m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-23 , 09:50:47
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Radosław Szpicki
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., budynek nr 2
- lokal102
- telefon(0-22) 532-60-74
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRadosław Szpicki
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., budynek nr 2
- lokal102
- telefon(0-22) 532-60-74
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, bud. nr 9, p.5.
- lokal5
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, bud. nr 9, p.5.
- lokal5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i cyberryzyk spółki Tramwaje Warszawskie (5 części)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i cyberryzyk spółki TramwajeWarszawskie (5 części), w tym:
1) część I: ubezpieczenia mienia i następstw nieszczęśliwych wypadków;
2) część II: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
3) część III: ubezpieczenia komunikacyjne;
4) część IV: ubezpieczenie terroryzmu i sabotażu;
5) część V: ubezpieczenie cyberryzyk;
zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w rozdziale II SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZgodnie z zapisem rozdziału II SIWZ.
Główny przedmiot (CPV)66.51.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Ubezpieczenia mienia i następstw nieszczęśliwych wypadków (część I)78000,00
2Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (część II)25000,00
3Ubezpieczenia komunikacyjne (część III)4000,00
4Ubezpieczenie terroryzmu i sabotażu (część IV)3000,00
5Ubezpieczenie cyberryzyk (część V)5000,00
Razem 115000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium115000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ppkt 1.3. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1.1. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp” (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);
1.2. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, tzn. prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11.9.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.), zwanej dalej„ ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”, co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.:
1.3.1. dla części I co najmniej w grupach: 1, 4, 8 i 9 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
1.3.2. dla części II co najmniej w grupach 10 i 13 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
1.3.3. dla części III co najmniej w grupach: 1, 3, 10 i 18 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
1.3.4. dla części IV co najmniej w grupie 9 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
1.3.5. dla części V co najmniej w grupach: 9, 13 i 16 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek określony powyżej musi spełniać każdy z Wykonawców.
2. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, przygotowane np. w oparciu o formularz dostępny w formie edytowalnej (w formacie .xml) zamieszczony na platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” (Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca składając razem z ofertą JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia w części IV jedynie sekcji α (alfa) i w takim przypadku nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV);
2.2. dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze;
2.3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (poprzez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również wspólników spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony).
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje), że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument należy złożyć za pośrednictwem platformy, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie ze wzorem zamieszczonym przez Zamawiającego wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).
Szczegółowe zasady składania dokumentów i oświadczeń, zostały opisane w rozdziale I SIWZ.


Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, tj.:
1.1. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.1.1. zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia (w danej części, w której oferta została najwyżej oceniona) lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenia właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenia organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej;
Wszelkie obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji potwierdzającej możliwość prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 381 z późn. zm.);
1.2. w zakresie braku podstaw wykluczenia:
1.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
1.2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
1.2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
2.1. pkt 1.2.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art.133 ust. 4 ustawy Pzp) – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.2. pkt 1.2.2. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminów wystawienia stosuje się odpowiednio – ww. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1.2.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 2.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminów wystawienia stosuje się odpowiednio – ww. dokumenty lub oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.1. JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, którego dokument dotyczy – dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
5.2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
5.3. dokumenty wymienione w pkt 1.1 i 1.2 powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.
6. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj. zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.
7. Wykorzystanie aktualnych oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego lub możliwych do uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
7.1. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym przez Zamawiającego. W takim przypadku zalecane jest wskazanie postępowania o udzielenie zamówienia, w którym złożono inny JEDZ oraz zawartych w nim aktualnych informacji, które Wykonawca wykorzystuje w obecnym postępowaniu.
7.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). W takim przypadku należy wskazać oświadczenia lub dokumenty, o których mowa wyżej; zalecane jest wskazanie postępowania o udzielenie zamówienia, w którym złożono ww. oświadczenia lub dokumenty.
7.3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 4, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy wskazane przez Wykonawcę i pobrane samodzielnie przez Zamawiającego dokumenty będą sporządzone w języku obcym, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia tych dokumentów na język polski.
7.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 4, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
8. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).
10. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym JEDZ, odbywa się przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem https://tw.ezamawiajacy.pl/, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale I SIWZ.
11. Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami (z wyłączeniem składania ofert oraz oświadczeń, w tym JEDZ) również za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zampubl@tw.waw.pl.
12. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dz.U. UE wynosi 60 dni i został określony we wskazanej sekcji w miesiącach jedynie z uwagi na ograniczenia formularza ogłoszenia.
13. Zamawiający zakłada, że ubezpieczeniem zostanie objęty okres od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r., o ile umowa zostanie zawarta do 31.12.2019 r.
Jeśli umowa nie zostanie zawarta do 31.12.2019 r. ubezpieczenie będzie obowiązywało przez okres 12miesięcy, a początkowym terminem realizacji zamówienia, w danej części, będzie pierwszy dzień następnego miesiąca po zawarciu umowy.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-22
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://tw.ezamawiajacy.pl/pn/tw/demand/notice/public/9252/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-22 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-22, 11:00, Budynek nr 2, sala 203 w Zakładzie Energetyki Trakcyjnej i Torów Zamawiającego w Warszawie przy al.Prymasa Tysiąclecia 102.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |