m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-07 , 14:36:48
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Sajdak
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443 14 18
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w 3 częściach:

Część 1 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Miasta.
Część 2 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Mariensztatu.
Część 3 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szpitala Wolskiego wraz z opracowaniem ekofizjograficznym podstawowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji określa Wzór umowy wraz
z załącznikami stanowiący Załącznik nr 8A do SIWZ dla Części 1, Załącznik nr 8B do SIWZ dla Części 2 oraz Załącznik nr 8C do SIWZ dla Części 3.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Dla części 1 (rejon Starego Miasta) – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Wzoru umowy maksymalnie 31 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dla części 2 (rejon Mariensztatu) oraz części 3 (rejon Szpitala Wolskiego) – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Wzoru umowy maksymalnie 29 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania II fazy tj. opracowania projektu planu z możliwością wskazania wariantowych rozwiązań do wskazanych przez Zamawiającego terenów wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z zapisami karty programowej stanowi kryterium oceny ofert.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.40.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)839600,00

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Miasta8000,00Termin realizacji zgodnie z załącznikiem nr 4 do Wzoru umowy maksymalnie 31 miesięcy od dnia podpisa
2Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Mariensztatu6600,00Termin realizacji zgodnie z załącznikiem nr 4 do Wzoru umowy maksymalnie 29 miesięcy od dnia podpisa
3Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szpitala Wolskiego wraz z opracowaniem ekofizjograficznym podstawowym2100,00Termin realizacji zgodnie z załącznikiem nr 4 do Wzoru umowy maksymalnie 29 miesięcy od dnia podpisa
Razem 16700,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium16700,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w każdej z części postępowania Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: 1. wykażą że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie,
należycie wykonali, co najmniej jeden uchwalony miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzony według procedur i problematyk określonych w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze
zm.), w granicach miasta co najmniej 100 tysięcznego i w którym to według szacunku wizualnego występuje przewaga terenów z zakresu: usług, mieszkalnictwa, komunikacji; b) w okresie ostatnich
5 lat od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej jeden uchwalony i obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z ustawą z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) dla obszaru, w którym minimum 30% powierzchni stanowi zabytkowy układ urbanistyczny lub opracowanie stanowiące o zabytkowym układzie urbanistycznym; 2. wykażą, że dysponują lub będą dysponować kadrą
zdolną do wykonania niniejszego zamówienia, w tym: • jedną osobą posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji głównego projektanta planu, która w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością samodzielnie lub w zespole jako główny projektant - co najmniej jeden uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sporządzony według procedur i problematyk określonych w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w granicach miasta co najmniej 100 tysięcznego, w których to według szacunku wizualnego występuje przewaga terenów z zakresu: usług, mieszkalnictwa, komunikacji oraz spełnia warunek określony w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; lub • jedną osobę, która w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia,wykonała z należytą starannością samodzielnie, lub w zespole, lub występowała jako projektant planu z zakresu planowania przestrzennego (urbanistyka, architektura) - co najmniej jeden
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sporządzony według procedur i
problematyk określonych w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.), w granicach miasta co najmniej 100
tysięcznego, w których to według szacunku wizualnego występuje przewaga terenów z zakresu:
usług, mieszkalnictwa, komunikacji oraz spełnia warunek określony w art. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; oraz co najmniej: • jedną osobą
posiadającą kwalifikacje do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko, określone w
art. 74 a ust. 2 i potwierdzone oświadczeniem, o którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1) lit. f) Ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.),
stanowiącym załącznik do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko; • jedną osobą
posiadającą kwalifikacje do opracowania prognozy skutków finansowych – rzeczoznawcą
majątkowym wpisanym do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z Ustawą z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018r., poz. 2204 ze zm.); •
jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania projektu z dziedziny układów
komunikacyjnych; • jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania projektu z dziedziny
systemów infrastruktury technicznej; • jedną osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania
projektów lub opracowań dla obszarów o zabytkowym układzie urbanistycznym, oraz ma
doświadczenie w wykonywaniu projektów lub opracowań dla zabytkowych układów
urbanistycznych, tj. sporządziła (samodzielnie lub w zespole) co najmniej jeden plan lub
opracowanie dla obszaru o zabytkowym układzie urbanistycznym. W przypadku występowania
Konsorcjum Wykonawca ma obowiązek wskazania osoby, która będzie pełniła funkcję Głównego
Projektanta planu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),
zwanego dalej „Rozporządzeniem”, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych
podmiotów następujące dokumenty: a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz usług - wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ na potwierdzenie spełnienia
warunku określonego w pkt 12.2.1. SIWZ; b) Dowody - że wykazane w w/w wykazie usługi
zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; – oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów; – w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku gdy Wykonawca wskazuje w
wykazie usługi wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania w/w
dowodów. c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonania
zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru określonego
w Załączniku nr 7 do SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 12.2.2. SIWZ
wraz z charakterystyką osoby pełniącej funkcję głównego projektanta planu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony Formularz Oferty – wg wzoru określonego w Załączniku nr 1A do SIWZ dla Części
1, w Załączniku nr 1B do SIWZ dla Części 2 oraz w Załączniku nr 1C do SIWZ dla Części 3. b)
oryginał potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczonej zgodnie z
art. 45 ust. 6 pkt od 2) do 5) ustawy, dla każdej części zamówienia c) aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2
do SIWZ, d) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z
określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, e) oświadczenie Wykonawcy
dotyczące podwykonawców, (którzy nie są podmiotami trzecimi, na zasoby których powołuje się
wykonawca), ze wskazaniem części (zakresu) zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm podwykonawców, lub
oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, f) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego
rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.)
potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, g) W przypadku,
gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument (np. oryginał
pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: • zakresu
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu • sposobu wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia • zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia • czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). h) W terminie 3 dni od dnia
przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (BEZ WEZWANIA) oryginał oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz z
przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. W przypadku oferty wspólnej, oświadczenie składa każdy członek konsorcjum
odrębnie. i) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z nimi dowodów, o których mowa w
pkt 17.10 lit. b) SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Termin wykonania II fazy tj. opracowania projektu planu z możliwością wskazania wariantowych rozwiązań do wskazanych przez Zamawiającego terenów wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z zapisami karty programowej20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=66012
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-18 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-18, 12:00, Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Biura Zamówień Publicznych w Warszawie przy ul. Niecałej 2, III piętro, sala 309
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |