m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-30 , 15:13:28
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Włochy m.st. Warszawy
- adresAl. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 44 34 330
- faks(22) 44 34 333
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ud-wlochy.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Daniela Prusaczyk
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal212
- telefon(0-22) 44 34 336
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKamil Woźniak
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal232
- telefon(0-22) 44 34 340
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal212
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokalnr 1, parter
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa pięciooddziałowego żłobka przy ul. Astronautów 5 w Warszawie w systemie ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ
Opis zamówienia
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy: Budowa pięciooddziałowego żłobka przy
ul. Astronautów 5 w Warszawie w systemie ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Włochy m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 01525966300179, ul. Al. Krakowska 257 , 02-133 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 4434200, 022 4434330, e-mail agrzymala@um.warszawa.pl, adebowska@um.warszawa.pl, faks 022 4434203.
Adres strony internetowej (URL): www.ud-wlochy.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ud-wlochy.waw.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ud-wlochy.waw.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem
Adres:
siedziba Zamawiającego - adres j.w. pokój nr 1 parter
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa pięciooddziałowego żłobka przy ul. Astronautów 5 w Warszawie w systemie ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ
Numer referencyjny: PNS 47/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa pięciooddziałowego żłobka przy ul. Astronautów 5 w Warszawie w systemie ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno-Użykowego, stanowiący załącznik do Umowy i do SIWZ.
1) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: • opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie kompletu: uzgodnień, warunków technicznych oraz pozwoleń; • wykonanie projektu aranżacji wnętrz wraz
z opisem przedmiotu zamówienia; • wybudowanie budynku pięciooddziałowego żłobka modułowego w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego (zapewniający wysoką energooszczędność) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu obejmującego: dojścia
i dojazdy do budynku, miejsca parkingowe, wiatę śmietnikową, ogrodzenie terenu żłobka (nowoprojektowane), urządzenie zieleni i placów zabaw oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym przyłączy; • dostawę i montaż fabrycznie nowego wyposażenia technologicznego kuchni (zgodnie z PFU); • dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń placu zabaw (zgodnie z PFU); • rozebranie istniejącego urządzenia placu zabaw oraz nawierzchni bezpiecznej i ,po weryfikacji ich stanu technicznego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, przeniesienie i zamocowanie wg wytycznych producenta przed budynkiem przedszkola (w miejscu wskazanym na załączniku graficznym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym; • pełnienie nadzoru autorskiego. 2) Lokalizacja żłobka - działka ew. nr 32 z obrębu 2-04-07; położona przy ul. Astronautów 5 w Warszawie. 3) Teren jest ogrodzony. Na teren działki prowadzą dwa zjazdy, jeden z ulicy Astronautów drugi z ulicy Szybowcowej. Działka jest działką budowlaną. Na terenie inwestycji występuje duża ilość zieleni wysokiej. Szczegółowy opis działki zawiera PFU. 4) Projekt budynku żłobka powinien spełniać wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
5) Zamawiający wymaga, aby budynek żłobka realizowany był z wykorzystaniem prefabrykacji opartej o szkielet drewniany oraz montażu na placu budowy w postaci gotowych elementów obustronnie zamkniętych płytami. Wymóg ten dotyczy wszystkich elementów budynku w tym ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów oraz dachu płaskiego. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania izolacji termicznej na placu budowy czy też stosowania wiązarów dachowych.
6) Dane wynikające ze szczegółowego PFU: Powierzchnia zabudowy: ok. 590 m2 Powierzchnia całkowita: ok. 1 100 m2 Wysokość kondygnacji: 3 m 7) W zakresie programu użytkowego, żłobek jest przewidziany dla 125 dzieci – na który składać się będzie 5 oddziałów po 25 dzieci.
Każdy oddział winien być złożony z sali zajęć, sanitariatu przylegającego bezpośrednio do sal oddziału oraz pomieszczenia schowka. Dodatkowo w budynku należy przewidzieć wydzieloną salę ruchową o powierzchni min. 70 m2 oraz wspólną szatnię oddziałów na kondygnacjach dostępną z komunikacji ogólnej budynku. Oprócz oddziałów dla dzieci, w budynku należy uwzględnić pomieszczenia administracyjno-socjalne, gospodarcze i technologiczne oraz blok żywieniowy.
Blok żywieniowy wydawania posiłków należy zaprojektować w oparciu o pełną kuchnię z pełnym zapleczem gastronomicznym. 8) Obiekt należy projektować jako dostępny dla osób niepełnosprawnych oraz uwzględniać Zarządzenie nr 1682/2017 z 23-10-2017 Prezydenta m.st. Warszawy pod nazwą „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy” 9) Projekt aranżacji wnętrz winien być wykonany zgodnie z założeniami do wykonania projektu aranżacji wnętrz stanowiące załącznik do wzoru umowy. Uwaga: Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu wyposażenia określonego w projekcie aranżacji wnętrz. 2. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych) 1) Zgodnie z § 1 ust. 2 wzoru umowy, Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w okresie prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do skierowania przez siebie lub Podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 2019.1040 ze zm.) pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu następujących czynności: • Montażu gotowych elementów konstrukcyjnych wraz z wykończeniem i instalacjami • Wykonanie fundamentu budynku • Montażu elementów konstrukcji na budowie • Montażu stolarki okiennej i drzwiowej • Wykonanie instalacji wraz z przyłączeniami
w branży: wod-kan, wentylacyjnych, elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania • Pracach
wykończeniowych budynku, wewnętrznych i zewnętrznych • Pracach związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym: plac zabaw, drogi i chodniki, ogrodzenie terenu, zieleń KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA została zawarta w SIWZ w części VII pkt 2.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
44211100-3
45310000-3
45232460-4
45400000-1
45231300-8
45232140-5
45231221-0
45231400-9
45112723-9
71221000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9099974,82
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Przedmiotem zamówienia będą roboty budowlane polegające na powtórzeniu podobnych robót (branża budowlana sanitarna i elektryczna), ujętych w zamówieniu podstawowym o wartości 3.004.047,98 netto. Zamówienia te udzielane będą na warunkach ustalonych w trakcie negocjacji zamawiającego z wykonawcą.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia
Data zakończenia 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Termin realizacji Przedmiotu Umowy - od dnia podpisania Umowy do 30.09.2020 r. 2) Termin wykonania części prac przygotowawczych i porządkowych do 18.12.2019 r. 3) Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej do 02.03.2020 r.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1) Cena oferty brutto 60,00
2) Wydłużenie okresu gwarancji jakości robót budowlanych 10,00
3) Doświadczenie kierownika budowy 25,00
4) Doświadczenie projektanta 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do Umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 144 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem ust. 3 3. Wypełniając postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany oraz określa warunki tych zmian: 1) zmiana osób o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany (np. śmierć, rozwiązanie stosunku pracy i inne) z zastrzeżeniem, że osoby te muszą spełniać wymagania zawarte w SIWZ .Kierownik budowy musi posiadać dodatkowo doświadczenie nie niższe niż uznano przy ocenie ofert 2) zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że: proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż inny podmiot na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (w tym celu przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Pzp 3) jeżeli zmiany dokonane w oparciu o art. 144 Pzp spowodują konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację Przedmiotu Umowy o czas niezbędny na wykonanie tych robót; 4) jeżeli zmiany Umowy, dokonane w oparciu o art. 144 Pzp wiążą się ze zmianą wynagrodzenia, nie może ono być wyższe niż określone w § 3 ust. 1, zostanie ono ustalone wg. następujących zasad: a) jeżeli roboty, nie mogły być przewidziane na etapie składania oferty, a jest możliwe ustalenie ceny na podstawie kosztorysu szczegółowego złożonego przez wybranego Wykonawcę wykonanego na podstawie cen średnich podawanych przez Sekocenbud w danym kwartale robót dla miasta Warszawy, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 5) Zamawiający jest uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego jeżeli doszłoby do niewykonania części robót oraz w przypadku zmian, o których mowa w art.144 Pzp przyjmując wartość tych robót na podstawie kosztorysu wykonanego jak w pkt 4) lit. a). 6) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami np. zdarzenia związane z działaniami przyrody (powodzie, pożary o dużych rozmiarach itp.), z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości (zamieszki, strajki generalne itp.) i działania władzy państwowej ( zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów oraz wywłaszczenia), Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym. 7) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy. 8) Termin realizacji Przedmiotu Umowy może ulec zmianie, w przypadku przedłużenia czasu wydania wymaganych niniejszą umową uzgodnień i decyzji, o których mowa w § 1 ust. 1, przez odpowiednie organy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 9) Formy aneksu nie wymagają zmiany danych adresowych Wykonawcy. Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego pisemnego powiadomienia. 10) W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w Umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego na adres wynikający z niniejszej Umowy, uznaje się za doręczoną.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, - Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Wartość zamówienia, podana wyżej w pkt. II.6) obejmuje szacunkową wartość netto zamówienia podstawowego (kwota netto 6 095 926,84 zł) + wartość netto zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w wysokości 3 004 047,98 zł. Uwaga W przypadku podania wartości robót budowlanych, usług, środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz sumy gwarancyjnej polisy OC w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający przeliczy podaną kwotę na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

UWAGA: Treść ogłoszenia została zmieniona,
aktualna treść ogłoszenia lub jej modyfikacja jest dostępna pod adresem http://www.ud-wlochy.waw.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Włochy m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.21.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.00.00-3
45.23.24.60-4
45.11.27.23-9
71.22.10.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium150000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 2) W przypadku warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga od wykonawców, aby wykonawca wykazał, że posiada: 2.1) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł.; 2.2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5 000 000,00 zł. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, (opisany wyżej w ppkt. 2) będzie oceniany łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) W przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga od wykonawców, aby: 1.1) Wykonawca wykazał, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem budowę budynku zakwalifikowanego do PKOB (pod symbolami 1220; 1263; 1264) wraz z instalacjami: wodno – kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zagospodarowaniem terenu, o kubaturze budynku nie mniejszej niż 3000 m3 i o wartości brutto co najmniej 6 000 000,00 zł każde, w tym co najmniej 1 zamówienie wykonane w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego; Każde zamówienie musi polegać na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj” lub b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem budowę budynku zakwalifikowanego do PKOB (pod symbolami 1220; 1263; 1264) wraz z instalacjami: wodno – kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zagospodarowaniem terenu, o kubaturze budynku nie mniejszej niż 3000 m3 i o wartości brutto co najmniej 5 900 000,00 zł każde, w tym co najmniej 1 zamówienie wykonane w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego; i c) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa zamówienia na usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej budowy budynku zakwalifikowanego do PKOB (pod symbolami 1220; 1263; 1264) wraz z instalacjami: wodno – kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zagospodarowaniem terenu, o kubaturze budynku co najmniej niż 3000 m3, w tym co najmniej 1 zamówienie wykonane w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego; W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt.
1.1)) będzie oceniany łącznie. „(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)” - wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.
1.2) Wykonawca wykazał, że dysponuje: a) projektantem (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, który zaprojektował co najmniej dwa budynki zakwalifikowane do PKOB (pod symbolami 1220;1263; 1264) wraz
z instalacjami: wodno – kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi, zagospodarowaniem terenu o kubaturze budynku co najmniej 3000 m3 , w tym co najmniej 1 zamówienie wykonane w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego;
b) kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik budowy musi posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy
w ww. specjalności przy budowie budynków kubaturowych o kubaturze co najmniej 3000 m3;
c) kierownikiem robót sanitarnych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
d) kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
e) kierownikiem robót drogowych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie (zamawiający nie dopuszcza uprawnień do kierowania robotami tylko w drogach wewnętrznych) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uwaga W przypadku osób, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w specjalności, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117). Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji kierownika budowy i robót. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1.2)) będzie oceniany łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1 celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: 3.1.1. wykaz robót budowlanych i usług, tj: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. ORAZ wykaz usług wykonanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Wykaz robót budowlanych i usług (jeden współny załącznik),należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; Do wykazu robót budowlanych (CZĘŚĆ A) należy załączyć dowody dotyczące robót, określające, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Do wykazu usług (CZĘŚĆ B) należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie. Wśród dowodów załączanych do wykazu robót budowlanych i usług muszą być dowody dotyczące robót budowlanych i usług wymaganych kwotowo i rodzajowo przez zamawiającego; Dowody składane zamawiającemu: Dowodami, składanymi zamawiającemu, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, są: - referencje; - inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Dowodami, składanymi zamawiającemu, określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie, są: - referencje; - inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy 3.1.2.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Wykaz osób należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 4.1.1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (co najmniej 1 000 000,00 zł), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 4.1.2. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (co najmniej 5 000 000,00 zł). 4.1.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,
o których mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, tj. dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c) Prawa zamówień publicznych, tj. inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
4.2. UWAGA: a) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). b) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1126 ze zm.), w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. dokumentów
i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zobowiązań innych podmiotów)) które znajdują się w posiadaniu zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie
z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. c) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4.3. Na podstawie art. 26 ust. 2 f ustawy Pzp, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich 5.1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.2. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Prawa zamówień publicznych; 5.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów zamawiający żąda (wraz z ofertą) dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów zamawiający żąda (wraz z ofertą) dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; Zgodnie z art. 22a ust. 5 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.5. Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu Dokument (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
7. Składanie dokumentów przez podmioty zagraniczne Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty zgodnie z zapisami SIWZ cz. III, uwzględniając, aby złożone dokumenty wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentacji wykonawcy. 8. Składanie dokumentów dotyczących przynależności do tej samej grupy kapitałowej 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zamawiającemu (do siedziby zamawiającego Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, pok. 213, II piętro) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wydłużenie okresu gwarancji jakości robót budowlanych15 %
Doświadczenie kierownika budowy20 %
Doświadczenie projektanta5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-22
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ud-wlochy.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-22 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-22, 10:15, pok. nr 205, II piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |