m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-31 , 08:15:22
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
- adresBurdzińskiego 7, 03-480 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 277 46 00
- faks22 277 46 02
- adres internetowyhttp://www.zptp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Damian Bednarek
- adresZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal33
- telefon22 277 46 06
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychArtur Sołowiński
- adresZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal41
- telefon22 277 46 12
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal33
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal32
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zagospodarowanie terenu wewnątrzosiedlowego - pl. Hallera 10 / ul. Brechta 9
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wewnątrzosiedlowego - pl. Hallera 10 / ul. Brechta 9”.
Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w załącznikach do projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Praga Północ m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.30.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.31.00.00-6
77.31.41.00-5
77.31.30.00-7
77.31.20.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-23
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

A. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

B. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał minimum 2 usługi na kwotę nie mniejszą niż 60.000,00 zł brutto każda w zakresie zamówienia, tj. w zakresie sadzeniu krzewów i drzew, zakładaniu trawników oraz montażu małej architektury
b) Dysponują co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.)
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin wykonania20 %
Gwarancja20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-07
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zptp.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-12-07 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-12-07, 10:00, ZPTP pok. 33
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |