m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-09 , 12:51:35
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Bacińska
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22) 443 71 47
- emailabacinska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Szarzyńska
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal415
- telefon(0-22) 545 72 26
- emaileszarzynska@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu technologii scenicznej dla potrzeb Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu technologii scenicznej dla potrzeb Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ww. treść, która będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy oraz:

— Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ,

— Dokumentacja projektowa – załącznik nr 8a do SIWZ,

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 8b do SIWZ,

— Przedmiary robót – załącznik nr 8c do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Ursynów
Główny przedmiot (CPV)32.00.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 32.34.24.00-6
31.50.00.00-1
32.42.40.00-1
32.26.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-05-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium100000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Uwaga! Numeracja przeniesiona z Ogłoszenia o zamówieniu zamiszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy wykażą, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali1 (tj. zakończyli) co najmniej:

a) 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem systemu elektroakustyki, w budynku2 posiadającym salę o liczbie miejsc dla co najmniej 250 widzów, o wartości dostawy wraz z montażem co najmniej 1 000 000 PLN brutto,

oraz

b) 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem urządzeń systemu oświetlenia scenicznego wraz z systemem sterowania, w budynku2 posiadającym salę o liczbie miejsc dla co najmniej 250 widzów, o wartości dostawy wraz z montażem co najmniej 1 000 000 PLN brutto,

oraz

c) 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem systemu elektroakustyki i systemu oświetlenia scenicznego wraz z systemem sterowania, w budynku2 posiadającym salę o liczbie miejsc dla co najmniej 250 widzów, o wartości dostawy wraz z montażem co najmniej 1 500 000 PLN brutto.

1. Za wykonaną dostawę wraz z montażem Zamawiający uzna taką, która została oceniona przez Zamawiającego jako wykonana w sposób należyty.

2. Pod pojęciem „budynku” należy rozumieć budynek o charakterze widowiskowym, tj. teatry, opery, sale koncertowe, filharmonie, sale kongresowe oraz domy kultury z funkcjami widowiskowymi i koncertowymi (wyklucza się sale audytoryjne i wykładowe).

2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.:

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:

a) 1 osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika prac montażowych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12 a. ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane;

oraz

b) co najmniej 1 osobą, specjalistą z doświadczeniem w zakresie oświetlenia scenicznego, która w okresie ostatnich 5 lat kierowała pracami montażowymi polegającymi na realizacji co najmniej 1 instalacji systemu oświetlenia scenicznego o wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto w budynkach1 zdefiniowanych poniżej;

oraz

c) co najmniej 1 osobą, specjalistą w zakresie elektroakustyki, która w okresie ostatnich 5 lat kierowała pracami montażowymi polegającymi na realizacji co najmniej 1 instalacji systemów elektroakustycznych o wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto w budynkach1 zdefiniowanych poniżej.

1. Pod pojęciem „budynku” należy rozumieć budynek o charakterze widowiskowym, tj. teatry, opery, sale koncertowe, filharmonie, sale kongresowe oraz domy kultury z funkcjami widowiskowymi i koncertowymi (wyklucza się sale audytoryjne i wykładowe).

Dopuszcza się możliwość łączenia przez 1 osobę funkcji kierownika prac montażowych i specjalisty, pod warunkiem łącznego (zsumowanego) spełniania warunków wskazanych dla danej osoby/funkcji.

III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór umowy dostępny jest na platformie zakupowej pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl.

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 100 000,00 PLN. Szczegóły dot. wadium zostały opisane w pkt 12 SIWZ.

2) Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) Ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy:

1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz dostaw wykonanych (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

b) wykazu osób (zgodny z załącznikiem nr 7 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:

a) Oficjalne karty materiałowe oferowanych urządzeń wymienionych w „Wykazie oferowanych urządzeń – Technologia oświetlenia” (załącznik nr 1a do SIWZ), potwierdzające zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej;

b) Oficjalne karty materiałowe oferowanych urządzeń wymienionych w „Wykazie oferowanych urządzeń – Technologia nagłośnienia” (załącznik nr 1b do SIWZ), potwierdzające zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej;

c) Oficjalne karty materiałowe oferowanych urządzeń wymienionych w „Wykazie oferowanych urządzeń – Technologia video i system podglądu” (załącznik nr 1c do SIWZ), potwierdzające zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
funkcjonalność techniczna40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://umw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-28 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-28, 11:00, w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. nr 543 - V piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |