m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-31 , 12:46:40
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Rucińska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-38
- emailrucinska.monika@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i urządzania terenów zieleni stanowiących 100% własności m.st. Warszawy, będących
w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście.
Opis zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1) zakładanie i koszenie trawników
2) nasadzenia i pielęgnację krzewów i żywopłotów
3) nasadzenia bylin i roślin cebulowych
4) nasadzenia i pielęgnację drzew
5) ścinkę drzew (w tym likwidację w trybie natychmiastowym zagrożeń i awarii spowodowanych przez drzewa) oraz krzewów i żywopłotów.
Prace ogrodnicze realizowane będą w oparciu o sukcesywnie wystawiane zlecenia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren m.st. W-wy
Główny przedmiot (CPV)77.30.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.31.41.00-5
77.31.00.00-6
77.21.15.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1STREFA 18000,00
2STREFA 28000,00
3STREFA 38000,00
4STREFA 48000,00
Razem 32000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-01, data zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium32000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
c)zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
c.1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje należycie co najmniej 2 zamówienia odpowiadające przedmiotowi zamówienia* i o wartości brutto min. 250.000,00 zł każde zamówienie;
*Każde z przedłożonych zamówień winno zawierać poniższy zakres prac:
- usuwanie drzew – min. 50 szt.,
- pielęgnacji drzew – min. 70 szt.,
- pielęgnacji krzewów – min. 1000 m2 (w tym może być brana pod uwagę pielęgnacja żywopłotów),
- sadzeniu drzew – min. 50 szt.,
- sadzeniu krzewów – min. 1000 m2 lub 5000 szt.,
- zakładaniu trawników – min. 100 m2,
- koszenie trawników – min. 100 ar.
c.2.1 dysponuje kierownikiem prac ogrodniczych, który sprawować będzie nadzór nad pielęgnacją, nasadzeniami drzew i krzewów, koszeniem trawników i pozostałymi pracami, posiadającego studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy
i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków zgodnie z art. 37b ust 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. z późn. zm. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067);
c.2.2 dysponuje co najmniej 10 osobami, oddzielnie dla każdej części przetargowej,(z wyłączeniem kierownika robót), z których:
c.2.2.1 co najmniej 2 osoby do pielęgnacji i usuwania drzew posiadających min. świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków zgodnie z art. 37b ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. z późn. zm. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067);
c.2.2.2 co najmniej 4 osób do pielęgnacji krzewów oraz nasadzeń drzew i krzewów oraz pozostałych prac wyszczególnionych w formularzu cenowym z zawodowym wykształceniem ogrodniczym i co najmniej 12-to miesięcznym doświadczeniem w zakresie prac ogrodniczych;
c.2.2.3 co najmniej 4 osoby do koszenia trawników.
Uwaga: Ze względu na możliwość nakładania się prac w sezonie wegetacyjnym ww. osoby muszą być przydzielone w pierwszej kolejności do wykonywania przypisanych prac.
c.3 udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy realizacji tego zamówienia, którymi będzie dysponował Wykonawca, wynosi co najmniej 10% wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
d)dodatkowe dokumenty:
d.1 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d.2 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d.3 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
d.4 oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
d.5 oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja z pielegnacją na posadzone drzewa ponad wymaganą roczną gwarancję z pielęgnacją (licząć od daty zakończenia rocznej gw.)40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-20
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://platforma.eb2b.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-20 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-20, 13:30, w siedzibie Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |