m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-06 , 08:32:41
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie usług w zakresie sukcesywnego opróżniania pustostanów mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Opis zamówienia
3. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji.
3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sukcesywnego opróżniania pustostanów mieszkalnych i użytkowych położonych w budynkach znajdujących się na terenie Miasta Stołecznego Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy oraz usuwania wytworzonych przy wykonywaniu tych czynności odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

Czynności związane z sukcesywnym opróżnianiem pustostanów, o których mowa w zdaniu pierwszym wykonywane będą na odrębne zlecenia wystawiane Wykonawcy przez Zamawiającego i będą wykonywane w miarę konieczności ich wykonywania.
W roku 2020 r. przewiduje się opróżnienie 266 pustostanów w zakresie jak niżej:
- demontaż mebli, półek, karniszy, itp.
- pakowanie w worki rzeczy osobistych i innych drobnych przedmiotów,
- usunięcie wytworzonych przy wykonywaniu tych czynności odpadów przez firmę
świadczącą usługę.
Większość pustostanów przewidzianych do opróżnienia znajduje się w budynkach IV piętrowych bez windy. W ok. 20 % budynków klatki schodowe są wąskie co może powodować utrudnienia przy znoszeniu mebli, itp. Wskazane do opróżnienia lokale są różnej wielkości (od 20 m2 do 80 m2) i różnej zwartości. Najczęściej opróżniane są lokale o pow. 20 m2 – 50 m2.
Szacunkowa ilość odpadów znajdujących się w 1 pustostanie wynosi od 0,5 m3 do 20 m3.

3.2. W ramach realizacji każdego zlecenia Wykonawca musi zobowiązać się do opróżnienia w całości lokalu wskazanego przez Zamawiającego, poprzez pakowanie, demontaż i wynoszenie mebli, karniszy, rzeczy osobistych i innych drobnych przedmiotów oraz do usunięcia wytworzonych przy wykonywaniu tych czynności odpadów. Zakazuje się Wykonawcy pozostawiania odpadów pochodzących z opróżniania pustostanów w miejscach ogólnodostępnych, na terenach administrowanych przez ZGN, w szczególności przy altanach śmietnikowych, zsypach, klatkach schodowych itp…
Wykonawca jako posiadacz odpadów w rozumieniu ustawy
o odpadach zobowiązany jest - po usunięciu wszystkich odpadów znajdujących się
w pustostanach wskazanych przez Zamawiającego - do postępowania z odpadami
zgodnie z postanowieniami w/w ustawy.

3.2.1. Wykonawca przy wykonywaniu każdego zlecenia musi zobowiązać się do postępowania z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), w tym jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków określonych w art. 27, zaś jako posiadacz odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19 zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków określonych w art. 26.

3.2.2. Wykonawca jako posiadacz odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) zobowiązany jest – po
usunięciu wszystkich odpadów znajdujących się w pustostanach wskazanych
przez Zamawiającego do postępowania z w/w odpadami zgodni postanowieniami w/w ustawy.

3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do wykonania czynności opróżnienia każdego pustostanu w czasie określonym przez siebie w formularzu oferty liczonym od otrzymania zlecenia wystawionego przez Zamawiającego nie dłuższym jednak niż 43 godziny liczone od otrzymania zlecenia wystawionego przez Zamawiającego;
3.3.1. W zleceniu, o którym mowa w pkt. 3.3. specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, określony będzie adres lokalu oraz czas przystąpienia do
wykonania czynności zgodny z ofertą Wykonawcy.
Zlecenia będą przekazywane Wykonawcy na piśmie osobiście, e-mailem
lub faxem.
3.3.2. Wykonawca zobowiązany będzie do opróżnienia i usunięcia z pustostanu
wszelkich nieczystości w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych
liczonych od dnia przystąpienia do wykonywania czynności, określonego w
zleceniu.
3.3.3. „Czas przystąpienia do opróżnienia każdego pustostanu (liczony od otrzymania zlecenia wystawionego przez Zamawiającego) „Cpr ” stanowi kryterium oceny ofert opisane w pkt. 19.3. SIWZ.

3.4. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie, na zasoby których Wykonawca się powołuje oraz innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, na zasoby których Wykonawca się powołuje.
3.4.1. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się
przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę, zawierających jedynie imię i
nazwisko pracownika, rodzaj umowy, datę zawarcia umowy, okres
obowiązywania umowy i wymiar etatu - zawartych przez Wykonawcę z
Pracownikami.
3.4.2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia worków biodegradowalnych, odzieży ochronnej dla osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia oraz sprzętu i narzędzi do demontażu i wynoszenia zawartości lokalu.
3.5. Za ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,
bądź będące wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
zamówienia, w szczególności naruszenia przez Wykonawcę przepisów regulujących zasady postępowania z odpadami całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich ponosi Wykonawca.
3.6. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. i 3.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mają być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.6.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień
umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy w razie:
a. dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia Wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku:
aa) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy
i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych,
bb) powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania;
cc) zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców.
dd) zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganego doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie w SIWZ;
b. gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot:
aa) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a);
bb) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
cc) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców.

3.7. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) Zamawiający informuje,
iż:
1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie
Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgnmokotow.waw.pl,
3) Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu
wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i realizacji umowy zawartej w
niniejszym postępowaniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
jednakże dane mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom
upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia
6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu
wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie
niniejszej umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym
do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione zgodnie z powołanymi w
pkt 3 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania
umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych;
5a) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty
w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celów wyboru Wykonawcy oraz do celów archiwalnych w interesie
publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego
oferta nie zostanie wybrana.
5b) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w
niniejszym postępowaniu i podpisanej umowy w niniejszym postępowaniu
przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru
Wykonawcy, realizacji umowy oraz do celów archiwalnych w interesie
publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana i zostanie podpisana umowa.
6) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na
podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w
niniejszym postępowaniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do
nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie
do przenoszenia danych.
7) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na
podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w
niniejszym postępowaniu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy PZP i jest konieczne do
zawarcia i realizacji umowy.
3.7.1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób,
których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie złożonej
oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym
postępowaniu, o celu przetwarzania tych danych oraz zobowiązany jest do
uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz
powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty w niniejszym
postępowaniu i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu oraz jej realizacji
Zamawiającemu.
3.7.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w swojej działalności RODO.

3.8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.

3.9. Klasyfikacja wg CPV:
90911000-6 Usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien
90910000-9 Usługi sprzątania

4. Oferty częściowe.
4.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4.5. Wzór formularza oferty zamieszczony jest w Rozdziale II niniejszej specyfikacji.

4.6. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.

5. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamówienia podobne , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
6.1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w przypadku powtórzenia podobnych usług
polegających na opróżnianiu pustostanów, w okresie 3 lat od udzieleni zamówienia podstawowego. Wartość w/w powtórzonych podobnych usług nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, tj. kwoty 210.000,00 zł z VAT.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTeren ZGN Mokotów m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)90.91.10.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.91.00.00-9


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
8. Warunki udziału w postępowaniu:
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
8.1.1. Ad. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.

8.1.2. Ad. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100.000,00 zł.

8.1.3. Ad. zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
8.1.3.1. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje, usługi odpowiadające swoim przedmiotem
przedmiotowi zamówienia tj. wykonał usługi polegające na wykonaniu
opróżniania lokali mieszkalnych lub użytkowych wraz z usunięciem wytworzonych przy wykonywaniu tych czynności odpadów o łącznej wartości w ciągu tych lat nie mniejszej niż 300.000,00- zł brutto przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca musi wykazać wykonanie części usług, o których mowa wyżej, o wartości nie mniejszej niż: 300.000,00 zł brutto).
8.1.3.2. dysponuje minimum 2 osobami, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadającymi stosowne doświadczenie w
dokonywaniu opróżniania lokali mieszkalnych lub użytkowych.
Osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca musi mieć
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.
1040 z późn. zm.).

8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
8.2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy, a taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
8.2.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, zamawiający będzie brał pod uwagę: łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową przy czym:
8.2.1.1.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.2. SIWZ zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał polisę w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ
8.2.1.1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem usług wymaganych zgodnie z postanowieniem pkt. 8.1.3.1. SIWZ samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca A” wykonał usługi o wartości 150.000,00 zł, a „Wykonawca B” wykonał usługi o wartości 150.000,00 zł.
8.2.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny dokument (np. Umowa konsorcjum, spółki cywilnej), o którym mowa w zdaniu pierwszym pkt. 8.2.1. SIWZ powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
8.2.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy
muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

8.2.4. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. W tym celu każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składa oświadczenie, na załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do wzoru Formularza oferty, który stanowi Rozdział II SIWZ.

8.2.5. Każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy zgodnie z wymogiem, o którym mowa w pkt. 9.12. SIWZ.

8.2.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby Konsorcjant, na podstawie zdolności którego Konsorcjum spełnia warunek posiadania zdolności, wykonywał roboty objęte przedmiotem zamówienia.

8.2.7. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy solidarnie odpowiadać będą za wykonanie zamówienia.

8.2.8. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą.

8.2.9. Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 14.6.4. SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.

8.2.10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

8.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 8.1. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 8.3. SIWZ, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
8.4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8.4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy.
8.4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8.4.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8.4.5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.3. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
8.4.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
8.4.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

8.5. Podstawy wykluczenia:
8.5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy.
8.5.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
8.5.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy.
8.5.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
8.5.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

9. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów od Wykonawcy.

9.1. Oferta powinna się składać z:
9.1.1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
9.1.2. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.1.3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
9.1.4. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ.
9.1.5. informacji określonej w pkt. 16.1.1. SIWZ w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż 23% stawki podatku od towarów i usług,
9.1.6. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą.
9.1.7. oświadczenie Wykonawcy zawierające informację, czy złożona oferta
będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie
określonym w art. 91 ust. 3a ustawy na załączniku nr 3 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ.
9.1.8. dowód wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 21 siwz.
9.1.9. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów–potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument na załączniku nr 4 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ., powinien zawierać informacje dotyczące w
szczególności:
9.1.9.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
9.1.9.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia,
9.1.9.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.

UWAGA:

9.2. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do materiałów przetargowych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
UWAGA: NIE MOŻNA TEGO DOKUMENTU ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ. Należy to zrobić w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert.

9.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

9.3.1. wykazu usług - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. specyfikacji, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Do wykazu usług Wykonawca powinien dołączyć informację, czy usługi
wymienione w wykazie usług wykonał sam czy potwierdzają wiedzę
i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia
wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego udziału
w wykonaniu części zamówienia.
9.3.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.2 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia w wykonywaniu opróżniania lokali mieszkalnych lub użytkowych a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych;
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi
stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia.
9.3.3. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ.
9.3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca.
UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.4. i pkt. 9.7.1.1. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
9.3.5. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych;
9.3.6. oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.) - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych;
9.3.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych;
9.3.8. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę;
9.3.9. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych;
9.3.10. inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ;

Załączniki do materiałów przetargowych, o których mowa w pkt. 9.2., 9.3.1 i 9.3.2., 9.3.5., 9.3.6, 9.3.7., 9.3.9. SIWZ, dostępne są na internetowej stronie Zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl.


9.4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
9.5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 9. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9.6. Załączniki nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ.
9.6.1. Załączniki nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty obejmują formalne oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że odpowiednia podstawa wykluczenia nie ma zastosowania lub, że odpowiednie kryterium kwalifikacji jest spełnione, a także zawiera istotne informacje wymagane przez Zamawiającego.

9.7. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
9.7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
9.7.1.1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
9.7.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.7.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w zakresie terminów określonych w pkt. 9.7.1. SIWZ stosuje się odpowiednio.
9.7.3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazywane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego w/g średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania.

10. Informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym.

10.1. Adres Korespondencyjny Zamawiającego:
Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Dział Zamówień Publicznych, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, pok. 34, e-mail: zamowienia@zgnmokotow.waw.pl .
Godziny pracy Zakładu: od poniedziałku do piątku: 700-1500

10.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, przy spełnieniu wymogów określonych w pkt.10.3. SIWZ.

10.3. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego, na adres podany w pkt. 10.1. SIWZ, przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub wiadomości elektronicznej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas przystąpienia do opróżnienia każdego pustostanu (liczony od otrzymania zlecenia wystawionego przez Zamawiającego) „Cpr” 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-15
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnmokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-15 godzina 01:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-15, 10:10, ZGN Mokotów ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa Dział Zamówień Publicznych pok. nr 34
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |