m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-04 , 13:58:52
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzena Komar
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 231-22-21
- emailkomar.marzena@zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarzena Komar
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 231-22-21
- emailkomar.marzena@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia technicznego w branży sanitarnej w budynkach należących w 100% do m.st. warszawy oraz lokalach własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych- na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracje Domów Komunalnych Nr 1,4,5,6 (w podziale na 2 części przetargowe).
Opis zamówienia
Świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia technicznego w branży sanitarnej w budynkach należących w 100% do m.st. warszawy oraz lokalach własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych- na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracje Domów Komunalnych Nr 1,4,5,6 (w podziale na 2 części przetargowe).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTeren m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)50.70.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia technicznego w branży sanitarnej w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz lokalach własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych- na terenie ZG N w Dzielnicy Śródmieście ADK Nr 1,43200,00
2Świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia technicznego w branży sanitarnej w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz lokalach własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych- na terenie ZG N w Dzielnicy Śródmieście ADK Nr 5,64000,00
Razem 7200,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-01, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7200,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
c)zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
c.1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje należycie co najmniej 2 zamówienia w tym min. 1 zamówienie wykonywane przez 12 miesięcy, odpowiadające przedmiotowi zamówienia i o wartości nie mniejszą niż 100.000,00 zł każde zamówienie;
c.2 dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
d) Oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
e)Oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ww. dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich oddzielnie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas przystąpienia do wykonania usług od chwili otrzymania zgłoszenia 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-20
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://platforma.eb2b.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-20 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-20, 14:00, https://platforma.eb2b.com.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |