m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-05 , 14:36:49
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursus m.st. Warszawy
- adresPlac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-61-00
- faks(0-22) 443-60-11
- e-mailursus.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.ursus.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Paluszek
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal122
- telefon(0-22) 443-61-99
- emailjpaluszek@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBarbara Dudzińska
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal304
- telefon(0-22) 443 60 48
- emailbdudzinska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal122
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal18
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych na trasie dom- szkoła – dom w okresie 2 stycznia 2020 roku do dnia 30 grudnia 2020 roku w dni nauki szkolnej.
Opis zamówienia
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych na trasie dom- szkoła – dom w okresie 2 stycznia 2020 roku do 30 grudnia 2020 roku w dni nauki szkolnej. Kod CPV: 60130000 - 8 usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób; Termin wykonania zamówienia od 02 stycznia 2020r. do 30 grudnia 2020 r. Przedmiot zamówienia obejmuje; 1. Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych na trasie dom- szkoła – dom (tj. w wszystkie dni nauki szkolnej). 2. Liczba wszystkich przewożonych dzieci wynosi 42, w tym: a. 37 dzieci z czego 5 dzieci transport wskazany jest wraz z wózkami inwalidzkimi a w przypadku 4 dzieci transport na wózku; b. 1 dziecko transport na trasie dom – szkoła; c. 3 dzieci wymaga codziennego przewozu indywidualnego (1 uczeń przewóz na wózku), d. 1 dziecko wymaga przewozu do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie 13, 09-540 Sanniki w każdą niedzielę (lub poniedziałek rano) i z Ośrodka w każdy piątek, 3. Ilość dni nauki szkolnej wynosi 170; 4. Przyjmuje się średnią frekwencję na poziomie 70%. Wymogi dla pojazdów; 1. Zleceniobiorca do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponować min. 8 samochodami, w których będą zabezpieczone miejsca dla przewozu jak w p.2. 2. Wszystkie samochody winny być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, sprawne technicznie w ilości: min. 5 samochodów do przewozu do 8 osób, 1 samochód do przewozu więcej niż 8 osób i min. 2 samochody do indywidualnego przewozu osób. Samochody winny być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 roku i zgłoszone do aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 3. Pojazdy, którymi będą wykonywane usługi przewozowe, muszą być specjalnie oznakowane (widoczne oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu symbolem – przejazd dla osób niepełnosprawnych – zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018r. poz. 1990 ze zm.)), muszą posiadać aktualne badania techniczne, aktualną polisę ubezpieczeniową OC i NNW. Nie dopuszcza się transportu dzieci samochodami sanitarnymi, karetkami, które zajmują się przewożeniem pacjentów szpitalnych, dializowanych lub materiału biologicznego oraz używania przez załogę samochodu ubiorów w kolorze czerwonym z oznakowaniem sanitariusz, ratownik medyczny i itp. 4. Samochody, którymi przewożone są dzieci, dostosowane są do stopnia niepełnosprawności dowożonych dzieci, w tym spełniają wymogi techniczne umożliwiające wjazd do wnętrza i wyjazd na zewnątrz osoby na wózku inwalidzkim tzn. samochody posiadają: szyny mocujące wózki w podłodze pojazdu, komplety pasów do mocowania wózków inwalidzkich do szyn, pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim w tym uchwyty i pasy bezpieczeństwa biodrowo - barkowe, najazdy teleskopowe z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie wózków do pojazdu lub inne specjalistyczne pochylnie. Wymogi dla kierowców; Zleceniobiorca do realizacji przedmiotu zamówienia posiadał będzie, kierowców w liczbie nie mniejszej niż liczba pojazdów tj. minimum 8 kierowców, posiadających uprawnienia zawodowe wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 r. poz. 58 j.t.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 ze zm.) i przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy. Wymogi dla opiekunów; 1. Zleceniobiorca do realizacji przedmiotu zamówienia wskaże osoby posiadające udokumentowane przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, tj. minimum 8 opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi, posiadających przygotowanie pedagogiczne lub wykształcenie medyczne lub posiadających przeszkolenie w zakresie opiekuna społecznego albo pracownika socjalnego albo posiada przygotowanie do wykonania podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych w stosunku do dzieci, tj. świadectwa potwierdzającego ukończenie co najmniej szkolenia w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. 2. Nadzór nad przewożonymi uczniami niepełnosprawnymi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa - opieki nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu należy do Zleceniobiorcy. Opis zamówienia; 1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie osób objętych dowozem: liczby dzieci, adresów zamieszkania dzieci oraz adresów szkół, do których dowożone są dzieci. O każdej zmianie zamawiający poinformuje wykonawcę podając wymagane dane. 2. Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci rano do świetlicy szkolnej i po południu ze świetlicy, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa i sprawowanie dodatkowej, opieki nad powierzonymi dziećmi, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, składanie i przewóz wózka inwalidzkiego odprowadzenie dzieci do szkoły lub ośrodka, odbiór dzieci z budynku szkoły lub ośrodka. 3. Dowożeniem objętych będzie 42 dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i ośrodków szkolno–wychowawczych zgodnie z wykazem zawierającym dane: adres zamieszkania i adres placówki do której uczęszcza dziecko oraz wskazane formy pomocy dziecku niepełnosprawnemu. 4. Przed przystąpieniem do realizacji usługi zostanie ustalony optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dzieci w podróży i jak najkrótsze oczekiwanie w szkole/ośrodku na rozpoczęcie zajęć i na transport powrotny oraz z uwzględnieniem następujących warunków: a) uczniów należy dowieźć do świetlicy w placówce w takim czasie, aby mogli rozpocząć zajęcia szkolne zgodnie z planem - dowiezienie nie wcześniej niż po otwarciu świetlicy, odebranie po ich zakończeniu ze świetlicy, bez zbędnego oczekiwania i przed zamknięciem świetlicy, b) odbiór dzieci następuje od rodziców/opiekunów i po odwiezieniu do placówki należy przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczycieli. Po zakończeniu zajęć Zleceniobiorca będzie odbierał dzieci ze świetlicy od nauczycieli i po odwiezieniu do domu przekazywał je pod opiekę rodziców lub opiekunów, c) czas przebywania dzieci w podróży winien być możliwie jak najkrótszy i nie dłuższy niż 1 godzinę i 40 minut, d) Zleceniobiorca uwzględni przy wykonywaniu umowy tygodniowy plan lekcji dowożonych dzieci oraz dni, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Szczegółowe godziny odbioru poszczególnych dzieci ustali zamawiający z rodzicami/opiekunami dzieci i dyrektorami szkół, do których uczęszczają dzieci, e) nie dopuszcza się łączenia przewozu dzieci z terenu dzielnicy Ursus z przewozem dzieci z innych dzielnic bez uzgodnienia ze Zleceniodawcą i jego pisemnej zgody na taką modyfikację sposobu wykonania zamówienia – nawet jeżeli trasa i czas przejazdu z dzielnicy Ursus do szkoły lub ośrodka stanowiących koniec trasy nie uległyby w związku z tym wydłużeniu. 5. Ustalony rozkład jazdy podlega zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę. 6. Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (konieczność opieki nad dziećmi bezpośrednio w trakcie przewozu) osobą powołaną do sprawowania opieki nad dziećmi nie może być kierowca pojazdu dokonujący przewozu dzieci na ww. trasie. 7. Zleceniobiorca zapewnieni w okresie trwania umowy na danej trasie przewozu dzieci tych samych pracowników, dokonując tylko minimalnych zmian osobowych i tylko w uzasadnionych przypadkach losowych. 8. Zleceniobiorca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu dzieci. Zleceniodawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku, których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała spowodowana działalnością Zleceniobiorcy. Klauzule społeczne; 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu czynności kierowcy lub opiekuna. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby/osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursus m.st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)60.13.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-02, data zakończenia: 2020-12-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r poz. 58 j.t.). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na którym ciążyć będzie obowiązek realizacji części zamówienia objętej posiadaniem licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni, czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.
Informacje dodatkowe
3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na przewozie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, z których każda z usług o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto. 2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za świadczenie usług posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także wykonywały czynności wyznaczone przez zamawiającego, w zakresie co najmniej; a) minimum 8 kierowców, posiadających uprawnienia zawodowe wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (D. U z 2019 r., poz. 58 j.t.) oraz przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r., - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2019 r., poz. 1466 z późn.zm.); b) minimum 8 opiekunów, posiadających udokumentowane przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, sprawujących opiekę nad dziećmi, posiadających przygotowanie pedagogiczne lub wykształcenie medyczne lub posiadających przeszkolenie w zakresie opiekuna społecznego albo pracownika socjalnego albo posiadających przygotowanie do wykonania podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych w stosunku do dzieci, tj. świadectwa potwierdzającego ukończenie co najmniej szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 3) Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 8 samochodami zabezpieczającymi miejsca dla przewozu dzieci w tym; • 37 dzieci w tym 5 dzieci transport wskazany jest wraz z wózkami inwalidzkimi, a w przypadku 4 dzieci transport na wózku; • 1 dziecko transport na trasie dom – szkoła; • 3 dzieci wymaga codziennego przewozu indywidualnego (1 uczeń przewóz na wózku), • 1 dziecko wymaga przewozu do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie 13, 09-540 Sanniki w każdą niedzielę (lub poniedziałek rano) i z Ośrodka w każdy piątek, Wszystkie samochody winny być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, sprawne technicznie w ilości: 5 samochodów do przewozu do 8 osób, 1 samochód do przewozu więcej niż 8 osób i minimum 2 samochody do indywidualnego przewozu osób. Samochody winny być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2006 roku i zgłoszone do aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni, czy wykazy i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunków. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
PODSTAWY WYKLUCZENIA
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (otrzymała najwyższą punktację), w wyznaczonym nie krótszym jednak niż 5 dni terminie do złożenia, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP. 2. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, na wezwanie zamawiającego wykonawca, jest zobowiązany do złożenia następujących aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1; 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń; 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, na wezwanie zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów zamawiający będzie żądał następujących aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1; 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń; 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 4) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie sporządzone według wzoru formularza - stanowiącego załącznik nr 6 do S.I.W.Z. Wykonawca, składa oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. UWAGA! Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśnień i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r poz. 58 j.t.). 2) wykaz usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie. Dowodami, o których mowa w warunku są: poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Wykaz usług sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 8 do S.I.W.Z. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on bezpośrednio zwrócić się do właściwego podmiotu na rzecz, którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 9 do S.I.W.Z. 4) wykaz samochodów, dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 10 do S.I.W.Z.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE wyżej
1) Oferta, sporządzona według wzoru – stanowiącego załącznik nr 5 do S.I.W.Z.; 2) Formularz cenowy, sporządzony według wzoru – stanowiącego załącznik nr 7 do S.I.W.Z.; 3) Wadium wnoszone w jednej lub kilku dopuszczalnych formach wykonawca dołącza do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (potwierdzenie przelewu), oryginał poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, składa w kasie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa. 4) Zobowiązanie podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zdolnościach lub sytuacji, którego wykonawca będzie polegał lub innych dokumentów lub oświadczeń w przypadku realizacji zamówienia lub części zamówienia przy użyciu innych podmiotów. Na podstawie zobowiązania lub innych dokumentów lub oświadczeń, zamawiający dokona oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceni, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą 5) Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa powinno być załączone do oferty i w szczególności zawierać wskazanie; - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania; - dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. 6) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres w tym podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. III. Informacje o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym wykonawcy, o którym mowa w części IV.I S.I.W.Z. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 2 niniejszej S.I.W.Z., nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt 2 niniejszej S.I.W.Z. IV. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia; 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej S.I.W.Z. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają; 1) Oświadczenie własne wykonawcy, wymienione w części; - IV pkt.I.1a S.I.W.Z., składa pisemnie, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie własne wykonawcy; - IV pkt.I.1b S.I.W.Z., składa pisemnie, ten z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, którego spełnianie warunków dotyczy. 2) Dokumenty wymienione w części IV pkt II.2 S.I.W.Z, winien przedłożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, w odniesieniu do tych podmiotów tak aby samodzielnie potwierdzić brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3) Dokumenty wymienione w części IV pkt II.4 S.I.W.Z, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, muszą przedłożyć tak, aby potwierdzić spełnienie warunków. 3. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty i w szczególności zawierać wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby, c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania, d) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. V. Wykonawcy i podmioty mające siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) jeżeli wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku braku dokumentów wymienionych w część IV.II S.I.W.Z. wg rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1993), zamiast tych dokumentów składa dokument lub dokumenty inne równoważne wystawione w kraju, w którym podmiot, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 3) Pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa zgodnie z wytycznymi w S.I.W.Z. 4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument informacja z Krajowego Rejestru Karnego, składa dokument, o którym mowa w pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione na wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Parametry techniczne (rok produkcji samochodów) - P40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-15
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursus.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-15 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2019-12-14
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-15, 10:15, pokój 102 Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 R nr 1
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |