m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-06 , 09:14:00
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
- adresGrębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 835-06-11
- faks(0-22) 835-06-11
- e-mailtechniczny@zbk-bielany.pl
- adres internetowyhttp://zgn-bielany.bip.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Bober
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal209
- telefon(0-22) 67 05 301
- emailmalgorzata.bober@zgn-bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWitold Osuch
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 67 05 271
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal209
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal209
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych tzw. pustostanach
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych tzw. pustostanach polegających na:
- Wymianie stolarki drzwiowej,
- Wymianie stolarki okiennej,
- Wymianie podłóg,
- Wykonaniu uzupełnienia tynków z przetarciem,
- Malowaniu lokalu z robotami towarzyszącymi
- Wymianie instalacji wod-kan z armaturą,
- Wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.
Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z:
- Przedmiarem robót,
- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawczęść 1 Wrzeciono 35 m 40, Przy Agorze 7 m 140, Wrzeciono 7 m 76, część 2 S. B. Lindego 26 m 29, S. B. Lindego 26 m 127, J. Kasprowicza 88 m 31, Przytyk 5 m 10, część 3 Marymoncka
Główny przedmiot (CPV)45.21.10.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.41.00.00-4
45.42.10.00-4
45.44.21.00-8
45.43.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)448422,03

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Wrzeciono 35 m 40, Przy Agorze 7 m 140, Wrzeciono 7 m 76,0,00
2S. B. Lindego 26 m 29, S. B. Lindego 26 m 127, J. Kasprowicza 88 m 31, Przytyk 5 m 10, 0,00
3Marymoncka 37 m 20, W. Broniewskiego 91 m 14, W. Broniewskiego 66 m 9, W. Broniewskiego 54 m 142 0,00
4Skalbmierska 14 m 29, Skalbmierska 13 m 11, Doryckiej 6 m 25, J. Kasprowicza 66 m 48, 0,00
5 Szegedyńska 13 A m 206, Szegedyńska 13 A m 208, Szegedyńska 13 A m 519, Szegedyńska 13 A m 5150,00
6al. W. Reymonta 26 m 37, Przytyk 5 m 63, J. Conrada 3 B m 9 .0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania20 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin realizacji30 %
Doświadczenie Kierownika10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-21
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: ul. Grębałowska 23/25 Warszawa
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https//zgn-bielany.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-21 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-21, 10:15, ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ul. Grębałowska 23/25 pok. nr 100 p. I
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |