m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-21 , 15:17:34
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Bartosiak
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-39
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń znajdujących się w budynku przy pl. Bankowym 2 w Warszawie
Opis zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń znajdujących się w budynku przy pl. Bankowym 2 w Warszawie.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Dwukrotne malowanie ścian w kolorze białym w tym :
- wykonanie drobnych zaprawek na ścianach (szpachlowanie po ubytkach np. kołki) zaprawą szpachlową,
- zabezpieczenie podłogi we wskazanych pomieszczeniach,
- zabezpieczenie mebli,
- zabezpieczenie gniazd i włączników.
b) Demontaż blaszanego podwieszanego sufitu oraz montaż wraz z dostawą sufitu podwieszanego (m.in.: konstrukcję/wieszaki/kołki/listwy przyścienne/płytę sufitową 600x600mm), w tym Wykonawca musi przewidzieć demontaż około 250 m2 sufitu kasetonowego.
c) Demontaż oświetlenia oraz montaż wraz z dostawą nowych lamp 600x600mm.
d) Demontaż oświetlenia awaryjnego wraz z dostawą i montażem nowego oświetlenia według przedstawionego projektu przez Zamawiającego.
e) Dwukrotne malowanie drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą metalową, drzwi od szachtów elektrycznych w kolorze wskazanym przez zamawiającego.
f) Demontaż i ułożenie nowej wykładziny dywanowej w płytkach 500x500 mm.
g) Demontaż i montaż wraz z dostawą drzwi klatkowych (według załączonego projektu poglądowego).
h) Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji demontowanych materiałów.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja, której wykaz stanowi Załącznik nr 1 do umowy, stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ.

4) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty związane z malowaniem ścian, podwieszanym sufitem, malowaniem drzwi wraz z ościeżnicą, położeniem wykładziny podłogowej i montażem drzwi na okres nie krótszy niż 24 miesiące oraz gwarancji na oprawy oświetleniowe, wykładziny i listwy przypodłogowe na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.

5) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

6) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy.

7) Numer postępowania: ZP/MB/271/II-180/19.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.40.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.44.21.00-8
45.45.30.00-7
45.45.41.00-5
45.43.21.11-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-05-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium18000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali roboty budowlane związane z wykonaniem remontów pomieszczeń polegające na malowaniu, montażu sufitów kasetonowych, wymianie opraw oświetleniowych, wymianie wykładzin, przy czym Wykonawca może wykazać się wykonaniem ww. robót budowlanych w ramach jednego lub kilku zamówień o łącznej wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto.
2. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnym do wykonania zamówienia, w tym:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186), w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186), w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 12.2.1. SIWZ;
2) dowody określające, że wykazane w ww. wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu czynności, które będą przez te osoby wykonywane w ramach realizacji zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 12.2.2. SIWZ wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,
2) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
4) w przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z nią dokumentu zawierającego dowody, o których mowa w pkt 17.10. lit. c) SIWZ.
5) w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
okres gwarancji jakości20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-05
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=65794
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-05 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-05, 11:30, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, III piętro, sala nr 309
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-21


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |