m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-05 , 14:52:31
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paweł Waśniewski
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101 bud. 3C
- telefon(+48) 22 655 46 72
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie naprawy oraz modernizacji tokarki podtorowej UGD-150N nr fabryczny 46-003
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy oraz modernizacji tokarki podtorowej UGD-150N nr
Fabryczny 46-003.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie naprawy wraz z modernizacją tokarki podtorowej UGD-150N nr
Fabryczny 46-003 rok produkcji 1997 znajdującej się na terenie Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Kabaty w
Warszawie (tor nr 29).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w specyfikacji technicznej (zał. nr 1 do SIWZ).
Na wykonaną usługę (naprawę wraz z modernizacją) oraz na wszystkie urządzenia i podzespoły dostarczone i
Zamontowane w ramach przedmiotu zamówienia wykonawca udzieli zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji,
Rozpoczynającej swój bieg z chwilą podpisania przez zamawiającego i wykonawcę bez uwag „Protokołu
Zdawczo-odbiorczego usługi” po odbiorze całości przedmiotu zamówienia. W okresie równym okresowi
Udzielonej gwarancji przedmiot zamówienia objęty będzie rękojmią za wady.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1040 z późn. zm.), przez wykonawcę lub podwykonawcę,
Wszystkich osób wykonujących na terenie Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Kabaty w Warszawie czynności
Związane z naprawą oraz czynności związane z modernizacją tokarki podtorowej UGD-150N.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSTP Kabty w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)50.80.00.00-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-20
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zgodnie z SIWZ:

"9 Warunki udziału w postępowaniu
9.1 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne winien spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy Pzp:
9.1.1 posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie formułuje warunków w tym zakresie,
9.1.2 znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej potwierdzającej zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia – Zamawiający nie formułuje warunków w tym zakresie,
9.1.3 dysponować zdolnością techniczną lub zawodową potwierdzającą zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedną modernizację lub naprawę (remont) tokarki podtorowej służącej do pomiaru i reprofilacji zestawów kołowych pojazdów kolejowych.
9.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w pkt 9.1.1 – 9.1.3 SIWZ, Zamawiający będzie oceniał łącznie ich kompetencje lub uprawnienia, zdolność ekonomiczną lub finansową, zdolność techniczną lub zawodową.
9.3 Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tym celu wykonawca wraz z ofertą przedstawia Zamawiającemu oryginał zobowiązania w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczną kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
9.4 Zamawiający oceni czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zbada również czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 22a ustawy Pzp nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w pkt 10 SIWZ.
9.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 9.3 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do:
9.5.1 zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami lub
9.5.2 zobowiązania się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ
9.6 W przypadku postępowań na usługi lub roboty budowlane podmiot, który udostępnia na podstawie art. 22a ustawy Pzp zasoby takie jak wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie zobowiązany jest do realizacji usług lub robót budowlanych w zakresie jakim udostępnia wykonawcy zdolności, o których mowa powyżej.
9.7 Wykonawca który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

10 Wykluczenie Wykonawcy.
10.1 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp, z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt.13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt.14, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt.13 lit. d (podstawa prawna - art.133 ust .4 ustawy Pzp).
10.2 Zamawiający wykluczy również Wykonawcę jeżeli wystąią względem niego fakultatywne przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
10.3 Zamawiajacy podejmując decyzję o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniu, uwzgledniał będzie okoliczności wymienione w art. 24 ust. 7 – ust. 11 ustawy Pzp.
10.4 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11 Dokumenty jakie składa Wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
11.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt 9 i 10 SIWZ, Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert:
11.1.1 Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dalej zwanego „JEDZ” - o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy Pzp.
a) W części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca wypełnia tylko sekcję α (alfa).
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają JEDZ oddzielnie dla każdego z nich.
c) W składanych JEDZ brak podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp każdy z Wykonawców wykazuje oddzielnie.
d) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.1.1 SIWZ winno zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia.
11.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 9 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych przez Zamawiającego w pkt 10 SIWZ, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, składa aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:
11.2.1 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
d) Oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
e) Oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
 w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ww. dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich oddzielnie.
11.2.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 SIWZ - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.3 SIWZ - wykaz usług (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), wykonanych przez Wykonawcę wraz z dowodami potwierdzającymi, że wskazane usługi zostały wykonane należycie,
Uwaga: dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11.2.3 W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
11.2.4 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
UWAGA!!! Dokumenty z pkt 11.2 należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 11.2.1.a – 11.2.1.b SIWZ- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w powyższych dokumentach.
2) pkt 11.2.1.c. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
11.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 11.3 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 11.4 SIWZ stosuje się odpowiednio."
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-15
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/app/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-15 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-15, 12:30, ul. Wilczy Dół 5, Warszawa, budynek 3c sala 101c
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |