m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-31 , 12:48:42
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
- adresBolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 863 55 24
- faks(0-22) 863 55 28
- e-mailkancelaria@um.warszawa.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aldona Kowalska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa
- lokal2
- telefon(0-22) 863-55-24
- emailA.kowalska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Lasecka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa
- lokal13
- telefon(0-22) 863-55-24
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
PZ.26.2.44.2019 - Ochrona mienia - budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie wraz z terenem przyległym – w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Opis zamówienia
Budynek 5-kondygnacyjny (w tym jedna kondygnacja podziemna), w którym znajduje się: -Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, - Okęcka Sala Widowiskowa - filia Domu Kultury Włochy, - garaż podziemny, Ogrodzona powierzchnia działki wynosi 2247,82 m2, powierzchnia użytkowa 4887,70 m2. Pomieszczenia ogólnodostępne (garaż, wejścia na parterze i sala widowiskowa) są monitorowane przez 13 kamer, a obrazy wyświetlane są na jednym monitorze w pomieszczeniu ochrony i dozoru. W pomieszczeniu znajduje się główna centrala systemu p.poż. i centrala kontroli detekcji gazu. Ochrona realizowana będzie przez 24 godziny na dobę przez jednego pracownika. Wykonawca zapewni pracownikom ubiór służbowy, który odpowiada poniższym wymaganiom: - koszula typu wyjściowego (biała, granatowa lub czarna) z krawatem, czarne spodnie i czarne obuwie typu półbuty, - w zależności od pory roku Wykonawca wyposaży pracowników w odpowiedni ubiór wierzchni, pozwalający na realizację obowiązków zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Wszyscy pracownicy Wykonawcy skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia musza być wyposażeni czytelny identyfikator zawierający co najmniej: imię i nazwisko oraz nazwę firmy. Stanowiska ochrony zlokalizowane jest: parter wejście główne lub pomieszczenie ochrony z monitoringiem (poziom +1). W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usług w zakresie całodobowej ochrony obiektu wielofunkcyjnego przy ul. 1 Sierpnia 36a w Warszawie wraz z terenem przyległym m.in.: • zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach obiektu budynku przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie, • ochrony budynku, garażu i pomieszczeń przed dostępem osób nieuprawnionych, • ochrony mienia przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, • zapobiegania zakłóceniom porządku na terenie obiektu oraz powiadamiania właściwych administratora o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku, • niezwłocznego powiadamiania organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie obiektu, zabezpieczenia miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania, • prowadzenia dokumentacji ochrony, a zwłaszcza dziennika zmian, zawierającego dane o czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany, obsadzie personalnej oraz prowadzenia na bieżąco raportu zmiany zawierającego wszystkie istotne informacje dotyczące przejęcia, przebiegu i przekazania służby, • zapewnienia transmisji sygnału alarmowego chronionego obiektu do grupy interwencyjnej przez cały okres trwania umowy, • dysponowania zmotoryzowaną i wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej grupą interwencyjną, składającą się z co najmniej 2 pracowników ochrony posiadających uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej – będącą w dyspozycji Wykonawcy w czasie 10 minut od zgłoszenia w porze nocnej oraz 15 minut od zgłoszenia w porze dziennej. Zamawiający wyklucza podwykonawstwo w zakresie korzystania z grupy interwencyjnej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość próbnego wezwania grupy interwencyjnej dwa razy w ciągu trwania umowy, • bezwzględnego przestrzegania zasad wewnętrznych obowiązujących na chronionym obiekcie tj. zasad gospodarki kluczami do pomieszczeń oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, • zachowania w tajemnicy wszelkich informacji mających wpływ na stan bezpieczeństwa na terenie obiektu, • z uwagi na specyfikę obiektu pracownicy ochrony muszą być w dobrej kondycji fizycznej, oraz charakteryzować się wysoką kulturą osobistą co umożliwi właściwe wykonywania obowiązków. Zmiana składu osobowego jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Wszelkie zmiany składu osobowego muszą być zgłoszone pisemnie, drogą elektroniczną z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem ( nie dotyczy przypadków losowych np. nagła choroba pracownika itp.). Wykonawca winien dbać we własnym zakresie o stan sanitarny i higieniczny pomieszczenia, przydzielonego pracownikom ochrony (w cenie oferty), a w tym celu winien zapewnić środki czystości i sprzęt niezbędny do zachowania właściwego stanu sanitarnego pomieszczenia. Wykonawca winien dbać o stan techniczny powierzonego pomieszczenia a w przypadku jego dewastacji przez pracowników Wykonawcy, przywrócenia go do sprawności i stanu jak w dniu przejęcia w użytkowanie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony mienia. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika zmiany wg wzoru załączonego do opisu, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego. Uwaga: Wykonawca najpóźniej na trzy dni przed wprowadzeniem na obiekt winien dostarczyć aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego pracowników, którzy będą na nim zatrudnieni.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw1 Sierpnia 36A Warszawa
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W celu potwierdzenia uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający wymaga posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia; zakres i formy prowadzenia usług ochrony osób i mienia określone w koncesji muszą pozwalać Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia na podstawie posiadanej koncesji.
Informacje dodatkowe W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, koncesję składa każdy z podmiotów.
Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty, dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania doświadczenia Zamawiający wymaga wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na ochronie budynków o funkcji użyteczności publicznej świadczonej przez okres min. 12 miesięcy w sposób ciągły, na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł. w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania pracowników Zamawiający wymaga: wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 5 osobami w tym: ­ 4 pracownikami dozoru, ­ 1 pracownikiem pełniącym funkcję koordynatora ochrony oraz 1 dwuosobowej załogi interwencyjnej, składającej się z osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania min. 1 załogi interwencyjnej Zamawiający wymaga: Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże się, że posiada minimum 2 dwuosobową załogę interwencyjną (powiadamianą o konieczności interwencji drogą radiową przy pomocy nadajników uruchamianych pilotem antynapadowym). UWAGA oryginały (lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą umowę) legitymacji kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Wykonawca musi okazać do wglądu Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
doświadczenie wykonawcy30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-14
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.zgnwlochy.waw.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-15 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-15, 10:15, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, ul. Bolesława Chrobrego 7 (wejście ul. Milanowska 8a
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |