m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-18 , 15:52:08
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Włochy m.st. Warszawy
- adresAl. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 44 34 330
- faks(22) 44 34 333
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ud-wlochy.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Dębowska
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal213
- telefon(22) 44 34 330
- emailprzetargiwlo@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaria Dąbrowska-Kociukiewicz
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal313
- telefon(22) 44 34 223
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal213
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w roku 2020
Opis zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1) Nazwa i adresy

Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy Al. Krakowska 257Warszawa02-133PolskaOsoba do kontaktów: Aneta Debowska Tel.: +48 224434330E-mail: przetargiwlo@um.warszawa.pl Faks: +48 224434333Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ud-wlochy.waw.plI.2) Informacja o zamówieniu wspólnymI.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umw.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umw.ezamawiajacy.plI.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnejI.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot


II.1) Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1) Nazwa:


Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w roku 2020
Numer referencyjny: PN 45/2019II.1.2) Główny kod CPV
90610000II.1.3) Rodzaj zamówienia
UsługiII.1.4) Krótki opis:


1). Przedmiot zamówienia obejmuje: Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w tym:
- Prowadzenie zimowego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy;
- Prowadzenie letniego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy;
w roku 2020II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 221 527.74 PLNII.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nieII.2) OpisII.2.1) Nazwa:II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90914000II.2.3) Miejsce świadczenia usług


Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


Dzielnica Włochy m.st. WarszawyII.2.4) Opis zamówienia:


Prace polegają na:
- zamiataniu ulic,
- zmywaniu ulic,
- usuwaniu ( wraz z wywozem) przerostów trawy i chwastów,
- oczyszczaniu z przerostów trawy i chwastów terenu przy słupach, latarniach itp.,
- oczyszczaniu z piasku i innych nieczystości (wraz z wywozem)chodników, zatok parkingowych, przejść itp.,
- posypywaniu mieszanką piaskowo-solną o gęstości 30 g/m²,
- posypywaniu chlorkiem sodu o gęstości 20 g/m²,
- posypywaniu chlorkiem sodu o gęstości 10 g/m²,
- płużeniu jezdni o szerokości pługa,
- ręcznym oczyszczaniu ze śniegu i lodu wraz z posypywaniem piaskiem (likwidacja śliskości) chodników, przejść, itp.,
- ręcznym posypywaniu piaskiem (likwidacja śliskości) chodników, przejść, itp.,
- usuwaniu zgromadzonego śniegu i lodu wraz z wywozem.
Zamawiający planuje wykonać nie mniej niż 50% ilości prac przewidzianych w kosztorysie ofertowym.
Zamawiający zastrzega możliwość zmian (zwiększenia lub zmniejszenia) w ilościach jednostek obmiarowych /przewidywanej ilości zabiegów, podanej w kosztorysie ofertowym w przypadku, gdy w trakcie realizowania umowy wystąpi konieczność wykonania większej ilości określonego zakresu prac (kosztem zmniejszenia innego zakresu prac). Dokonywane w ten sposób zmiany nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wykonawcy określonego na ten cel w § 5 ust.1.umowy. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia powinny być w estetycznej odzieży z logo firmy.
2. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych)
1)Zgodnie z § 9 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający żąda, aby wykonawca lub podwykonawca w całym okresie realizacji umowy, zatrudniał na podstawie umowy o pracę - w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.), osobę/osoby wykonujących czynności polegające na prowadzeniu prac związanych z: zimowym i letnim oczyszczaniem jezdni, chodników, zatok parkingowych i przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
7. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Przedmiotem zamówienia będą prace polegające na powtórzeniu podobnych usług ujętych w zamówieniu podstawowym o wartości netto 407 175,91 zł. Zamówienia te udzielane będą na warunkach ustalanych w trakcie negocjacji zamawiającego z wykonawcą.
Zamawiający przewiduje w postępowaniu zastosowanie art. 24aa Prawa zamówień publicznych.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓWPRAWA zawarta jest w SIWZ cz. VII pkt. 2.II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji prac określonych w § 1 ust.1 pkt.1.2. umowy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 221 527.74 PLN


II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nieII.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nieII.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychII.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14) Informacje dodatkowe


Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 16 000,00 zł.(słownie: szesnaście tysięcy złotych).
- zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
- zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Szacunkowa wartość zamówienia netto obejmuje kwotę zamówienia podstawowego i przewidywanych zamówień podobnych (art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonychIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.1) Informacje dotyczące określonego zawoduIII.2.2) Warunki realizacji umowy:


WAUNKI REALIZACJI UMOWY OKREŚLONE SĄ WE WZORZE UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura


IV.1) OpisIV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwartaIV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówIV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialoguIV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:


Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej2oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu uzupełniającym do oferty (zał. nr 1 do SIWZ). Strona internetowa do aukcji: http://aukcje.um.warszawa.pl
(pozostałe inf. w SIWZ).IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nieIV.2) Informacje administracyjne


IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaIV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 10:00IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatomIV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
PolskiIV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2020IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:


Siedziba zamawiającego, adres jw., sala 205, piętro II
Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2) Informacje na temat procesów elektronicznychVI.3) Informacje dodatkowe:


W postępowaniu jest wymagane: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wykonawcy w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowiący wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (szczegóły w SIWZ).

3) Wypełniając formularz JEDZ:
a) W zakresie części III: Podstawy wykluczenia w sekcji D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓREMOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJIZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO (podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym) wykonawca składa oświadczenie, czy:
- wykonawca został skazany za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a) i pkt 14 ustawy Pzp),tj. m.in. za przestępstwa, o których mowa w art. 270-309 Kodeksu karnego [przestępstwa wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu] – w tym zakresie wykonawca powinien dodatkowo wykazać ewentualne środki naprawcze;
- wykonawca jest podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie (art. 24ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp); zakaz orzekany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 628ze zm.) – zasady związane ze stosowaniem środków naprawczych w tym zakresie nie obowiązują;
- orzeczono wobec wykonawcy zakaz ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego (art. 24ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp); środek ten orzekany jest w oparciu o art. 276 Kodeksu karnego – zasady związane ze stosowaniem środków naprawczych w tym zakresie nie obowiązują.
Zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1.Wszelkie zmiany postanowień Umowy niezgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) podlegają unieważnieniu.
2.Strony zgodnie akceptują dopuszczalność wprowadzenia następujących zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz warunki tych zmian:
2.1.Osoby kierującej pracami będącymi przedmiotem umowy według § 1 ust.1 (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) wskazanej w umowie (przypadek np. śmierci, rozwiązania stosunku pracy i inny).
2.2.Rzeczowego zakresu prac przewidzianych dla podwykonawcy wskazanego w formularzu uzupełniającym do oferty;
2.3.Podwykonawcy, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację prac.
2.4. Zamawiający dopuszcza zmianę albo rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy (analogicznie jak wobec podmiotu na zasoby, którego powoływał się przy spełnieniu warunku udziału w postępowaniu), a jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym.
3.Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.VI.4) Procedury odwoławczeVI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.plVI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneVI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:


1) Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.plVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2019
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Włochy m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)90.61.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.62.00.00-9
90.63.00.00-2
90.91.40.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl/
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium16000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego


Wykaz i krótki opis warunków:


UWAGA - numeracja przeniesiona z SIWZ:
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty wymagane w postępowaniu
1. Warunki udziału w stosunku do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
-) zdolności technicznej lub zawodowej.
2) Podstawy wykluczenia – z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Warunki udziału w postępowaniu – określenie warunków
1) W przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga od wykonawców, aby:
1)1. W wykazie usług znalazły się informacje, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje:
a) min. 1 usługę polegającą na zimowym i letnim (mechanicznym i ręcznym) oczyszczaniu ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na łączną kwotę co najmniej 600 000,00 zł brutto.
LUB
b) min. 1 usługę polegającą na zimowym (mechanicznym i ręcznym) oczyszczaniu ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na kwotę co najmniej 350 000,00 zł brutto.
ORAZ
c) min. 1 usługę polegającą na letnim (mechanicznym i ręcznym) oczyszczaniu ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na kwotę co najmniej 250 000,00 zł brutto.
W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna usługi już zrealizowane odpowiadające wartości i rodzajowi usług, wskazanych w wyżej wymienionym warunku.
„(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)”
- wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)1.) będzie oceniany: w przypadku wykazania usługi podanej wyżej w lit. a) – co najmniej jeden z wykonawców; a w przypadku wykazywania usług podanych wyżej w lit. b) i lit. c) - łącznie.
1)2. Wykonawca wykazał, że:
dysponuje co najmniej 8 pracownikami fizycznymi.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)2.) będzie oceniany łącznie.

(CIĄG DALSZY PONIŻEJ)III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:


1)3. Wykonawca wykazał, że dysponuje sprawnym sprzętem j.n.:
1. dysponuje całodobowym stanowiskiem dyspozytorskim, wyposażonym w system nawigacyjny GPS nadzorujący pracę kierowców wykonujących usługę oraz wyposażonym w min. 1 telefon stacjonarny, telefon komórkowy i linię faksową,
2. dysponuje telefonem(-ami) komórkowym(-ymi) dla osoby(-ób) nadzorującej(-ych) wykonywane prace, ułatwiając kontakt z przedstawicielem zamawiającego.
3. dysponuje sprawnym sprzętem j.n.:
a) polewarki – 2 szt.;
b) zamiatarki z możliwością zwilżania ulic – 2 szt.;
c) pojazdy ciężarowe o ładowności min 3,5 t - 2 szt. (jeden - do realizacji zadania na terenie jednej części Włoch(tj. Okęcie), drugi – na terenie drugiej części Włoch (tj. Stare i Nowe Włochy);
d) pługi o szerokości minimum 2,7 m – 2 szt.;
e) pługi przystosowane do odśnieżania wąskich ulic – 2 szt.;
f) posypywarki z możliwością regulacji szerokości i gęstości posypywania – 2 szt.;
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)3.) będzie oceniany łącznie.
3) SKŁADANE (W POSTACI PLIKÓW)W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI, TERMINIEAKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCHOKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1USTAWY PZP:
3)1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
3)1.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Wykaz usług należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
Wśród dowodów załączanych do wykazu usług musi być dowód/dowody dotyczący/dotyczące usługi/usług wymaganej/wymaganych rodzajowo i kwotowo przez zamawiającego;
Dowodami, dotyczącymi usług składanymi zamawiającemu, określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są:
- referencje;
- inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3)1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
3)1.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
(CIĄG DALSZY PONIŻEJ)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:


3)2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
3)2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)2.2. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w oparciu o zał. nr 8 do SIWZ).
3)2.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w oparciu o zał. nr 8 do SIWZ).
3)2.4. W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w SIWZ cz. III: pkt. 3 ppkt 3)nr 3)2.1.; 3)2.2.; 3)2.3.
3)3. Zgodnie z art. 26 ust 2f ustawy Pzp - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3)4. UWAGA:
a) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).
b) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (Dz. U. z 2016 poz. 1126ze zm.), (tj. dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zobowiązań innych podmiotów)) oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
c) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
(CIĄG DALSZY PONIŻEJ)III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:


5. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich
5.1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.2. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Prawa zamówień publicznych;
5.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów zamawiający żąda (wraz z ofertą) dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez inny podmiot lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez inny podmiot.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.4. Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.5. W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w SIWZ cz. III: pkt. 3 ppkt 3)nr 3)2.1.; 3)2.2.; 3)2.3.
6. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu
Dokument (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
(CIĄG DALSZY PONIŻEJ)


Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:


7. Składanie dokumentów przez podmioty zagraniczne
1) Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia(zwanego dalej rozporządzeniem), jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia, tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych (wskazanej w SIWZ cz. III pkt. 3 ppkt 3) nr 3)2.1.– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8. Składanie dokumentów dotyczących przynależności do tej samej grupy kapitałowej
1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86ust. 5 ustawy Pzp przekaże w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub za zgodność z oryginałem oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin realizacji prac określonych w § 1 ust.1 pkt.1.2. umowy40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://umw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-20, 10:15, Siedziba zamawiającego, adres jw., sala 205, piętro II
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-15


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |