m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-17 , 09:11:37
I Zamawiający
ZamawiającyStraż Miejska m.st. Warszawy
- adresMłynarska 43/45, 01-170 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 598-68-00
- faks(0-22) 85 11 612
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Alicja Chmielewska
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalbudynek A wejście C
- telefon(0-22) 851-16-12
- emailalicja.chmielewska@strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAlicja Chmielewska
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalbudynek A wejście C
- telefon(0-22) 851-16-12
- emailalicja.chmielewska@strazmiejska.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalbudynek A wejście C
Adres, na który należy przesyłać ofertyStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalbudynek A wejście C
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa 7 pojazdów typu furgon.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 fabrycznie nowych pojazdów (samochodów) ciężarowych typu furgon o masie całkowitej do 3,5 tony, oznakowanych jako radiowóz, konstrukcyjnie wyposażonych w przedział kierowcy i pasażera oraz oddzielony przegrodą przedział bagażowy przystosowany do przewozu blokad.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)34.14.47.50-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 34.11.40.00-9
34.13.60.00-9

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania6 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne


Dostawy - 485525-2019
Język oryginału
Dane

Udostępnij
    


16/10/2019 S200 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.
II.
III.
IV.
VI.


Polska-Warszawa: Pojazdy do transportu ładunków

2019/S 200-485525Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)

Nazwa i adresy

Straż Miejska m.st. Warszawy
5262150068
Młynarska 43/45
Warszawa
01-170
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosława Płomińska, Wydział Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ul. Sołtyka 8/10, budynek A, wejście C, 01-163 Warszawa
Tel.: +48 228511612
E-mail: alicja.chmielewska@strazmiejska.waw.pl
Faks: +48 226656044
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.strazmiejska.waw.pl


I.2
)

Informacja o zamówieniu wspólnym


I.3)

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej


I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.5)

Główny przedmiot działalności

Porządek i bezpieczeństwo publiczne


Sekcja II: Przedmiot


II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia


II.1.1)

Nazwa:
Dostawa 7 pojazdów typu furgon


Numer referencyjny: SM-WZP-2131-23/19


II.1.2)

Główny kod CPV

34144750


II.1.3)

Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 fabrycznie nowych (samochodów) ciężarowych typu furgon o masie całkowitej do 3,5 tony, oznakowanych jako radiowóz, konstrukcyjnie wyposażonych w przedział kierowcy i pasażera oraz oddzielony przegrodą przedział bagażowy przystosowany do przewozu blokad.II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 442 414.00 PLN


II.1.6)

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie


II.2)

Opis


II.2.1)

Nazwa:


II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

34114000

34136000


II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, ul. Sołtyka 8/10, POLSKAII.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 fabrycznie nowych pojazdów (samochodów) ciężarowych typu furgon o masie całkowitej do 3,5 tony, oznakowanych jako radiowóz, konstrukcyjnie wyposażonych w przedział kierowcy i pasażera oraz oddzielony przegrodą przedział bagażowy przystosowany do przewozu blokad.

Wszystkie dostarczone pojazdy winny:

— być wyprodukowane w 2019 lub 2020 roku, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych,

— posiadać nadwozie koloru srebrnego oraz oznakowanie zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,

— spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.6.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 1990),

— spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 15.12.016 r. poz. 2022 z późniejszymi zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem § 32b;

— spełniać wymagania określone w dyrektywie Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich.II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na pojazdy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Emisja dwutlenku węgla (CO2) w warunkach miejskich podana w g/km / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Łączna emisja węglowodorów i tlenków azotu (THC + NOx) podana w mg/km / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie paliwa w warunkach miejskich podane w l/100 km / Waga: 10

Cena - Waga: 60


II.2.6)

Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 442 414.00 PLN


II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 6

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)

Informacje dodatkowe


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)

Warunki udziału


III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego


III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa


III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe


III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych


III.2)

Warunki dotyczące zamówienia


III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia


Sekcja IV: Procedura


IV.1)

Opis


IV.1.1)

Rodzaj procedury

Procedura otwarta


IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów


IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu


IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej


IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie


IV.2)

Informacje administracyjne


IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania


IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 18/11/2019

Czas lokalny: 10:00


IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom


IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski


IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 16/01/2020


IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 18/11/2019

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej Zamawiającego znajdującej się pod adresem https://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.plSekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych


VI.3)

Informacje dodatkowe:
Przystąpienie do udziału w niniejszym postępowaniu wymaga posiadania konta na platformie znajdującej się pod adresem: https://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.pl

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie odbywać się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) za pośrednictwem platformy. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują tylko i wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące obsługi platformy zawiera rozdział XII SIWZ. Oferty, oświadczenia o których mowa w art. 25a ustawy Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian określonych w rozdziale XXIII SIWZ oraz wzorze umowy w § 11 za zgodą Zamawiającego. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności:

— zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu przedmiotu zamówienia,

— zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,

zmiany terminu wykonania umowy.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone są w rozdziale VII SIWZ, natomiast podstawy wykluczenia w rozdziale VIII SIWZ. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w rozdziale IX SIWZ. Wymagania dotyczące wadium określone są w rozdziale XIV SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej JEDZ, wypełnionego w zakresie pozwalającym na weryfikację Wykonawcy pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ. Do oferty, oprócz dokumentów wymienionych w rozdziale IX, za pośrednictwem platformy w postaci plików należy załączyć:

1. ofertę techniczną, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

2. formularz cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;

3. dokumenty potwierdzające zadeklarowane przez Wykonawcę parametry w zakresie kryteriów oceny ofert:

a) wyciąg ze świadectwa homologacji dla homologacji całopojazdowej krajowej bądź świadectwo zgodności WE dla homologacji całopojazdowej wspólnotowej lub inny dokument określający zużycie paliwa w warunkach miejskich, ilość emisji dwutlenku węgla w warunkach miejskich oraz tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów – danych niezbędnych do oceny ofert.

4. Oświadczenie odnośnie podwykonawstwa – załącznik nr 8 do SIWZ.

5. Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np.: pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).

6. W sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w rozdziale IX pkt 5.

7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna a dopuszczalnej zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.VI.4)

Procedury odwoławcze


VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio


VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio


VI.4.3)

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/


VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/10/2019
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji na pojazdy 10 %
Emisja dwutlenku węgla (CO2) w warunkach miejskich podana w g/km 10 %
Łączna emisja węglowodorów i tlenków azotu (THC + NOx) podana w mg/km 10 %
Zużycie paliwa w warunkach miejskich podane w l/100 km 10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-18
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2020-01-16
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-18, 10:15, na Platformie pod adresem:http://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |