m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-18 , 10:07:30
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Siwek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22) 655 46 77
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty w latach 2020-2022
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty w latach 2020-2022 - na warunkach wskazanych w Specyfikacji Technicznej oraz jej załącznikach, stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawObie linie Metra Warszawskiego wraz z STP Kabaty
Główny przedmiot (CPV)50.70.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-01, data zakończenia: 2022-12-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium50000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu
1) Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne winien spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy Pzp:
9.1.1 Wykonawca winien posiadać kompetencje i uprawnienia do wykonywania działalności niezbędnej do realizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
A) Posiada certyfikat dla przedsiębiorcy, który zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15.05.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2221 z późn.zm.), „obowiązany jest posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu (…) systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane”.
B) Posiada certyfikat dla personelu, o którym mowa w art.20 z dnia 15.05.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, dla każdej osoby wykonującej czynności, o których mowa w art. 20 ust.4 ww. ustawy.
C) Posiada zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót, transport, składowanie, konserwację, demontaż i utylizację izotopowych czujek dymu, o którym jest mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz.U. 2018.792 z późn. zm.)
9.1.2 Wykonawca winien dysponować zdolnością techniczną lub zawodową potwierdzającą zdolność wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
A) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej trzema osobami posiadającymi zdolności techniczne z zakresu konserwacji i obsługi systemu sygnalizacji pożaru EBL (producent: Panasonic). Wskazane przez Wykonawcę osoby, muszą posiadać certyfikat, wydany przez producenta systemu lub autoryzowanego przedstawiciela, dla każdego z wyszczególnionych typów systemu EBL tj.: EBL 2000, EBL 512, EBL G3,
LUB
Posiada certyfikat wystawiony „na firmę”. W tym przypadku Wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej trzema osobami posiadającymi wiedzę z zakresu konserwacji i obsługi systemu EBL firmy Panasonic. Certyfikat powinien obejmować wszystkie wskazane rodzaje systemu. Równoznaczne będzie przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów na każdy rodzaj centrali oddzielnie.
B) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej dwoma osobami posiadającymi zdolności techniczne z zakresu konserwacji i obsługi systemu sygnalizacji pożaru ESSER (producent: Honeywell). Wskazane przez Wykonawcę osoby, muszą posiadać certyfikat, wydany przez producenta systemu lub autoryzowanego przedstawiciela;
LUB
Posiada certyfikat wystawiony „na firmę”. W tym przypadku Wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadającymi wiedzę z zakresu konserwacji i obsługi systemu ESSER firmy Honeywell.
C) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą posiadającą zdolności techniczne z zakresu konserwacji i obsługi liniowej czujki temperatury LISTEC (producent: Listec). Wskazana przez Wykonawcę osoba, musi posiadać certyfikat, wydany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela;
LUB
Posiada certyfikat wystawiony „na firmę”. W tym przypadku Wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę z zakresu konserwacji i obsługi liniowej czujki temperatury LISTEC.
D) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą posiadającą zdolności techniczne z zakresu konserwacji i obsługi systemu zasysania ASD STRATOS (producent: Securiton). Wskazana przez Wykonawcę osoba, musi posiadać certyfikat, wydany przez producenta systemu lub autoryzowanego przedstawiciela
LUB
Posiada certyfikat wystawiony „na firmę”. W tym przypadku Wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę z zakresu konserwacji i obsługi systemu zasysania ASD STRATOS.
E) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej dwoma osobami posiadającymi zdolności techniczne z zakresu konserwacji i obsługi jednego ze wskazanych stałych urządzeń gaśniczych gazowych tj.: KD-200 (producent: Kidde), LPG-HFC 227ea (producent: LPG Tecnicas en Extincion de Incendios S.A), TA-200 (producent: Savi), FE-36 (producent: Pliszka), Arnitro IG-100 (producent: Pliszka). Wskazane przez Wykonawcę osoby, muszą posiadać certyfikat, wydany przez producenta systemu lub autoryzowanego przedstawiciela;
LUB
Posiada certyfikat wystawiony „na firmę”. W tym przypadku Wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadającymi wiedzę z zakresu konserwacji i obsługi wskazanego systemu gaszenia gazem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta.
F) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat kwalifikacji potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji w zakresie instalacji i konserwacji systemu gaszenia wodą (instalacji tryskaczowej) w odniesieniu do uregulowań ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw pożarowej (t.j. Dz.U. 2018.620 z późn. zm.); wydany przez państwowy instytut badawczy
LUB
Posiada certyfikat wystawiony „na firmę”. W tym przypadku Wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę z zakresu konserwacji systemu gaszenia wodą (instalacji tryskaczowej) w odniesieniu do uregulowań ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
G) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą posiadającą zdolności techniczne z zakresu konserwacji i obsługi bram pożarowych. Wskazana przez Wykonawcę osoba, musi posiadać certyfikat, wydany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela dowolnych bram pożarowych,
LUB
Posiada certyfikat wystawiony „na firmę”. W tym przypadku Wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę z zakresu konserwacji i obsługi wskazanych bram pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów.
H) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą posiadającą zdolności techniczne z zakresu konserwacji i obsługi kurtyn dymowych. Wskazana przez Wykonawcę osoba, musi posiadać certyfikat, wydany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela dowolnych kurtyn dymowych.
LUB
Posiada certyfikat wystawiony „na firmę”. W tym przypadku Wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę z zakresu konserwacji i obsługi wskazanych kurtyn dymowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów.
I) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej trzema osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacji SEP do wykonywania czynności konserwacyjnych przy instalacjach elektrycznych do 1kV;
J) dysponuje lub będzie dysponował stacją badawczą (w celu legalizacji butli systemu gaszenia gazem), posiadającą dopuszczenie wydane przez Transportowy Dozór Techniczny.
9.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dla potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w pkt 9.1 SIWZ, Zamawiający będzie oceniał łącznie ich, kompetencje i uprawnienia oraz zdolności techniczne lub zawodowe.
9.2.1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga, aby zakres zamówienia wskazany w pkt. I a) tiret 2 oraz 3) realizowali Wykonawcy posiadający uprawnienia o których mowa w pkt. 9.1.1 lit A i B) SIWZ
9.2.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga, aby zakres zamówienia wskazany w pkt. I a) tiret 1 oraz realizowali Wykonawcy posiadający uprawnienia o których mowa w pkt. 9.1.1 lit C) SIWZ
9.2.3 Wymagania, o których mowa w pkt. 9.2.1 oraz 9.2.2 dotyczą również podwykonawców realizujących wskazany powyżej zakres przedmiotu zamówienia.
9.3 Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, o których mowa w pkt. 9.1.2 SIWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tym celu Wykonawca wraz z ofertą przedstawia Zamawiającemu oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
9.4 Zamawiający oceni czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zbada również czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 22a ustawy nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz w pkt. 10 SIWZ.
9.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 9.1.2 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający wezwie Wykonawcę do:
a) Zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami lub
b) Zobowiązania się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 9.1.2 SIWZ
9.6 Podmiot, który udostępnia na podstawie art. 22a ustawy Pzp kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie zobowiązany jest do realizacji usług w zakresie, jakim udostępnia wykonawcy zdolności, o których mowa powyżej.

10 Wykluczenie Wykonawcy.
10.1 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 13) ppkt a) – c), pkt 14) – 23) ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d), oraz w przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt.14), jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. ustawy Pzp
10.2 Zamawiający wykluczy również wykonawcę spełniającego przesłanki określone w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy.
10.3 Zamawiający podejmując decyzję o wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu, uwzględniał będzie okoliczności wymienione w art. 24 ust 7 – ust 11 ustawy
10.4 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

11 Dokumenty, jakie składa wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia, potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.
11.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt. 9 i 10 SIWZ wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dalej, jako „JEDZ” - o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp.
a) W części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca wypełnia tylko sekcję α (alfa).
b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia składa także JEDZ dla każdego z tych podmiotów.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają JEDZ oddzielnie dla każdego z nich (w zakresie warunków określonych w art. 22 ustawy, wykonawcy wykazują swój łączny potencjał, z uwzględnieniem postanowień pkt 9.2., a brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 i ust 5 ustawy każdy z wykonawców oddzielnie)
d) Oświadczenie winno:
-zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia
11.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału określonych w pkt 9.1 SIWZ, oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt.10.1 i 10.2 SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust 1 ustawy składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty:
11.2.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ppkt a) – c) i 14 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
d) Oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
e) Oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ww. dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich oddzielnie.

11.2.2 W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

11.2.3 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9.1.1. oraz 9.1.2. SIWZ, zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie certyfikatów i zezwoleń, o których mowa w pkt.9.1.1 SIWZ.
b) Wykaz osób, o których mowa w pkt. 9.1.2. lit. A) – I) SIWZ, wraz z podaniem wymaganych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wraz z podaniem podstawy do dysponowania wskazanymi osobami.
c) Wykaz wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, o którym mowa w pkt. 9.1.2. lit. J) SIWZ, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
 Wykazy, o których mowa w powyżej, Wykonawca sporządza zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 3A, 3B do SIWZ.
 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 9.1.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 11.2.1 SIWZ.

11.3 W przypadku oferowania części równoważnych, w celu potwierdzenia, że oferowane usługo odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
11.3.1 Karty katalogowe, potwierdzające zgodność parametrów części oferowanych, z wymaganiami Zamawiającego oraz w przypadkach tego wymagających, certyfikat potwierdzający kompatybilność oferowanej części z systemami P.POŻ Zamawiającego.

11.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
11.4.1 Pkt. 11.2.1. lit.a) – 11.2.1. lit.b) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ppkt a) – c), 14 i 21;
11.4.2 Pkt. 11.2.1. lit.c) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
11.4.3 Dokumenty, o których mowa w pkt. 11.4.1. i 11.4.2. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.4.4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.2.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 11.3.3 SIWZ stosuje się odpowiednio.
11.5 Wszelkie dokumenty, o których mowa w pkt. 11 SIWZ, sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Łączna cena części zamiennych Wyszczególnionych w załącznikach nr 2A i 2B do SIWZ30 %
Skrócenie czasu przystąpienia do naprawy O którym mowa w pkt. I lit.c) Specyfikacji Technicznej10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-20
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-20 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-20, 12:30, Metro Warszawskie Sp. z o.o.,ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-15


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |