m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-07 , 09:09:20
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
- adresCzereśniowa 35, 02-457 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 863-91-75
- faks(0-22) 863-98-37
- e-mailopswlochy@poczta.onet.pl
- adres internetowyhttp://www.opswlochy.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Tobiasz
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa
- lokal7
- telefon(0-22) 8639175
- emailmtobiasz@opswlochy.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMonika Boniek
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Potrzebna 10, 02-448 Warszawa
- lokal-
- telefon(0-22) 863-94-45
- emailmboniek@opswlochy.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przygotowywanie i dostarczanie śniadań
dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia, jest świadczenie usług w zakresie zbiorowego żywienia polegających na:
1)przygotowywaniu posiłków w formie śniadań dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, wykonanych z produktów zapewnionych we własnym zakresie przez Wykonawcę, zwanych dalej „śniadaniami”;
2)dostarczaniu śniadań w zamówionej ilości, transportem zabezpieczonym we własnym zakresie przez Wykonawcę, w dniach i godzinach oraz pod adresy określone w Zamówieniu.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Włochy m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)55.32.10.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 55.52.00.00-1


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-12-01, data zakończenia: 2021-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, bądź Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, który spełnia następujące warunki:
1)posiada opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności na kwotę nie mniejszą niż 70.000,00 zł. (opłacona polisa), a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności na kwotę nie mniejszą niż 70.000,00 zł;
2)posiada doświadczenie zawodowe, z zastrzeżeniem, że warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w formie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 2 do IWZ, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał z należytą starannością, co najmniej dwa zamówienia o podobnym charakterze i wielkości każdego z nich z Zamówieniem objętym niniejszym Postępowaniem, z zastrzeżeniem, że za wartość porównywalną uznawana będzie przez Zamawiającego wartość każdej usługi nie mniejsza niż 70% wielkości Zamówienia i jednocześnie przedłoży wraz z ofertą dowody potwierdzające, że usługi w powyższym zakresie zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
3)posiada lokal dopuszczony przez Państwową Inspekcję Sanitarną do użytkowania jako zakład produkcyjny służący do przygotowywania posiłków w zakresie zbiorowego żywienia, spełniający wymogi sanitarno - higieniczne określone odrębnymi przepisami.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
doświadczenie Wykonawcy10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-11-19
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.opswlochy.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-11-19 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-11-19, 10:15, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy sala 03 (przyziemie)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |