego przemysłowego wysokonakładowego urządzenia powielająco-drukującego wraz z serwisem w okresie 36 miesięcy.
2. Numer postępowania ZP/IJ/271/III-176/19
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://umw.ezamawiajacy.pl
5. Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi: 326 016,26 zł netto.
6. Rodzaj procedury: procedura otwarta (przetarg nieograniczony).
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy.
9. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Aukcja odbędzie się na stronie internetowej pod adresem http://aukcje.um.warszawa.pl.
Dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawiera pkt 25 SIWZ.
10. Termin realizacji zamówienia:
1)dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie urządzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Warszawy, w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy;
2)bieżąca obsługa serwisowa urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, która obejmować będzie terminową dostawę wszystkich materiałów eksploatacyjnych (poza papierem) oraz zszywek dostarczanych na wezwanie Zamawiającego, a także dostawę i wymianę zużytych części zamiennych, a także regularną konserwację urządzenia w celu zapewnienia mu bezusterkowej eksploatacji w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 3 wzoru umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZgodnie z SIWZ
Główny przedmiot (CPV)30.12.14.30-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 30.12.40.00-4


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl/
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania14 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium9000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie oraz bieżącej obsłudze serwisowej urządzeń wysokonakładowych do druku produkcyjnego, o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł;
- dysponują lub będą dysponowali co najmniej jedną osobą przeszkoloną w obsłudze serwisowej kserokopiarek wysokonakładowych, których obsługa stanowi przedmiot zamówienia, posiadającą min. dwuletnie doświadczenie w obsłudze serwisowej tych kserokopiarek i/lub dokument potwierdzający autoryzację producenta dostarczanego sprzętu w tym zakresie.
DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
b) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
c)Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
d) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. c) SIWZ.
e) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
Dokumenty;
f) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ dostawy zostały wykonane należycie, tj.:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane;
- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
3. Inne informacje:
a) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wyposażenie w wysokowydajny odbiornik wydrukowanych prac tzw. stacker15 %
Prędkość drukowania/kopiowania w ciągu jednej minuty10 %
Łączna pojemność pojemników na papier10 %
Liczba arkuszy formatu A3 o gramaturze 80g/m2 w broszurze5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-08
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=65619
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-08 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-08, 11:00, Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niecałej 2, w pok. 309
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-03


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |