m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-31 , 12:46:02
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Targówek m.st. Warszawy
- adresKondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 675-30-66
- faks(0-22) 675-18-83
- e-mailprzetargi@targowek.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mioduszewska
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 44 38 701
- emailemioduszewska@targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychIzabella Górnikowska
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal227
- telefon(0-22) 44 38 645
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Targówek m.st. Warszawy, https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
- lokal.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do szkół i placówekoświatowych na trasie „dom-szkoła-dom”
Numer referencyjny: P-63/19
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest transport i opieka nad 102 uczniami niepełnosprawnymi (w tym dziećmi
pięcioletnimi i sześcioletnimi), zamieszkałymi na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w czasie przewozu
do przedszkoli, szkół lub innych placów. wym. w art. 2 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświat.
(Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.) na trasie dom-szkoła-dom w okresie roku szkoln.: 2019/2020 tj. od dnia zawarcia
umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.1.2020 r. do 31.8.2020 r.), 2020/2021 (od 1.9.2020 do 31.8.2021
r.), 2021/2022 (od 1.9.2021 r. do 31.12.2021 r.). Dowożeniem będą objęte dzieci posiadające orzeczenie
o niepełnosprawn. oraz orzeczenie o potrzebie nauczania specjaln., realizujące obowiązek przygotowania
przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Zamawiający zgodnie z art. 36a ust.2 ustawy Pzp
zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia, która wymaga posiadania
licencji o której mowa w SIWZ.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 417 592.00 PLN
Dowożeniem będą objęte dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie o potrzebie
nauczania specjalnego, realizujące obowiązek przygotowania przedszkolnego, obowią-zek szkolny lub
obowiązek nauki. Dowóz będzie odbywał się do szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie
m.st.Warszawy, a w uzasadnionych przypadkach o których mowa w art.127 ust.15 ustawy z dnia z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz.1148 ze zm.), także do najbliższej szkoły specjalnej lub
ośrodka znajdującego się na obszarze powiatów sąsiadujących z m. st. Warszawą.
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ze
zm.) osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności niezbędne do realizacji
zamówienia tj.: prace kierowców i opiekunów. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie
na umowę o pracę nowych pracow ników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u
Wykonawcy lub Podwyko-nawcy pracowników.
Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy usługi, w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego, zamówienia o którym mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy, polegającego na
powtórzeniu podobnych usług, związanych ze zwiększeniem liczby dowożo-nych dzieci. Wartość zamówienia związanego ze zwiększeniem liczby dowożonych dzieci, w stosunku do wartości
zamówienia podstawowego określono na 10 %. Zamówienie zostanie udzielone na wa-runkach umowy
podstawowej. Zamawiający przewiduje, że cena za dowóz jednego dziecka dziennie może być wyższa
maksymalnie o 5 % od ceny zamówienia podstawowego.
Zamówienie związane ze zwiększeniem liczby dowożonych dzieci będzie obejmowało zakres po-dany w
załączniku nr 6 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (tzw. Procedury
odwróconej). W myśl wskazanego przepisu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniej-sza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 417 592.60 PLN
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiasto Stołeczne Warszawa
Główny przedmiot (CPV)60.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 60.13.00.00-8


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium40000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu
dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada:
— aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz.58 ze zm.) w za-kresie zarobkowego przewozu,
obejmującą obszar prowadzenia przewozu ważną, co naj-mniej do 31.12.2021 r.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane ww. dokumenty októrych mowa w ust.1 pkt 2 lit. a SIWZ musi posiadać wykonawca, który będzie realizował zakres zamówienia, zktórym wiąże się obowiązek posiadania ww. licencji.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie na wezwanie Zamawiającego ma dostarczyć wykonawca, którego ofertazostała najwyżej oceniona:
1) wykaz usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wg wzoru stanowiącego Załączniknr 1 do SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługizostały wykonane,
2) dowody, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj.:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane lub sąwykonywane,
— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jestw stanie uzyskać dokumentów.
W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumentypotwierdzające ich należyte wykonywania wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminuskładania ofert. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza sięwskazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadkuczęść usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego,
3) wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją opodstawie dysponowania tymi pojazdami, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szcze-gólnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych idoświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wyko-nywanych przez nie czynności,oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4a (wykaz kierowców) i załącznik 4b(wykaz opiekunów) do SIWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:
— wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób cią-gły tzn. nieprzerwanie przez okres min. 10miesięcy dwie usługi realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (j.t.Dz.U. z 2019 r., poz.58 ze zm.) polegające na przewozie osób niepełnosprawnych o wartości min. 800 000,00zł. brutto każda.
Uwaga:
— Zamawiający uzna jako jedno zamówienie przypadek realizacji przez Wykonawcę za-mówienia podzielonegona części – jednocześnie kilka umów o takim samym rodzaju usłu-gi (te same strony umowy, ten sam czastrwania, itp.) pod warunkiem, że usługa była rea-lizowana nieprzerwanie p-rzez okres min.10 miesięcy wramach jednego zamówienia (po-dzielonego na części), a wartość zrealizowanych części zamówień nie jestmniejsza niż 800 000 zł. brutto,
— Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postepowaniu, w przypadku usług realizowanych, gdyWykonawca wykaże, że część usługi zrealizowanych do dnia składa-nia ofert, odpowiada wartości określonej wwarunku, a okres nieprzerwanej realizacji usługi wyniósł 10 miesięcy,
— skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
— 13 kierowców posiadających uprawnienia zawodowe wynikające z ustawy z dnia 6 wrze-śnia 2001 r. otransporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz.58 ze zm.) oraz posiadają-cych min. 2 letnie doświadczenie wprowadzeniu pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,
— 13 osób do opieki nad dziećmi, posiadających przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocyprzedmedycznej i co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi,
— 13 oznakowanych samochodów wyprodukowanymi nie wcześniej niż w styczniu 2011 r., sprawnymitechnicznie, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnychporuszających się na wózkach inwalidzkich.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie, z wyjątkiemwarunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy w realizacji w/w usług, którym musi wykazać się, co najmniejjeden z wykonawców składających ofertę wspólną (jeden z członków konsorcjum).
3)
Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy z postępowania o zamówienie Wykonawców, w stosunku do których zachodząprzesłanki wykluczenia w art. 24 ust. 1 ustawy.
1. Oferta sporządzona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na platformie zakupowej Za-mawiającego iskłada w postaci elektronicznej wraz z formularzem cenowym stanowiącym za-łącznik nr 8 do SIWZ.
2. Ponadto do oferty należy dołączyć:
1) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium jeśli wniesione jest w innej formie innej niżpieniężnej.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać załączony do oferty na platformie zakupowej woryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wy-stawcy dokumentu (gwaranta).
UWAGA!!! Niezałączenie pliku lub załączenie do oferty pliku będącego skanem dokumen-tu skutkować będzieodrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
2) Formularz do oceny kryteriów dotyczących zdolności technicznej i doświadczenia zawodowe go opiekunówstanowiący załącznik nr 7 do SIWZ..
3) Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie,że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania,wypełniony zgodnie ze wskazówkami określonymi w ust. 8,
Załączany do oferty dokument JEDZ musi zostać złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lubelektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z orygina-łem.
4) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowymWykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta zosta-ła złożona przez osobęupoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty w:
a. oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpi-sem elektronicznymosoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wyko-nawcy zgodnie z formą reprezentacji,określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub
b. elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez nota-riusza, tj. podpisanejkwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej upraw-nienia notariusza.
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymizasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dodyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Powyższy dokument może zostać załączony do oferty w:
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, lub
— elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Na wezwanie Zamawiającego wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ma dostarczyć: -- aktualnąlicencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. otransporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz.58 ze zm.) w zakresie zarobkowego przewozu, obejmującąobszar prowadzenia przewozu ważną, co najmniej do 31.12.2021 r.;
— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnegowyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składekna ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzającedokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącegoporozumienia w sprawie spłat tych należności.
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
W uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Za-mawiającegoprzepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organi-zacjomwpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
rok produkcji samochodu30 %
doświadczenie opiekunów10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-12-06
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.targowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-12-06 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-12-06, 10:00, pok. 301 (III piętro)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
nie dotyczy
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |