m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-07 , 09:08:31
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Targówek m.st. Warszawy
- adresKondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 675-30-66
- faks(0-22) 675-18-83
- e-mailprzetargi@targowek.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mioduszewska
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 44 38 701
- emailemioduszewska@targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMagdalena Anyszewska
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal434
- telefon(0-22)4438526
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokalparter- stanowisko 5,8 lub 9
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia promocyjnego pn. „Wioska Św. Mikołaja”.

Opis zamówienia
Przedstawienie scenariusza (przed podpisaniem umowy), organizacja, koordynacja i przeprowadzenie w dniach 7-8.12.2019r. imprezy promocyjnej „Wioska Św. Mikołaja” w Parku Wiecha i Parku Bródnowskim. Impreza ma na celu podkreślenie okresu świątecznego i zbudowanie pozytywnych relacji mieszkańców z Urzędem. Kulminacyjnym momentem wydarzenie będzie włączenie świątecznego oświetlenia parków (oświetlenie zapewnione przez Zamawiającego).
I. Park Wiecha, 7.12.2019 r. w godzinach 15:00 – 17:00
Miejsce: obok stacji metra Targówek Mieszkaniowy od strony Parku Wiecha Przewidywana ilość uczestników: 150 osób
II. Park Bródnowski – 8 grudnia 2019r. w godzinach 12:00 – 17:00
Miejsce – główna aleja obok kawiarni „Gofrowo”
Przewidywana ilość uczestników: 500 osób
Szczegółowy zakres wykonania usługi będący przedmiotem zamówienia określa Dział III SIWZ.
Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie uroczyste zapalenie świątecznego oświetlenia Parku Bródnowskim i Parku Wiecha(oświetlenie zapewnia Zamawiający).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)79.95.20.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-08
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępo-waniu:
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składa-nia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzy usługi polegające na organizacji imprezy plenerowej, każda o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto w tym jednej o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia tj.: plenerowego wydarzenia o charakterze świątecznym w sezonie zimowym.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonaniem trzech usług musi wykazać się jeden z Wykonawców.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oferta powinna składać się z:
1) Wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
2) Wypełnionego formularza cenowego o treści zgodnej z ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
2. Ponadto do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ;
2) Oświadczenie o udziale podwykonawców o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowią-cym Załącznik nr 4 do SIWZ;
3) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, należy załączyć odpowiednie dokumenty.
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (tj. jaki rodzaj zasobu jest udo-stępniany),
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu za-mówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzia-łu w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie wymaganych oświadczeń i dokumentów.

5) Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie ma dostarczyć Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
a. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wg wzoru sta-nowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wyko-nania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane;
b. dowody, że wykazane usługi zostały wykonane należycie tj.:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane,
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
Ofertę i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 należy złożyć w oryginale.
Pozostałe dokumenty, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej własnoręcznym podpisem, podpisu dokonuje odpowiednio podmiot, którego dokumenty lub oświadczenia dotyczą.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Czas trwania Mini koncertu kolęd20 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-11-15
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.targowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-11-15 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-11-15, 10:00, POK. 301 (III piętro)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
nie dotyczy


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |