m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-21 , 15:23:49
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLaura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn."Piknik Historyczny"
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja imprezy plenerowej Pikniku Historycznego
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ oraz we wzorze umowy i jej załącznikach
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim
4. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.95.21.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-11-11
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowania
1.1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonali co najmniej dwie usługi, o wartości minimum 150 000,00 zł każda, polegające na kompleksowej organizacji dużych imprez w szczególności o charakterze artystyczno-rozrywkowym, promocyjnym, kulturalnym, ekologicznym lub sportowym, w tym: przygotowanie programu artystycznego, zapewnienie scenografii, zapewnienie artystów, zapewnienie zabezpieczenia i ochrony.
b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia minimum 1 500 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności.
2. Dokumenty wymagane w postępowaniu:
2.1. Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza Oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;
b) Dokumentów o których mowa w pkt. 2.2 SIWZ.
c) Wstępnej koncepcji scenografii sceny oraz aranżacji zewnętrznej i wewnętrznej hal namiotowych
d) Koncepcji scenariusza podczas wydarzenia Piknik Historyczny
2.2. Wykaz oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,
c) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
d) wykaz usług, na potwierdzenie spełniania warunku z pkt 1.1. lit. a) SIWZ, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;
e) dowody potwierdzające, że usługi, o których mowa w pkt 1.1.lit. a) SIWZ zostały wykonane należycie tj.:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
• oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
f) oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1. lit.a) SIWZ, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
g) polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia minimum 1 500 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności
2.3. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu
Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Koncepcja scenograficzna 30 %
Koncepcja scenariusza10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-10-25
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=65791
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-10-25 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-10-25, 10:05, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Niecałej 2 w Warszawie, w pok. Nr 309, piętro 3.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |