m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-09 , 10:55:33
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem, na który składa się realizacja następujących etapów i zadań:
1) etap I obejmujący poniższe zadania:
a) zadanie 1: dostawa i instalacja jednego kontenera pomiarowego,
b) zadanie 2: dostawa i uruchomienie aparatury kontrolno-pomiarowej,
c) zadanie 3: dostawa, instalacja i uruchomienie systemu gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i archiwizacji danych pomiarowych;
2) etap II obejmujący poniższe zadania:
a) zadanie 4: nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza,
b) zadanie 5: nadzór merytoryczny nad poprawnością wyników i systemem zapewnienia jakości, weryfikacja i udostępnienie danych pochodzących ze stacji monitoringu jakości powietrza.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Numer postępowania: ZP/GP/271/III-182/19.
2. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://umw.ezamawiajacy.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)38.34.40.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 38.50.00.00-0
48.00.00.00-8
44.21.11.00-3
50.41.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-10-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium25000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1. Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują / będą dysponować osobami (minimum 2 osoby) zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają łącznie lub rozdzielnie poniższe wymagania:
a) minimum 2 serwisantami z których każdy posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych sprzętu do analizatorów gazowych do pomiarów jakości powietrza,
b) minimum 1 serwisantem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych poborników manualnych pyłu,
c) minimum 1 serwisantem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych zestawów kalibracyjnych Zero/Span służących do monitoringu powietrza,
d) minimum 1 serwisantem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych analizatorów ciągłego pomiaru pyłów służących do monitoringu powietrza,
e) minimum 1 ekspertem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w zakresie weryfikacji danych z mierników automatycznych i poborników manualnych.

III.2. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

III.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

III.4. Inne informacje:
d) Zamawiający zastosuje do badania i oceny ofert „procedurę odwróconą”, opisaną w art. 24aa ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=65628
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-18 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-18, 10:00, Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niecałej 2, w pok. nr 309 (sala konferencyjna), piętro III.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Numer identyfikacyjny projektu:
Nazwę projektu: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,
Umowa o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |