m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-05 , 08:12:29
I Zamawiający
ZamawiającyZespół Żłobków m.st. Warszawy
- adresBelgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 565-23-55
- faks(0-22) 845-07-14
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Karina Staszewska
- adresZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal205
- telefon(0-22) 565 23 48
- emailkstaszewska@zlobki.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRenata Trólka
- adresZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal204
- telefon(0-22) 277 52 30
- emailrtrolka@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu
Żłobków m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest załącznikach do SIWZ (odrębne dokumenty):
• Część nr 1 Załącznik nr 3.1.A – kalkulacja cenowa Załącznik nr 3.1.B – OPZ
• Część nr 2 Załącznik nr 3.2.A – kalkulacja cenowa Załącznik nr3.2.B – OPZ
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres co najmniej: 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy (na każdą z części zamówienia).
4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy spełniał wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spełnia normy PN-EN właściwe dla danego asortymentu, ze szczególnym uwzględnieniem norm bezpieczeństwa.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
1) Za ofertę równoważną Zamawiający uznataką, w której Wykonawca oferuje wyposażenie / artykuły o takich jednakowych parametrach i funkcjach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Musi to być wyposażenie odpowiadające pod względem parametrów, funkcji i jakości wyposażeniu wskazanym przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do producentów oferowanego wyposażenia przez Wykonawcę o wydanie karty katalogowej / opinii, w przypadku wyposażenia, co do którego pojawią się wątpliwości jego równoważności w stosunku do wyposażenia sprecyzowanego (opisanego) przez Zamawiającego.
3) Wyposażenie / artykuł równoważny musi spełniać warunek co do wskazanych w opisie (Kalkulacji cenowej) parametrów (kolorystyka, w tym rodzaj materiału z którego zrobiony jest artykuł, dł., wys., szer., gł.). Zamawiający wymaga dostawy wyposażenia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie parametrów wskazanych w OPZ: +/- 15% (za wyjątkiem parametrów określonych jako „minimalne” („min.”) oraz parametrów określonych w przedziale – w takich przypadkach obowiązują minimalne parametry lub przedział
określony w OPZ). Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyposażenia z innego materiału w
stosunku do wskazanego w OPZ.
4) Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia w części nr 1 obejmuje doposażenie żłobków (uzupełnienie wyposażenia), które posiadają tożsame wyposażenie w określonej kolorystyce/z określonego materiału, o określonej wielkości (dł., szer., wys., gł.). Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyposażenia o innych wymiarach dł., szer., wys., gł.
lub w innej kolorystyce do zaoferowanego przez Wykonawcę wyposażenia / artykułu w: poz. 1, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 kalkulacji cenowej zał. 3.1.B do SIWZ – część nr 1 zamówienia, poz. 1 - 10 kalkulacji cenowej zał. 3.2.B do SIWZ – część nr 2 zamówienia
5)Zamawiający wymaga wskazania producenta w kalkulacji cenowej oferowanego przez Wykonawcę wyposażenia / artykułu (należy podać nazwę producenta oferowanego wyposażenia / artykułu).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPlacówki Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)39.10.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 39.15.00.00-8


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek i siedziby Zespołu Żłobków m. st. Warszawy 700,00
2Dostawa i montaż leżaczków, stolików i krzesełek do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy3000,00
Razem 3700,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-27
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3700,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WADIUM
1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
a) w przypadku składania oferty na części nr 1 - 700 zł. (słownie: siedemset złotych),
b) w przypadku składania oferty na części nr 2 - 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
3. Szczegółowe warunki wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ.

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnych wymagań w zakresie w/w warunku.
Informacje dodatkowe
1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnych wymagań w zakresie w/w warunku.
Informacje dodatkowe
1.3 Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa minimalne wymagania w zakresie w/w warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie:
1) w przypadku składania oferty na część nr 1 - co najmniej jedno zamówienie (jedna dostawa, jedna umowa - dla potrzeb w/w warunku nie podlegają sumowaniu zamówienia realizowane po sobie w bezpośrednim odstępie czasu jak również zamówienia udzielane w częściach) odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie
stanowiącej przedmiot zamówienia tj. związane z dostawą wyposażenia meblowego o wartości co najmniej 20.000,00 zł. z podatkiem VAT.
2) w przypadku składania oferty na część nr 2 - co najmniej jedno zamówienie (jedna dostawa, jedna umowa - dla potrzeb w/w warunku nie podlegają
sumowaniu zamówienia realizowane po sobie w bezpośrednim odstępie czasu jak również zamówienia udzielane w częściach) odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. związane z dostawą wyposażenia meblowego o wartości co
najmniej 80.000,00 zł. z podatkiem VAT.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień upływu terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

2. PODSTAWY WYKLUCZENIA
2.1. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
2.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
5.1. W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wzór wykazu wykonanych/wykonywanych dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
5.2. W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
1) aktualny certyfikat lub atest zgodności z wymaganiami określonymi w polskich normach dot. wymiarów funkcjonalnych oraz wymagań bezpieczeństwa i metod badań – do zaoferowanego przez Wykonawcę wyposażenia / artykułu w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kalkulacji cenowej zał. 3.2.B do SIWZ – część nr 2 zamówienia,
2) opisy, fotografie lub inne podobne materiały (np. karty katalogowe), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego – z dokumentu ma wynikać wprost spełnienie przez oferowane wyposażenie / artykuł wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie pozycji zamawianego wyposażenia / artykułu: tj. informacje dot. rozmiarów, kolorystyki, rodzaju materiału z którego artykuł jest wykonany oraz inne cechy/właściwości artykułu określone w opisie przedmiotu zamówienia, jak również nazwa producenta lub nr katalogowy – do zaoferowanego przez Wykonawcę wyposażenia / artykułu w: a) poz. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 17, 19 kalkulacji cenowej zał. 3.1.B do SIWZ – część nr 1 zamówienia

7. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, których złożenia wraz z ofertą wymaga Zamawiający:
1.1 Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
1.2 Wypełniona kalkulacja cenowa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1.A lub 3.2.A w zależności od części zamówienia na którą składana jest oferta. 1.3 Dowód wniesienia wadium odpowiednio na część, na którą składana jest oferta.

2. Dokumenty podmiotów trzecich
2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
2.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.
2.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda:
1) przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
2) dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2.7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w III.4).

3. Dokumenty podwykonawcy Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w III.4), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

4. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) dokumentu pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawców - dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: reprezentowanie wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie w imieniu wykonawców zobowiązań, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem zamówienie publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców.
2) na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w III:
a) dokumenty określone w pkt III.5 i III.6 składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, b) dokumenty określone w pkt III.4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5.2. Dokument, o który, mowa w pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.

ZMIANA UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany:
1) zmiany w zakresie oferowanego wyposażenia / artykułu poprzez zaproponowanie wyposażenia innego producenta o parametrach tożsamych lub lepszych w przypadku wycofania z produkcji lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem
niezmienności ceny – po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany,
2) zmiany umowy w przypadku, gdy zachowanie istniejących postanowień umowy będzie niemożliwe w skutek decyzji lub innych rozstrzygnięć organów administracji lub gdy zmiana będzie konieczna w celu umożliwienia wykonania umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
3) zmiany umowy w przypadku wykrycia omyłek, rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez wykonawcę i zamawiającego.
Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
gwarancja jakości40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zlobki.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-18, 10:30, siedziba Zamawiającego, pokój Wicedyrektora, II piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |