m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-16 , 14:16:26
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Analizy urbanistyczne dla obszarów rozwojowych Warszawy
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz urbanistycznych dla obszarów rozwojowych Warszawy

2. Całkowita wartość zamówienia: Wartość bez VAT: 560 000,00 zł

3. Zamawiający w zakresie usług objętych przedmiotowym zamówienia nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim

5. Zmiany umowy zostały przewidziane zostały we wzorze umowy dla każdej części

6. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ust. 1 ustawy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.40.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Analiza potencjału rozwojowego obszaru Chrzanowa na potrzeby nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy0,0024 tygodnie
2Koncepcja programowo – przestrzenna obszarów poprzemysłowych dla terenów Polfy Tarchomin0,0018 tygodni
3Założenia do przekształceń urbanistycznych Portu Praskiego0,0018 tygodni
4Opracowanie wariantowych koncepcji zagospodarowania przestrzennego założenia urbanistycznego rezerwy terenowej pod al. Tysiąclecia wraz z bezpośrednio przyległym otoczeniem.0,0018 tygodni
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że:
Część 1, Część 2, Część 3, Część 4

1. wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie należycie wykonali co najmniej 3 usługi o wartości co najmniej 80 000,00 zł każda, dla obszaru nie mniejszego niż 50 ha każda, w mieście powyżej 300 000 mieszkańców, polegające na opracowaniu:
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) studium wykonalności projektu inwestycyjnego dla danego obszaru;
4) koncepcji urbanistyczno-przestrzennej zagospodarowania danego obszaru;
5) analizy komunikacyjnej (tj. np. badanie lub prognoza ruchu).
Wskazane wyżej opracowania można wykazać w dowolnej konfiguracji (np. projekt mpzp + studium wykonalności + analiza komunikacyjna, albo projekt mpzp + 2 koncepcje, albo 3 koncepcje itp.).

Część 1, Część 2, Część 4

2. wykażą, że dysponują zespołem specjalistów składającym się z co najmniej 4 osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, posiadających niżej wskazane kwalifikacje
i doświadczenie:
a) specjalistę z zakresu gospodarki przestrzennej (architekt, urbanista), posiadającego doświadczenie zawodowe wynikające z udziału w sporządzaniu co najmniej jednego z opracowań wymienionych w pkt. 12.2.1. ppkt 1), 2) i 3) SIWZ dla obszaru nie mniejszego niż 25 ha, w mieście powyżej 300 000 mieszkańców, w okresie ostatnich 5 lat;

b) specjalistę z zakresu architektury, posiadającego doświadczenie zawodowe wynikające z udziału w sporządzaniu co najmniej jednego z opracowań wymienionych w pkt. 12.2.1. ppkt 1), 2) i 3) SIWZ lub innych projektów z zakresu architektury, obejmujących swym zakresem wielofunkcyjne obszary miasta o powierzchni opracowania nie mniejszej niż 10 ha, w okresie ostatnich 5 lat;

c) specjalistę z zakresu architektury krajobrazu, posiadającego doświadczenie zawodowe wynikające z udziału w sporządzaniu co najmniej jednego z opracowań wymienionych w pkt. 12.2.1. ppkt 1), 2) i 3) SIWZ lub innych opracowań/projektów z zakresu architektury krajobrazu, obejmujących swym zakresem obszary o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha, w okresie ostatnich 5 lat;

d) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania projektu z dziedziny układów komunikacyjnych, posiadającą doświadczenie zawodowe wynikające z udziału w sporządzaniu co najmniej jednego z opracowań wymienionych w pkt. 12.2.1. ppkt. 1), 2), 3) i 4) SIWZ lub innych opracowań/projektów z zakresu infrastruktury drogowej, obejmujących swym zakresem obszary o powierzchni nie mniejszej niż 25 ha, w okresie ostatnich 5 lat.

Części 3
2. Wykażą, że dysponują zespołem specjalistów składającym się z co najmniej 5 osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, posiadających niżej wskazane kwalifikacje
i doświadczenie:
a) specjalistę z zakresu gospodarki przestrzennej (architekt, urbanista), posiadającego doświadczenie zawodowe wynikające z udziału w sporządzaniu co najmniej jednego z opracowań wymienionych w pkt. 12.2.1. ppkt 1), 2) i 3) SIWZ dla obszaru nie mniejszego niż 25 ha, w mieście powyżej 300 000 mieszkańców, w okresie ostatnich 5 lat;

b) specjalistę z zakresu architektury, posiadającego doświadczenie zawodowe wynikające z udziału w sporządzaniu co najmniej jednego z opracowań wymienionych w pkt. 12.2.1. ppkt 1), 2) i 3) SIWZ lub innych projektów z zakresu architektury, obejmujących swym zakresem wielofunkcyjne obszary miasta o powierzchni opracowania nie mniejszej niż 10 ha, w okresie ostatnich 5 lat;

c) specjalistę z zakresu architektury krajobrazu, posiadającego doświadczenie zawodowe wynikające z udziału w sporządzaniu co najmniej jednego z opracowań wymienionych w pkt. 12.2.1. ppkt 1), 2) i 3) SIWZ lub innych opracowań/projektów z zakresu architektury krajobrazu, obejmujących swym zakresem obszary o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha, w okresie ostatnich 5 lat;

d) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania projektu z dziedziny układów komunikacyjnych, posiadającą doświadczenie zawodowe wynikające z udziału w sporządzaniu co najmniej jednego z opracowań wymienionych w pkt. 12.2.1. ppkt. 1), 2), 3) i 4) SIWZ lub innych opracowań/projektów z zakresu infrastruktury drogowej, obejmujących swym zakresem obszary o powierzchni nie mniejszej niż 25 ha, w okresie ostatnich 5 lat;

e) specjalistę z zakresu ochrony środowiska, posiadającego doświadczenie zawodowe wynikające z udziału w sporządzaniu co najmniej jednego z opracowań wymienionych w pkt. 12.2.1. ppkt 1), 2) i 3) SIWZ lub innych opracowań/projektów z zakresu ochrony środowiska, w okresie ostatnich 5 lat.

3. wykażą, że dysponują lub będą dysponować oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie tekstów i opracowań graficznych w formatach wymaganych przez Zamawiającego określonych w opisie „Formy opracowania” (Załączniki nr 2 do wzoru umowy dla każdej z części zamówienia).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
c) oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PP.

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 12.2.1. SIWZ;

b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami,
o których mowa powyżej są:
 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
– w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu czynności, które będą przez te osoby wykonywane w ramach realizacji zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 12.2.2. SIWZ dla wybranej części zamówienia

d) oświadczenie o dysponowaniu oprogramowaniem, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 12.2.3. SIWZ - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza oferty właściwego dla wybranej części zamówienia – wg wzoru określonego w Załączniku nr 1A do SIWZ – Część 1, Załączniku 1B do SIWZ – Część 2, Załączniku 1C do SIWZ – Część 3, Załączniku 1D do SIWZ – Część 4,

b) Karty programowej opracowania - do pozacenowego kryterium oceny ofert, która podlegać będzie ocenie wg zasad określonych w pkt 24.3.A, 24.3B, 24.3.C, 24.3.D w zależności od wybranej części zamówienia, Karta programowa opracowania musi być złożona dla każdej Części zamówienia osobno.

c) Wstępnej koncepcji - do pozacenowego kryterium oceny ofert, która podlegać będzie
ocenie wg zasad określonych w pkt 24.4.A, 24.4.B, 24.4.C, 24.4.D w zależności od wybranej części zamówienia. Wstępna koncepcja musi być złożone dla każdej Części zamówienia osobno.

2. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podwykonawców, (którzy nie są podmiotami trzecimi, na zasoby których powołuje się wykonawca), ze wskazaniem części (zakresu) zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm podwykonawców, lub oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ;
b) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty;

c) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – dokument potwierdzający, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, • czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia);

d) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokumentu zawierającego dowody, o których mowa w pkt. 17 SIWZ.

e) W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ). W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dowodów, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena20 %
Karta programowa opracowania30 %
Wstępna koncepcja50 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-04
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=65725
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-04 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-04, 12:00, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, Warszawa, pok. nr 309, p. 3
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |