m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-05 , 14:02:16
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi poligraficzne na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest ustalenie warunków dotyczących przyszłych zamówień publicznych na wykonanie druku Materiałów Informacyjno-Promocyjnych na potrzeby Biura Marketingu Miasta oraz pozostałych biur Urzędu m.st. Warszawy na lata 2020-2021

2.Informacje na temat umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej 5 chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców

3.Szacunkowa całkowita wartość: Wartość bez VAT: 2 500 000,00 zł

4.Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy

5.Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim

6.Procedura przyspieszona
Zamawiający zastosował procedurę przyśpieszoną. Skrócenie terminu składania ofert nie ogranicza konkurencji, ponieważ na etapie umowy ramowej Wykonawcy podają ceny realizacji usług ze swoich standardowych cenników. Zawarcie umowy ramowej nie wymaga od Wykonawców przy sporządzaniu oferty żadnych szczegółowych informacji, co do OPZ, bowiem szczegółowy OPZ będzie im przekazywany każdorazowo wraz z zaproszeniem do wzięcia udziału w postępowaniu o zawarcie umowy wykonawczej. Zamawiający wskazuje, iż skrócenie terminu składania ofert jest także istotne z formalnego punktu widzenia. Szybsze zawarcie umowy ramowej minimalizuje konieczność udzielania zamówień poza umową ramową, które z uwagi na swój charakter nie przekraczają równowartości 30.000 Euro.


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawUrząd m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)79.82.30.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąTak
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-03-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1. Warunki udziału
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonali lub wykonują co najmniej dwie usługi poligraficzne, każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
Zamawiający uzna usługi (umowy wykonawcze), realizowane w ramach umowy ramowej jeżeli wartość tych usług łącznie wynosiła nie mniej niż 100 000,00 zł brutto
Zamawiający uzna każdą nadal wykonywaną usługę poligraficzną w ramach umowy nie zakończonej przed terminem składania ofert, jeżeli wartość wykonanej już do tego terminu usługi poligraficznej była nie mniejsza niż 100 000,00 zł brutto.

III.2. Informacje dodatkowe:
1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu:

a) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane;
- w przypadku usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
z postępowania:
a)Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. d) SIWZ.

c)W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

d)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=65974
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-21 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-21, 12:15, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, p. III, pok. 309
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |