m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-06 , 10:46:05
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
- adresCzereśniowa 35, 02-457 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 863-91-75
- faks(0-22) 863-98-37
- e-mailopswlochy@poczta.onet.pl
- adres internetowyhttp://www.opswlochy.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Tobiasz
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa
- lokal7
- telefon(0-22) 8639175
- emailmtobiasz@opswlochy.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychGrażyna Jenny-Eibel
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa
- lokal16
- telefon22 863-98-37 w. 103
- emailgjenny@opswlochy.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przygotowywanie, porcjowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia, jest świadczenie usług w zakresie zbiorowego żywienia polegających na:
1)przygotowywaniu i porcjowaniu gorących posiłków w postaci dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy;
2)dostarczaniu obiadów w zakresie wskazanym w Zamówieniu - do dwóch (2) siedzib Dziennych Domów Pomocy (dalej DDP), prowadzonych przez Zamawiającego, zlokalizowanych pod adresami wskazanymi w Zamówieniu;
3) dostarczaniu obiadów w zakresie wskazanym w Zamówieniu - do stołówki Wykonawcy oraz wydawaniu obiadów w tej stołówce, w tym: a) osobom uprawnionym do obiadów (- dalej osoby Uprawnione) - części obiadów w zakresie wskazanym w Zamówieniu wraz z zapewnieniem możliwości i warunków do spożywania tych obiadów przez osoby Uprawnione w stołówce,
b) osobom upoważnionym przez osoby Uprawnione do odbioru obiadów na wynos dla osób Uprawnionych (- dalej osoby Upoważnione) - części obiadów w zakresie wskazanym w Zamówieniu w odpowiednich opakowaniach, zabezpieczonych we własnym zakresie przez Wykonawcę.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Włochy m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)55.32.10.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 55.52.00.00-1
55.32.00.00-9

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-12-01, data zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)posiadają opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnejw zakresie prowadzonej przez niego działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. (opłacona polisa), a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł;
2)posiadają doświadczenie zawodowe, z zastrzeżeniem, że warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w formie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 2 do IWZ, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał z należytą starannością, co najmniej dwa zamówienia o podobnym charakterze i wielkości każdego z nich z Zamówieniem objętym niniejszym postępowaniem, z zastrzeżeniem, że za wartość porównywalną uznawana będzie przez Zamawiającego wartość każdej usługi nie mniejsza niż 70% wielkości Zamówienia i jednocześnie przedłoży wraz z ofertą dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
3)posiadają lokal dopuszczony przez Państwową Inspekcję Sanitarną do użytkowania jako zakład produkcyjny służący do przygotowywania posiłków w zakresie zbiorowego żywienia, spełniający wymogi sanitarno - higieniczne określone odrębnymi przepisami;
4)posiadają lokal gastronomiczny zlokalizowany na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (Stołówkę) przystosowany do wydawania i spożywania posiłków, spełniający wymagania dla zakładu żywienia zbiorowego w układzie zamkniętym wraz z tytułem prawnym do dysponowania tym lokalem;
5)dysponują pojazdem przystosowanym do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
doświadczenie Wykonawcy10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-11-18
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: -
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://www.opswlochy.waw.pl/
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-11-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-11-18, 10:15, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ul. Czereśniowa 35 w Warszawie, przyziemie (sala 03)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |