m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-31 , 09:58:51
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paulina Landsberg
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101
- telefon(0-22) 655 46 72
- emailp.landsberg@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Konserwacja i naprawy awaryjne Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy na stacjach metra z podziałem na zadania
Opis zamówienia
4.1 Przedmiotem Zamówienia jest konserwacja i naprawy awaryjne Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy na stacjach metra z podziałem na zadania:
1) zadanie 1 – konserwacja i naprawy awaryjne Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy na stacjach A1 Kabaty – A15 Ratusz Arsenał, A19 Marymont – A23 Młociny, wraz z bramkami automatycznymi „Slimline” na stacji A1 Kabaty – A23 Młociny – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
Na łączny zakres zadania 1 składa się:
a) zakres podstawowy:
- konserwacja oraz naprawy awaryjne Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy (systemu taryfowego) na stacjach A1 Kabaty – A15 Ratusz Arsenał, A19 Marymont – A23 Młociny wraz z bramkami automatycznymi zamontowanymi na stacjach metra A1 Kabaty – A5 Ursynów oraz A19 Marymont – A23 Młociny,
- konserwacja oraz naprawy awaryjne bramek automatycznych Slimline na stacjach A6 Służew – A11 Politechnika, A14 Świętokrzyska – A18 Plac Wilsona,
- naprawy awaryjne w zakresie aktów wandalizmu bramek automatycznych Slimline na stacji A13 Centrum i A23 Młociny (dostawione w ramach umowy ZTM/UM/423/2019/IMW),
b) zakres opcjonalny – konserwacja oraz naprawy awaryjne (z wyłączeniem aktów wandalizmu) bramek automatycznych Slimline na stacji A13 Centrum i A23 Młociny (dostawione w ramach umowy ZTM/UM/423/2019/IMW);
2) zadanie 2 – konserwacja i naprawy awaryjne Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy na stacjach A17 Dworzec Gdański – A18 Plac Wilsona – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ;
3) zadanie 3 - konserwacja i naprawy awaryjne Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy na stacjach C09 Rondo Daszyńskiego – C15 Dworzec Wileński – zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)50.31.70.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1konserwacja i naprawy awaryjne Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy na stacjach A1 Kabaty – A15 Ratusz Arsenał, A19 Marymont – A23 Młociny, wraz z bramkami automatycznymi „Slimline” na stacji A1 Kabaty – A23 Młociny - zakres podstawowy i opcjonalny75000,00
2konserwacja i naprawy awaryjne Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy na stacjach A17 Dworzec Gdański – A18 Plac Wilsona8500,00
3konserwacja i naprawy awaryjne Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy na stacjach C09 Rondo Daszyńskiego – C15 Dworzec Wileński 40000,00
Razem 123500,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium123500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zgodnie z pkt 9-11 SIWZ, tj.:
9 Warunki udziału w postępowaniu
9.1 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne winien spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy Pzp:
9.1.1 posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy
9.1.2 znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej potwierdzającej zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia – nie dotyczy
9.1.3 dysponować zdolnością techniczną lub zawodową potwierdzającą zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia tj.:
9.1.3.1 Warunek dotyczący wszystkich zadań:
wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje należycie co najmniej 1 usługę, polegającą na konserwacji oraz naprawie systemu pobierania opłat za przejazdy, obsługującego karty zbliżeniowe typu Mifare oraz bilety typu Edmonson, zawierającego liczbę kasowników nie mniejszą niż 50 sztuk dla każdej wykonanej/wykonywanej usługi.
9.1.3.2 Warunek dotyczący zadania 1:
wykazać, że w momencie wykonywania zamówienia będzie dysponował co najmniej 4 osobami posiadającymi przeszkolenie przez producenta Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy w zakresie konserwacji i napraw urządzeń Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy, w tym co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV na stanowisku eksploatacji.
9.1.3.3 Warunek dotyczący zadania 2:
wykazać, że w momencie wykonywania zamówienia będzie dysponował co najmniej 2 osobami posiadającymi przeszkolenie przez producenta Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy w zakresie konserwacji i napraw urządzeń Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy, w tym co najmniej 1 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV na stanowisku eksploatacji.
9.1.3.4 Warunek dotyczący zadania 3:
wykazać, że w momencie wykonywania zamówienia będzie dysponował co najmniej 4 osobami posiadającymi przeszkolenie przez producenta Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy w zakresie konserwacji i napraw urządzeń Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy, w tym co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV na stanowisku eksploatacji.
UWAGA: Wykonawca składając ofertę obejmującą więcej niż jedno zadanie, musi wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oddzielnie dla każdego z zadań. Zdolności techniczne lub zawodowe przedstawiane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie jednego z oferowanych zadań nie mogą zostać wykorzystane przez tego Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie innego oferowanego zadania (nie dotyczy warunku określonego w pkt 9.1.3.1 SIWZ, dotyczącego wykonania usługi).

9.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w pkt 9.1.1 – 9.1.3 SIWZ, Zamawiający będzie oceniał łącznie ich kompetencje lub uprawnienia, zdolność ekonomiczną lub finansową, zdolność techniczną lub zawodową.
9.3 Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tym celu wykonawca wraz z ofertą przedstawia Zamawiającemu oryginał zobowiązania w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczną kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
9.4 Zamawiający oceni czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zbada również czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 22a ustawy Pzp nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w pkt 10 SIWZ.
9.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 9.3 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do:
9.5.1 zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami lub
9.5.2 zobowiązania się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ
9.6 W przypadku postępowań na usługi lub roboty budowlane podmiot, który udostępnia na podstawie art. 22a ustawy Pzp zasoby takie jak wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie zobowiązany jest do realizacji usług lub robót budowlanych w zakresie jakim udostępnia wykonawcy zdolności, o których mowa powyżej.
9.7 Wykonawca który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

10 Wykluczenie Wykonawcy.
10.1 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (podstawa prawna art. 133 ust. 4 ustawy Pzp).
10.2 Zamawiający wykluczy również Wykonawcę jeżeli wystąpią względem niego fakultatywne przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
10.3 Zamawiajacy podejmując decyzję o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniu, uwzgledniał będzie okoliczności wymienione w art. 24 ust. 7 – ust. 11 ustawy Pzp.
10.4 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11 Dokumenty jakie składa Wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
11.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt 9 i 10 SIWZ, Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert:
11.1.1 Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dalej zwanego „JEDZ” - o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
a) W części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca wypełnia tylko sekcję α (alfa).
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają JEDZ oddzielnie dla każdego z nich.
c) W składanych JEDZ brak podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp każdy z Wykonawców wykazuje oddzielnie.
d) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.1.1 SIWZ winno zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia.
11.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 9 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych przez Zamawiającego w pkt 10 SIWZ, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, składa aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:
11.2.1 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
d) Oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
e) Oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
 w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ww. dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich oddzielnie.
11.2.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 SIWZ - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.3.1 SIWZ - wykaz usług (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), wykonanych przez Wykonawcę wraz z dowodami potwierdzającymi, że wskazane usługi zostały wykonane należycie,
b) na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 9.1.3.2-9.1.3.4 SIWZ – wykaz osób (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ), wraz z podaniem wymaganych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wraz z podaniem podstawy do dysponowania wskazanymi osobami.
Uwaga: dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11.2.3 W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
11.2.4 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
UWAGA!!! Dokumenty z pkt 11.2 należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 11.2.1.a – 11.2.1.b SIWZ- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w powyższych dokumentach.
2) pkt 11.2.1.c. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
11.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 11.3 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 11.4 SIWZ stosuje się odpowiednio.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena brutto wykonania konserwacji60 %
Cena brutto wykonania napraw awaryjnych30 %
Suma brutto cen jednostkowych części zamiennych10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-12-06
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-12-06 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-12-06, 12:30, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |