m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-07 , 10:30:44
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Rafał Olędzki
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22)655-46-96
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Reprofilacja szyn kolejowych w torach i rozjazdach dla potrzeb Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na reprofilacji szyn kolejowych w torach i rozjazdach dla potrzeb Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Technicznej (zał. nr 1 do SIWZ).

3. Wykonawca udzieli zamawiającemu 6-miesięcznej gwarancji oraz 24-miesięcznej rękojmi. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania każdego z raportów zmianowych, a okres rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, na zasadach opisanych we wzorze umowy (zał. nr 6 do SIWZ).

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności związane z obsługą maszyny szlifującej, serwisem maszyny szlifującej oraz nadzorem nad sprawnością techniczną maszyny szlifującej.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień określonych w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

7. Zamawiający podczas badania ofert zastosuje procedurę odwróconą określoną w art. 24aa ustawy Pzp.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMetro Warszawskie Sp. z o.o.
Główny przedmiot (CPV)50.22.50.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-03-01, data zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium270000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy:

1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 3 usługi na infrastrukturze torowej metra, polegające na reprofilacji szyn metodą szlifowania o łącznej ilości 200 km torów oraz 100 szt. rozjazdów.

Uwaga! Ilości wskazane w treści warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.3 ppkt 1) SIWZ, nie muszą być przedmiotem jednej usługi. Zamawiający dopuszcza sumowanie km torów oraz ilość rozjazdów wyrażoną w sztukach z kilku wykonanych usług (z zastrzeżeniem, że ilość wykonanych usług nie może być mniejsza, niż trzy) odpowiadających swoim zakresem treści pkt 9.1.3 ppkt 1) SIWZ, np. 1 usługa wykonana na 100 km torów i 50 szt. rozjazdów, 1 usługa wykonana na 50 km torów i 30 szt. rozjazdów oraz 1 usługa wykonana na 50 km torów i 20 szt. rozjazdów, tj. łącznie 200 km torów oraz 100 szt. rozjazdów,

2) Wykonawca wykaże, że w momencie wykonywania zamówienia będzie dysponował maszyną szlifującą, która:

a) posiada świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane przez Urząd Transportu Kolejowego, uwzględniającego możliwość pracy na liniach metra,

b) spełnia warunki zachowania skrajni taboru w Metrze Warszawskim Sp. z o.o.,

c) posiada zintegrowany system pomiarowy do ciągłej oceny profilu podłużnego (falistości) i profilu poprzecznego,

d) posiada zintegrowany system pomiarowy do ciągłego pomiaru ilości i głębokości występowania w szynach wad zmęczeniowych typu head check.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu nw. dokumenty:

1) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt III.1.3 ppkt 1) ogłoszenia oraz pkt 9.1.3 ppkt 1) SIWZ – wykaz usług (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), wykonanych przez wykonawcę wraz z dowodami potwierdzającymi, że wskazane usługi zostały wykonane należycie. Uwaga: dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt III.1.3 ppkt 2) ogłoszenia oraz pkt 9.1.3. ppkt 2) SIWZ – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ).

- Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej 1 z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) ustawy Pzp, z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 d (podstawa prawna art. 133 ust .4 ustawy Pzp).

- Zamawiający wykluczy również wykonawcę jeżeli wystąpią względem niego fakultatywne przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

- Zamawiający podejmując decyzję o wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu, uwzględniał będzie okoliczności wymienione w art. 24 ust. 7 – ust. 11 ustawy Pzp.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez zamawiającego, wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dalej zwanego „JEDZ” – o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych przez zamawiającego, wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, składa aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:

a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

d) Oświadczenie wykonawcy (na druku własnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

e) Oświadczenie wykonawcy (na druku własnym) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców ww. dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich oddzielnie.

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od terminu składania ofert.

- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena82 %
Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (skrócenie liczby zmian nocnych) 18 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-12-17
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-12-17 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-12-17, 12:30, Metro Warszawskie Sp. z o.o.,ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |