m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-29 , 12:14:40
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Bębeńca
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Bębeńca
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
Adres, na który należy przesyłać ofertyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zagospodarowanie odpadów w postaci przeterminowanych leków oraz termometrów rtęciowych pochodzących z aptek i punktów aptecznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy
Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.45.2019.KB
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów w postaci przeterminowanych leków (kod: 20 01 32) oraz termometrów rtęciowych (kod: 20 01 21*) zbieranych w aptekach i punktach aptecznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Maksymalna planowana ilość odpadów do zagospodarowania w okresie realizacji zamówienia wynosi – 400,3 Mg.

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów w postaci przeterminowanych leków (kod: 20 01 32) oraz termometrów rtęciowych (kod: 20 01 21*) zbieranych w aptekach i punktach aptecznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.
2. Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj. zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
3. Maksymalna planowana ilość odpadów do zagospodarowania w okresie realizacji zamówienia wynosi – 400,3 Mg.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów z aptek i punktów aptecznych:
— 20 01 32 [Leki inne niż wymienione w 20 01 31*] - szacunkowa planowana ilość odpadów do zagospodarowania w czasie realizacji zamówienia 400 [Mg],
— 20 01 21* [Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć] - szacunkowa planowana ilość odpadów do zagospodarowania w czasie realizacji zamówienia 0,3 [Mg].
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Umowa będzie realizowana w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego z zastrzeżeniem, że umowa będzie realizowana do wyczerpania maksymalnych wielkości zamówienia. 2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości 80,06 i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia
na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie
od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
3. Zamawiający zastrzega, że ilości odpadów z aptek i punktów aptecznych przewidzianych do zagospodarowania wskazane w sekcji II.2.4) dla poszczególnych rodzajów odpadów stanowią jedynie dane szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
4. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia.


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiejscem świadczenia usługi są instalacje wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów.
Główny przedmiot (CPV)90.50.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-05-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium12516,41 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA! Numeracja przeniesiona z ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dz. Urz. UE
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. Wówczas terminy przewidziane w Części II SIWZ, tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-29
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-29 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-29, 10:30, Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Polska.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie „ustawa”, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
2. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
3. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
3.1 dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
3.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 SIWZ.
4. Ponadto oferta powinna składać się z:
4.1. wypełnionego Formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez Platformę;
4.2. wypełnionego Formularza „A” – wg wzoru określonego w Części III SIWZ;
4.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 11.4. SIWZ;
4.4. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.9.3. SIWZ.
5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na Platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
6.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
6.1.1. oświadczenie potwierdzające miejsce zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.
6.2. wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
6.2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.2.2. dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt. 2-6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1-3 i § 8 ust. 1 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami).
7.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,
z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.

II
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

III
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV
Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |