m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-31 , 15:12:52
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Siwek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22) 655 46 77
- emailp.siwek@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Naprawa rewizyjna P4.3 i P5 wózków oraz zestawów kołowych wagonów metra serii 81
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest naprawa rewizyjna P4.3 i P5 wózków oraz zestawów kołowych wagonów metra serii 81. Zamówienie dotyczy wykonania:
• Naprawy rewizyjnej poziomu P4.3 i P5. Wózka przedniego i tylnego wagonu metra serii 81 wraz z zestawami kołowymi,
• Naprawy rewizyjnej poziomu P4.3 i P5 zestawu kołowego wagonu metra serii 81
Ilości wózków oraz zestawów kołowych, zakres i sposób ich napraw zostały wyszczególnione w Specyfikacji Technicznej (dalej: ST) wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWP.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamówieniem opcjonalnym objęta jest naprawa rewizyjna P4.3 maksymalnie 10 sztuk wózków oraz 10 sztuk zestawów kołowych oraz pozostałe prace opcjonalne wyszczególnione w pkt. 2.1.2 Specyfikacji Technicznej. Podczas realizacji zamówienia, Zamawiający nie ma obowiązku korzystania z prawa opcji. W przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z powyższego prawa, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Na łączny zakres zamówienia składa się:
1) Zamówienie podstawowe :
a) Wykonanie naprawy typu P4.3 i P5 50 sztuk wózków w zakresie wskazanym w ST
b) Wykonanie naprawy typu P4.3 i P5 5 sztuk zestawów kołowych w zakresie wskazanym w ST
2) Zamówienie opcjonalne:
a) Wykonanie naprawy typu P4.3 i P5 10 sztuk wózków w zakresie wskazanym w ST
b) Wykonanie naprawy typu P4.3 i P5 10 sztuk zestawów kołowych w zakresie wskazanym w ST
c) Wykonanie wymiany osi zestawu kołowego w ilości do 90 sztuk
d) Wykonanie wymiany dużego koła zębatego w ilości do 25 sztuk
e) Wykonanie wymiany małego koła zębatego w ilości do 25 sztuk
f) Wykonanie regeneracji wewnętrznej powierzchni cylindra hamulcowego lub bloku hamulcowego w ilości do 20 sztuk
g) Wykonanie spawu ramy wózka w ilości do 2500 cm
h) Wykonanie demontażu i montażu tulei na oś zestawu kołowego w ilości do 5 sztuk
i) Wykonanie prostowania zwichrowanej ramy wózka w ilości do 1 sztuki.
Szczegółowy opis wykonania Przedmiotu Zamówienia, został określony w Specyfikacji Technicznej, oraz w załącznikach do Specyfikacji Technicznej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawusługi poza siedzibą Zamawiającego
Główny przedmiot (CPV)
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium19000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. d (podstawa prawna art. 133 ust.4 ustawy Pzp).
5.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
A) w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował usługę/usługi polegającą/polegające na naprawie co najmniej 30 sztuk wózków oraz co najmniej 30 sztuk zestawów kołowych pojazdów kolejowych.
B) w momencie realizacji zamówienia będzie dysponował poniższymi urządzeniami:
• Stanowisko technologiczne do rewizji (naprawy), zestawów kołowych i wózków,
• Stanowisko technologiczne do mycia urządzeń, suszenia, malowania,
• Prasa hydrauliczna do zaprasowania kół zastawu, z elektronicznym zapisem sił, o nacisku (około 200T) pozwalająca uzyskać wymaganą siłę wcisku określoną w instrukcji (TK/ 290/2000zm.a),
• Stanowisko do badań ultradźwiękowych zestawu kołowego, wyposażone w defektoskop elektroniczny,
• Tokarki do obróbki kół i reprofilacji zarysu profilu tocznego zestawów kołowych,
• Wyważarka z elektronicznym zapisem do dynamicznego wyważania zestawów kołowych,
• Nagrzewnica indukcyjna do zdejmowania i zakładania pierścieni łożysk maźnicy,
• Płyta traserska lub urządzenia równoważne do pomiarów ramy wózka i belki bujakowej,
• Stanowisko do badania wózka pod zadanym obciążeniem (9,5 T i 9,0 T),
• Stanowisko do próby ruchowej zestawu kołowego, z podparciem na maźnicach i napędem wałka atakującego przekładni,
• Stanowisko do pomiaru sprężyn I i II stopnia zawieszenia,
• Suwnica o udźwigu min 7 t.,
• Elektroniczna średnicówka trójpunktowa do pomiaru średnicy okręgu tocznego,
• Suwmiarka do brzeży kół,
• Przyrząd do pomiaru bicia promieniowego kół,
• Suwmiarka tradycyjna,
• Zarys profilu koła monoblokowego S1002/h30/e32,5/6,6% wg PN-EN13715,
• Dalmierz,
• Metrówka,
• Średnicówki do 100 i 250,
• Szczelinomierz,
• Stanowisko technologiczne do procesu czyszczenia ram wózków: śrutowania lub piaskowania.
5.2 Wykonawca, wraz z ofertą składa:
1) formularz cenowy (zał. nr 2A do SIWP)
2) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWP)
3) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika lub została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4) dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia z przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
5) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt.5.1.2 SIWP:
• wykaz zrealizowanych usług (zał. nr 4A do SIWP), o których mowa w pkt. 5.1.2 lit. A) SIWP wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi wskazane w ww. wykazie, zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych, lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
• wykaz urządzeń (zał. nr 4B do SIWP) o których mowa w pkt. 5.1.2 lit. B) SIWP, dostępnych Wykonawcy, którymi będzie dysponował Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi urządzeniami.
6) Zobowiązanie podmiotów trzecich, na zdolnościach których Wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach takich podmiotów, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
5.3 Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.4 W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powyższe zobowiązanie i/lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, powinno zawierać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24. ust. 1 i ust. 5 pkt 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą winien złożyć wypełnione i podpisane przez te podmioty oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.2 ppkt.2) SIWP – oddzielne, dla każdego podmiotu.
5.6 Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty zrealizują usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3. SIWP nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.2. SIWP lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2. SIWP.
5.8 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.
5.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5.2 ppkt.4) SIWP, Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.10 Jeżeli jakiekolwiek oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 5.2 ppkt.4) i 5) SIWP są ogólnodostępne w formie elektronicznej i możliwe do bezpłatnego pobrania dla Zamawiającego, Wykonawca może wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, skąd Zamawiający może pobrać samodzielnie wskazane oświadczenia lub dokumenty.
5.11 Do oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 5.2 SIWP, mają odpowiednie zastosowanie zasady i sposób przygotowania oferty oraz załączników, określone w pkt. 6 i 9 SIWP.
5.12 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie, pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.
3) Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja.
5) Wypełniając formularz oferty powołując się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.
6) Brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składając oddzielnie:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWP),
b) dokument, o którym mowa w pkt. 5.2 ppkt. 4. SIWP
i dołączając do wspólnej oferty;
5.13 Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 201 9r. poz. 1145 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm ) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
5.14 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena72 %
Cena wykonania prac opcjonalnych 20 %
Skrócenie czasu realizacji naprawy 5 %
Przedłużenie okresu gwarancji3 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-15
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-15 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-15, 12:30, Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |