m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-06 , 15:01:35
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewelina Nowicka
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal103
- telefon(0-22) 5326245
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwelina Nowicka
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal103
- telefon(0-22) 5326245
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal112
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal112
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie w ciągłej sprawności w tramwajach systemu pobierania opłat za przejazdy.
Opis zamówienia
W zakres zamówienia wchodzi utrzymanie w ciągłej sprawności w tramwajach eksploatowanych przez
Zamawiającego urządzeń systemu pobierania opłat za przejazdy, wyprodukowanego przez firmę Ascom-
Monetel S.A. (którego następcą prawnym jest firma Xerox Business Solutions (France) SAS Rue Claude
Chappe 07500 Guilherand-Granges-France), zwaną dalej „Producentem”, w tym:
a)prowadzenie okresowych konserwacji urządzeń w zakresie i terminach zgodnych z wymaganiami producenta;
b)wykonywanie napraw bieżących, tj. napraw uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem eksploatacyjnym;
c)wykonywanie napraw awaryjnych, tj. napraw uszkodzeń spowodowanych działaniami sił zewnętrznych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)50.31.70.00-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-01, data zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium83000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA: Przyjęta numeracja jest zgodna z numeracją w Ogłoszeniu o zamówieniu- zamówienie sektorowe nr 2019/S 213-524363 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do prowadzenia
działalności zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone w sekcji III.1.3 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
2.1. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej:
„ustawa Pzp” (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);
2.2. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
3.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, przygotowane np. w oparciu o
formularz dostępny w formie edytowalnej (w formacie .xml) zamieszczony na platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia”;
3.2. dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze;
3.3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23ustawy Pzp (poprzez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również wspólników spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony;
3.4. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
3.4.1. w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – dowody na to, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; dokumenty te powinny określać w szczególności:
3.4.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
3.4.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3.4.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3.4.1.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
3.4.2. w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – JEDZ dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje), że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Szczegółowe zasady składania dokumentów i oświadczeń, zostały opisane w rozdziale I SIWZ.

III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonywali nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, usługę konserwacji i napraw systemów pobierania opłat za przejazdy wyprodukowanych przez Ascom-Monetel S.A. lub innych równoważnych systemów, tj. elektronicznych systemów opłat za przejazdy w komunikacji miejskiej;
2. wykażą, że dysponują co najmniej 4 osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje do wykonania zamówienia – tj. osobami przeszkolonymi technicznie w zakresie prac konserwacyjnych i napraw urządzeń systemu pobierania opłat za przejazdy przez Ascom-Monetel S.A. lub inny podmiot posiadający stosownepe łnomocnictwo w tym zakresie lub posiadającymi co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w serwisowaniu kasowników ww. sytemu.
* przez „stosowne pełnomocnictwo” należy rozumieć upoważnienie udzielone przez producenta systemu pobierania opłat za przejazdy (Ascom-Monetel S.A. lub Xerox Business Solutions (France) SAS, rue ClaudeChappe, 07500 Guilherand-Granges, FRANCJA) do przeszkolenia osób.

VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,tj.:
1.1. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.1.1. wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.1.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
1.2. W zakresie braku podstaw wykluczenia:
1.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
1.2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
1.2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.2.5. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumentów wymienionych w pkt 1.2.1–1.2.4 w odniesieniu do tych podmiotów.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
2.1. pkt 1.2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art.133 ust. 4 ustawy Pzp) – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.2. pkt 1.2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminów wystawienia stosuje się odpowiednio – ww. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany wpkt 1.2.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 2.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminów wystawienia stosuje się odpowiednio – ww. dokumenty lub oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.1. JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
5.2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,5.3. dokumenty wymienione w pkt 1.1 powinny być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzypotwierdzają spełnianie warunków w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie,
5.4. dokumenty wymienione w pkt 1.2 powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.
6. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Szczegółowe zasady składania dokumentów oraz zasady wykorzystania aktualnych oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego lub możliwych do uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zostały określone w ustawie Pzp i rozporządzeniu o dokumentach.
8. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://tw.ezamawiajacy.pl, według zasad opisanych w rozdziale I SIWZ.
9. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6) wynosi 60 dni i został określony w ww. miejscu w miesiącach jedynie z uwagi na ograniczenia formularza ogłoszenia.
10. Wykonawca do złożonej za pośrednictwem platformy oferty powinien załączyć wypełnione formularze,których wzory stanowią załączniki do rozdziału IV SIWZ, tj.:
10.1. załącznik nr 3 - Formularz cenowy,
10.2. załącznik nr 4 - Formularz nakładu pracy dla wyceny napraw awaryjnych,
10.3. załącznik nr 5 - Formularz cenowy materiałów, podzespołów i części zamiennych.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
Stawka jednej roboczogodziny za wykonanie napraw awaryjnych urządzeń 20 %
Łączny czas wykonania napraw awaryjnych urządzeń5 %
Cena materiałów, podzespołów i części zamiennych do wykonywania naprawawaryjnych5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-12-06
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://tw.ezamawiajacy.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-12-06 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-12-06, 12:00, Sala konferencyjna w budynku Zakładu Energetyki Trakcyjnej i Torów w Warszawie przy al.Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-10-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |