m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-04 , 09:05:42
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Konserwacja w branży ogólnobudowlanej w budynkach i na terenach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach stanowiących 100% własności
m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście
Administracji Domów Komunalnych Nr 2, 3
Opis zamówienia
prace konserwacyjne: roboty tynkowe i okładzinowe, posadzkowe i wykładzinowe, malarskie, stolarskie, szklarskie, kowalsko-ślusarskie, roboty zewnętrzne (naprawa stopni, opasek, nawierzchni podwórzowych, drobne naprawy elementów małej architektury, placów zabaw
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Śródmieście
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Administracja Domów Komunalnych Nr 22000,00
2Administracja Domów Komunalnych Nr 32000,00
Razem 4000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-01, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1)wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zamówienia, w tym min. 1 przez 12 miesięcy, odpowiadające przedmiotowi zamówienia i o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każde zamówienie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;
b)Wykonawca załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) oświadczenie o dysponowaniu osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie pełnić funkcje kierownika robót posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3) wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas przystąpienia do wykonywania konserwacji od chwili otrzymania zgłoszenia 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-19
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: wwww.zgn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-19 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-19, 12:15, siedziba ZGN, pok. 209
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |