m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-05 , 11:29:34
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
- adresChmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 620-10-21
- faks(0-22) 620-91-71
- e-mailzzp@zdm.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Szczepanik
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal114
- telefon(0-22) 654 91 92 w. 9218
- emailzzp@zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaweł Księżopolski
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal0
- telefon(0-22) 55 89 703
- emailpksiezopolski@zdm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Administrowanie obiektem tj. utrzymanie czystości oraz ochrona fizyczna w obiekcie – Tunel dla pieszych Trasy W-Z w Warszawie
Opis zamówienia
Administrowanie obiektem tj. utrzymanie czystości oraz ochrona fizyczna w obiekcie – Tunel dla pieszych Trasy W-Z w Warszawie
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)95.52.21.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.91.00.00-9
50.70.00.00-2
50.80.00.00-3
79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium150000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Przedmiotem zamówienia jest Administrowanie obiektem tj. utrzymanie czystości oraz ochrona fizyczna w obiekcie – Tunel dla pieszych Trasy W-Z w Warszawie

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert).

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:
- cena ofertowa brutto: 60%
- czas dojazdu patrolu interwencyjnego po zgłoszeniu interwencji: 20%
- mycie maszynowe schodów ruchomych: 20%.
……………………………………………………………..

I. Warunki udziału
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.:

Wykonawca musi posiadać koncesję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( DZ. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. z m.).
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, tj.:
aktualnej koncesji wydanej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( DZ. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. z m.).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

1. Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, tj.:
3.1. części sprawozdania finansowego (rachunek zysków i strat), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o części badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania– za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Z załączonej części sprawozdania finansowego powinno wynikać, że sprawozdanie spełnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. że sprawozdanie finansowe zostało podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest załączenie pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający, za „ inne dokumenty” uzna m.in. deklarację podatkowa PIT złożoną w Urzędzie Skarbowym.
3.2. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (zawierających potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) następujące zamówienia:
1) co najmniej dwie usługi o łącznej wartości min. 1 000 000 zł brutto w zakresie
kompleksowej usługi utrzymania czystości w obiekcie
oraz
co najmniej dwie usługi o łącznej wartości min. 1 000 000 zł brutto w zakresie kompleksowej usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia.

2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko – Wymagana liczba osób – Wymagane uprawnienia (numer posiadanych uprawnień) –doświadczenie zawodowe (staż pracy w latach):

1. Pracownik sprzątający – 6 osób - nie dotyczy – 1 rok w zakresie sprzątania pomieszczeń użyteczności publicznej – podstawa dysponowania (umowa o pracę);
2. Pracownik nadzoru nad pracownikami sprzątającymi - 2 osoby – nie dotyczy - 3 lata w zakresie nadzoru nad pracownikami sprzątania pomieszczeń użyteczności publicznej – podstawa dysponowania (umowa o pracę);
3. Pracownik stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami i instalacją elektryczną - 1 osoba – świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV w za-kresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym - 5 lat na danym stanowisku – podstawa dysponowania;
4. Pracownik stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami i instalacją wodną i sanitarną - 1 osoba – nie dotyczy - 5 lat w zakresie naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami i instalacją wodną i sanitarną – podstawa dysponowania;
5. Pracownik stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad Systemem Automatyki Pożarowej Oddymiania i Nagłośnienia Pożarowego (DSO) - 1 osoba – nie dotyczy - 3 lata w zakresie konserwacji - naprawy, obsługi i nadzoru nad Systemem Automatyki Pożarowej Oddymiania i Nagłośnienia Pożarowego (DSO) – podstawa dysponowania;
6. Pracownik stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad systemem wentylacji obiektu i systemu chłodzącego w obiekcie - 1 osoba - nie dotyczy - 3 lata w zakresie naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami wentylacji obiektu – podstawa dysponowania.
7. Pracownik ochrony fizycznej - 15 osób – wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - 3 lata na danym stanowisku – podstawa dysponowania (umowa o pracę);
8. Pracownik nadzoru nad pracownikami ochrony fizycznej - 2 osoby – wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - 5 lat na danym stanowisku – podstawa dysponowania (umowa o pracę);
9. Pracownik załóg interwencyjnych - 4 osoby – wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - 5 lat na danym stanowisku –podstawa dysponowania (umowa o pracę);
10. Pracownik centrum monitoringu (TV, Ppoż, DSO) - 3 osoby - wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – 5 lat na danym stanowisku –podstawa dysponowania (umowa o pracę);
11. Pracownik stałej konserwacji - naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami i instalacją monitoringu TV przemysłowej - 2 osoby – wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego - 5 lat na danym stanowisku – podstawa dysponowania (umowa o pracę).

3. Wykonawca ma do dyspozycji następujące narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne:
Lp. - narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne – ilość- podstawa dysponowania:
1. Maszyna zmywająca – czyszcząca posadzkę – 1 szt. – podstawa dysponowania;
2. Maszyna myjąco – czyszcząca biegi schodów ruchomych – 1 szt. – podstawa dysponowania;
3. Telefon GSM – 1 szt. – podstawa dysponowania;
4. Nagrzewnica powietrza 3-6 kW - 1 szt. – podstawa dysponowania;
5. Maszyna do osuszania pomieszczeń- 1 szt. – podstawa dysponowania
6. Samochód patrolu interwencyjnego ochrony – 6 szt. – podstawa dysponowania;
7. Radiotelefon – 12 szt. – podstawa dysponowania.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia:
4.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4.3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

II. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.
2. Opis sposobu przygotowania ofert zawarty został w pkt 8. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” (Rozdział I SIWZ), w tym:
2.1. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ" w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
2.2. Do oferty należy dołączyć wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 9 do SIWZ) - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
2.3. Wymagane oświadczenie wskazane w pkt 2.1. powyżej (JEDZ) powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
2.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 10 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (oświadczenie wskazane w pkt 2.1. powyżej – JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w §5 pkt1), 4), 5) i 6) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które potwierdzają okoliczności braku podstaw do wykluczenia.
5. Zasady powoływania się na zasoby podmiotów trzecich określone zostały w pkt. 10 SIWZ.
6. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
9. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie również w przypadku określonym w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta została w pkt 22. SIWZ (Rozdział I SIWZ).
11. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane: termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy, ale nie wcześniej niż 01.01.2020r ; zakończenie: 31.12.2022 r.
12. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal pod adresem skrzynki: /ZDMESP/zamowienia .
13. Z uwagi na to, iż treść ogłoszenia posiada ograniczoną ilość znaków, szczegółowe zapisy dot. ogłoszenia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, udostępnionej na stronie http://www.zdm.waw.pl .


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas dojazdu patrolu interwencyjnego po zgłoszeniu interwencji20 %
mycie maszynowe schodów ruchomych20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-12-09
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zdm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-12-09 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-12-09, 11:00, ZDM Chmielna 120; 00-801 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |