m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-04 , 10:46:35
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
- adresMehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 614-64-42
- faks(0-22) 614-64-42
- e-mailbiuro@scol.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.scol.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Ludwiszewska
- adresStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22)8110688 w.271
- emailm.ludwiszewska@scol.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Zakup i dostawa artykułów do żywienia pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów niezbędnych do przygotowywania posiłków dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2.1-2.9 do SIWZ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawStołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. w Warszawie. ul. Mehoffera 72/74.
Główny przedmiot (CPV)15.11.10.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 15.13.11.20-1
15.11.10.00-3
15.22.00.00-6
15.80.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Mięso250,00
2Wędliny200,00
3Jaja50,00
4Nabiał350,00
5Mrożonki100,00
6Ryby150,00
7Warzywa i owoce650,00
8Pieczywo150,00
9Artykuły spożywcze (różne)200,00
Razem 2100,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2100,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej
- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-12-03
Cena: 0.00 zł.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-12-04 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2019-12-04
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-12-04, 12:30, Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. ul. Szubińska 4; 01-958 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, zgodnie umową o dofinansowanie nr RPMA 09.02.02-14-A 708/18. Tytuł projektu: „Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”. RPO WM na lata 2014-2020.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |