m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-05 , 11:26:26
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Zieleni m.st. Warszawy
- adresHoża 13 a, 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 42 00
- faks(0-22)
- e-mailkontakt@zzw.waw.pl
- adres internetowyhttp://zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Mycko
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D
- lokal35
- telefon(0-22) 277 42 08
- emailmmycko@zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMonika Wasilewska-Lech
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal710
- telefon(0-22) 2774218
- emailmwasilewska@zzw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal35
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal35
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie zbiorników wodnych w Dolince Służewskiej i Stawu Służewieckiego położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej) konserwacji .
Opis zamówienia
Utrzymanie zbiorników wodnych w Dolince Służewskiej i Stawu Służewieckiego położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej) konserwacji .
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.91.31.00-
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.60.00.00-
90.72.22.00-

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-20
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
-zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) warunek uznaje się za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykonał w okresie ostatnich
3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwie usługi o charakterze podobnym do zakresu
wskazanego w OPZ, o wartości nie mniejszej niż 120 000 PLN brutto


b) warunek uznaje się za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 3 osoby, posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje umożliwiające realizację zamówienia, w tym przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia do obsługi sprzętu mechanicznego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-18
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zzw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-18 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-18, 12:00, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Krucza 5/11D Warszawa p.11
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |