m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-31 , 14:55:04
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44-36-252
- faks
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Czeredys
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27
- lokal35A
- telefon(0-22) 56-51-560
- emailaczeredys@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Makała
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Wiśniowa 37
- lokal308
- telefon(0-22) 44 36 704
- emailamakala@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27
- lokal35A
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27
- lokal35A
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów
Opis zamówienia
Zakres robót
obejmuje: 1. Zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego: - wymianę,
demontaż, montaż, prostowanie słupków do mocowania znaków pionowych; - wymianę, demontaż,
montaż, mycie tablicy znaku drogowego pionowego. 2. Malowanie i odnawianie oznakowania
poziomego: - malowanie oznakowania poziomego farbami drogowymi oraz w technologii trwałej, tj. przy
użyciu mas chemoutwardzalnych; - usuwanie oznakowania poziomego. 3. Utrzymanie, zakup, montaż
nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: - wymianę, demontaż,
montaż balustrady, ramy ogrodzenia segmentowego, słupka ogrodzenia segmentowego, łańcucha
ogrodzenia łańcuchowego, słupka ogrodzenia łańcuchowego, słupka blokującego, słupka
przeszkodowego, słupka prowadzącego, elementów odblaskowych oraz separatora ciągłego ruchu
pojazdów. - montaż azyli z elementów prefabrykowanych. 4. Budowa i konserwacja progów
zwalniających: - budowa i konserwacja progów zwalniających - naprawa istniejących i budowa nowych
progów zwalniających z kostki betonowej; - montaż progów zwalniających z elementów prefabrykowanych. Roboty związane z usuwaniem uszkodzeń: oznakowania pionowego i poziomego,
urządzeń bezpieczeństwa ruchu lub progów zwalniających będą realizowane na podstawie zleceń z
terminem wykonania określonym przez Zleceniodawcę lub na podstawie zleceń awaryjnych w terminie
określonym w umowie. Termin usunięcia zlecenia awaryjnego Wykonawca określa w złożonej przez
siebie ofercie. Roboty realizowane na zasadach zlecenia awaryjnego określa Zleceniodawca biorąc pod
uwagę wpływ uszkodzenia na bezpieczeństwo ruchu. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót
określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Mokotów
Główny przedmiot (CPV)45.23.32.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.32.21-4
45.23.32.70-2
45.23.32.90-8
45.23.32.92-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium12000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie: zdolności zawodowej:
W zakresie doświadczenia – wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co najmniej trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach w terenie zabudowanym o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każda.
W przypadku podania w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu kwot w walutach obcych, Zamawiający do przeliczenia na PLN przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje).
W zakresie kwalifikacji zawodowych - wykażą osobę skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniającą niżej określone wymagania:
Osoba do kierowania ruchem – jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania ruchem drogowym przy prowadzeniu robót na drodze (ukończone szkolenie z zakresu kierowania ruchem);
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki wykonawcy mogą spełniać łącznie.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
1. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ)
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
4. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące w szczególności:
 zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
6. Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ).
7. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy),
8. Kosztorysy ofertowe (wzór druków załącznik nr 11 do SIWZ)

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykaz robót potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej (wzór druku załącznik nr 9 do SIWZ).
2. Dowody określające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o uzasadnionym charakterze wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 10 do SIWZ).

V. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018, poz. 798) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu - wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (wzór druku załącznik nr 8 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
OKRES GWARANCJI 36 %
SKRÓCENIE CZASU USUWANIA AWARII OZNAKOWANIA DROGOWEGO 4 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-15
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-15 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-15, 10:00, sala konferencyjna, pok 35A
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |