m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-07 , 12:00:34
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursus m.st. Warszawy
- adresPlac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-61-00
- faks(0-22) 443-60-11
- e-mailursus.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.ursus.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Waldemar Sokołowski
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal334
- telefon(0-22)443-61-64
- emailwsokolowski@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJolanta Paluszek
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal122
- telefon(0-22) 443-61-99
- emailjpaluszek@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal122
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal18
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Iluminacja świąteczna wybranych ulic i lodowisk na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 obejmująca wynajem, montaż, eksploatację wraz z utrzymaniem oraz demontaż dekoracji iluminacji świątecznej będącej własnością Wykonawcy lub będącej w jego dyspozycji dla wyznaczonych lokalizacji w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
Iluminacja świąteczna wybranych ulic i lodowisk na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 obejmująca wynajem, montaż, eksploatację wraz z utrzymaniem oraz demontaż elementów iluminacji świątecznej będącej własnością Wykonawcy lub będącej w jego dyspozycji dla wyznaczonych lokalizacji w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę projektem graficznym elementów iluminacji świątecznej. Kody CPV i ich nazwy: 50232000-0 usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, 31520000-7 lampy i oprawy oświetleniowe, 51110000-6 usługi instalowania sprzętu elektrycznego, 79822500-7 usługi projektów graficznych. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Iluminacja świąteczna wybranych ulic i lodowisk na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 obejmująca wynajem, montaż, eksploatację wraz z utrzymaniem oraz demontaż dekoracji iluminacji świątecznej będącej własnością Wykonawcy lub będącej w jego dyspozycji, dla wyznaczonych lokalizacji w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sposób pozwalający na uzyskanie efektów wizualnych adekwatnych do atmosfery świąt Bożego Narodzenia z zastosowaniem energooszczędnego oświetlenia typu LED (zwana dalej „Dekoracją”). 2. Montaż Dekoracji według lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego. (zał. 1 do istotnych postanowień umowy). 3. Transport, montaż i demontaż Dekoracji . Gotowość specjalistycznego sprzętu do załadunku, transportu i rozładunku Dekoracji. Dysponowanie wykwalifikowanym personelem do prac wysokościowych, montażu konstrukcji, podłączenia do sieci elektrycznej. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia personelu technicznego odpowiadającego za sprawne uruchomienie całości Dekoracji. Wykonawca użyje techniki montażu zapewniające bezpieczną eksploatację podczas sezonu. Wykonawca zastosuje w systemach montażu rozwiązania techniczne ograniczające ryzyko uszkodzenia słupów latarniowych i Dekoracji podczas silnych wiatrów. 4. Konserwacja Dekoracji w trakcie ekspozycji. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić całodobowy dyżur serwisowy poprzez łączność telefoniczną i pocztę elektroniczna. Na zgłoszenie przekazywane przez Zamawiającego należy po realizacji naprawy przekazać odpowiedź na adres poczty elektronicznej: wsokolowski@um.warszawa.pl . Czas reakcji na zgłoszenie usterki zgodny z podanym przez Wykonawcę w jego ofercie. 5. Zabezpieczenie zapasów niezbędnych do bieżącego serwisu elementów iluminacji poprzez utrzymywania stanów magazynowych elementów składowych Dekoracji umożliwiających jej bieżące naprawy i konserwację. 6. Przechowywanie na własny koszt zdemontowanych elementów Dekoracji w krytym pomieszczeniu magazynowym o powierzchni min. 100 m2, wyposażonym w oświetlenie, szerokie drzwi, suchym, zabezpieczonym przed zawilgoceniem i przemarznięciem. 7. Ubezpieczenie z tytułu kradzieży, uszkodzenia, wyrządzenia szkody na osobie. 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w umowie zgodnie z projektem graficznym załączonym do umowy i zatwierdzonym przez zamawiającego. 9. Wykonawca najwyżej oceniony zostanie wezwany do złożenia projektu graficznego, który powinien zawierać minimum: a. wizualizację dekoracji, b. opis odnośnie poszczególnych elementów pod względem: 1) zastosowanej konstrukcji dla choinki, iluminacji latarniowej, 2) zastosowanego rodzaju i koloru oświetlenia, 3) ilości punktów świetlnych dla każdej dekoracji, 4) zapotrzebowania mocy dla każdej dekoracji. 10. Na wniosek Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana Dekoracji w trakcie trwania umowy obejmująca ten sam zakres cenowy. 11. Termin realizacji umowy ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 18 lutego 2022 r., w tym: 1) montaż Dekoracji w terminie umożliwiającym jej uruchomienie w dniu 06.12.2019 oraz kolejnych sezonach: w dniu 06.12.2020, w dniu 06.12.2021 - z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu montażu Dekoracji, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej lub elektronicznej, 2) serwis i dozór Dekoracji w trakcie i po ekspozycji, monitorowanie systemu Dekoracji od dnia oficjalnego rozpoczęcia iluminacji, tj. dnia 06.12.2019 do dnia 06.02.2022, 3) Demontaż Dekoracji w terminie 12 dni roboczych od daty zakończenia ekspozycji, tj. od dnia 06.02.2020 oraz w kolejnych sezonach: od dnia 06.02.2021, od dnia 06.02.2022 - z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu demontażu Dekoracji, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej lub elektronicznej. 12. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników świadczących wskazane czynności w okresie realizacji umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w punktach 2-5. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby/osób wykonujących wskazane w punkcie 2-5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 14. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wymienionych w pkt 11.1 lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 2-5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 t.j.), obowiązującego na dzień dokonania naruszenia. Kara umowna będzie naliczana za każdy rozpoczęty miesiąc, w którym wykonawca nie wypełni zobowiązań, o których mowa w pkt 11.1 15. W przypadku więcej niż trzykrotnego niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników świadczących określone czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy. 16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Uwaga: Całość elementów ekspozycji wraz z lokalizacjami ich rozmieszczenia wymieniona jest w załączniku nr 1 do Umowy i podlega czynnościom zawartym w powyższych wymaganiach.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursus m.st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)31.52.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 51.11.00.00-6
79.82.25.00-7

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-02-18
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Określenie warunków: 1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu iluminacji świątecznej, okazjonalnej, obejmującej dostawę, montaż, demontaż, magazynowanie, eksploatację i serwis dekoracji świetlnych na ulicach, placach przez okres co najmniej 60 dni, o wartości usługi nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto za każde zamówienie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni, czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego. 2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że co najmniej 2 osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za świadczenie usług posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także wykonywały czynności wyznaczone przez zamawiającego, w zakresie co najmniej; - 2 osoby z aktualnymi świadectwami kwalifikacyjnymi uprawniającymi do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznej oraz w zakresie kontrolno-pomiarowym. Zamawiający dokona oceny warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni czy wykaz potwierdza spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
PODSTAWY WYKLUCZENIA
1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie nie przewiduje.
3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie sporządzone według wzoru formularza - stanowiącego załącznik nr 7 do S.I.W.Z. Wykonawca, składa oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.
5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 8 do S.I.W.Z. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 9 do S.I.W.Z.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonanie i dołączenie projektu graficznego, który powinien zawierać minimum: a. wizualizację dekoracji, b. opis odnośnie poszczególnych elementów pod względem: 1) zastosowanej konstrukcji dla choinki, iluminacji latarniowej, 2) zastosowanego rodzaju i koloru oświetlenia, 3) ilości punktów świetlnych dla każdej dekoracji, 4) zapotrzebowania mocy dla każdej dekoracji.
INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE WYŻEJ:
1) Formularz „Oferta”, sporządzona według wzoru formularza – stanowiący załącznik nr 5 do S.I.W.Z.; 2) Formularz „Cenowy”, sporządzony według wzoru – stanowiący załącznik nr 6 do S.I.W.Z.; 3) Wadium wnoszone w jednej lub kilku dopuszczalnych formach wykonawca dołącza do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (potwierdzenie przelewu), oryginał poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, składa w kasie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa. 4) Zobowiązanie podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zdolnościach lub sytuacji, którego wykonawca będzie polegał lub innych dokumentów lub oświadczeń w przypadku realizacji zamówienia lub części zamówienia przy użyciu innych podmiotów. Na podstawie zobowiązania (oryginał) lub innych dokumentów lub oświadczeń, zamawiający dokona oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceni, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą 5) Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa powinno być załączone do oferty i w szczególności zawierać wskazanie; - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania; - dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. 6) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres w tym podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
Informacje o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym wykonawcy, o którym mowa w części IV.I S.I.W.Z. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 2 niniejszej S.I.W.Z., nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt 2 niniejszej S.I.W.Z. IV. Udział w realizacji i zmiana podwykonawców; 1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wykonawcy, o którym mowa w części
S.I.W.Z. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 5. Zamawiający zastosuje przepisy art. 36ba. ust. 1 i 2 wobec dalszych podwykonawców, 6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia; 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej S.I.W.Z. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają; 1) Oświadczenie własne wykonawcy, wymienione w części; - IV pkt.I.1a S.I.W.Z., składa pisemnie, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie własne wykonawcy, - IV pkt.I.1b S.I.W.Z., składa pisemnie, ten z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, którego spełnianie warunków dotyczy. 2) Dokumenty wymienione w części IV pkt I S.I.W.Z, winien przedłożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, w odniesieniu do tych podmiotów tak aby samodzielnie potwierdzić brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3) Dokumenty wymienione w części IV pkt II S.I.W.Z, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, muszą przedłożyć tak, aby potwierdzić spełnienie warunków. 3. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty i w szczególności zawierać wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby, c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania, d) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. VI. Dokumenty podmiotów zagranicznych 1) Jeżeli wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku braku dokumentów wymienionych w część IV S.I.W.Z. wg rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1993), zamiast tych dokumentów składa dokument lub dokumenty inne równoważne wystawione w kraju, w którym podmiot, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 3) Pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa zgodnie z wytycznymi w S.I.W.Z.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji (T)40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-18
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursus.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2019-12-17
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-18, 10:15, pokój 102 Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 R nr 1
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |