m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-24 , 12:53:30
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Radosław Szpicki
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., budynek nr 2
- lokal102
- telefon(0-22) 532-60-74
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRadosław Szpicki
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., budynek nr 2
- lokal102
- telefon(0-22) 532-60-74
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal112
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal112
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa kół bosych oraz części zamiennych do kół tramwajów typu 116Na i 120Na (4 części.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kół bosych oraz części zamiennych do kół tramwajów typu 116Na i120Na (4 części), w tym:
1)dostawa części zamiennych do obręczy kół tramwajów typu 116Na i 120Na;
2)dostawa obręczy obrobionych, pierścieni gumowych oraz części montażowych do kół tramwaju typu 116Na;
3)dostawa obręczy obrobionych, pierścieni gumowych oraz części montażowych do kół tramwaju typu 120Na;
4)dostawa kół bosych do zestawów kołowych tramwaju typu 120Na.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)34.63.00.00-
Dodatkowe przedmioty (CPV) 14.62.20.00-
34.63.14.00-

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Dostawa części zamiennych do obręczy kół tramwajów typu 116Na i 120Na12000,00
2Dostawa obręczy obrobionych, pierścieni gumowych oraz części montażowych do kół tramwaju typu 116Na13000,00
3Dostawa obręczy obrobionych, pierścieni gumowych oraz części montażowych do kół tramwaju typu 120Na85000,00
4Dostawa kół bosych do zestawów kołowych tramwaju typu 120Na3000,00
Razem 113000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium113000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA: Przyjęta numeracja jest zgodna z numeracją w Ogłoszeniu o zamówieniu- zamówienie sektorowe nr 2019/S 205-500705 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień doprowadzenia określonej działalności zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania,na podstawie:
a) art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) /dalej: „ustawa Pzp”/ z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp,
b) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
3.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, przygotowane np. w oparciu o formularz dostępny w formie edytowalnej (w formacie.xml) zamieszczony na platformie w zakładce„Dokumenty zamówienia”;
dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze;
3.3 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23ustawy Pzp (poprzez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również wspólników spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony;
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia – wykaz tych dokumentów znajduje się w sekcji VI Informacje uzupełniające.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, pkt 14 i pkt21 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp),
1.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
1.3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 23/10/2019S205
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 9
1.4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
2. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie,Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz terminy ich wystawienia zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem ustawy Pzp i rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przy czym:
2.1. w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP należy złożyć dokumenty zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 oraz 2 lit. b lub ust. 3 ww. rozporządzenia o dokumentach (w zakresie § 7ust. 1 pkt 1 – odpowiednio do zakresu wskazanego w ust. 1 pkt 1.1),
2.2. w przypadku Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP należy złożyć dokumenty zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia o dokumentach (odpowiednio do zakresu wskazanego w ust. 1 pkt 1.1.).
3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie oraz zasady wykorzystania aktualnych oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego lub możliwych do uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem ustawy Pzp i rozporządzenia o dokumentach.
5. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://tw.ezamawiajacy.pl, według zasad opisanych szczegółowo w rozdziale I SIWZ.
6. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6) wynosi 60 dni i został określony w ww. miejscu w miesiącach jedynie z uwagi na ograniczenia formularza ogłoszenia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-25
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.tw.waw.pl; https://tw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-25 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-25, 11:00, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, budynek nr 2, pokój nr 203
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |