m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-15 , 09:44:41
I Zamawiający
ZamawiającyUrsynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
- adresPileckiego 122, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 334-62-12
- faks(0-22) 334-62-11
- e-mailsekretariat@ucsir.pl
- adres internetowyhttp://www.ucsir.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Klitenik
- adresUrsynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, Pileckiego 122, 02-781 Warszawa
- lokal203
- telefon(0-22) 334-62-29
- emaila.klitenik@ucsir.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi ratownictwa wodnego w 2020r.
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia są usługi ratownictwa wodnego na potrzeby krytych pływalni Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie, zgodnie z poniższym:
a)Zadanie nr 1 – Zespól Obiektów Sportowych „Koncertowa”
b)Zadanie nr 2 - Zespół Obiektów Sportowych „Aqua Relaks”
c)Zadanie nr 3 – Zespół Obiektów Sportowych „Hirszfelda”
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ” stanowi załącznik nr 1 do siwz.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWARSZAWA
Główny przedmiot (CPV)75.25.20.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium29000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2018, poz. 1482) oraz wykaże, że został wpisany do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz. U. 2019, poz. 993)

II Podstawy wykluczenia
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-15
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ucsir.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-15 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-15, 11:00, siedziba zamawiającego, pok. 202
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |