m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPowyżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-07 , 14:54:21
I Zamawiający
ZamawiającyCentrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
- adresZofii Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 49 70
- faks(0-22)
- e-mailcus@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.centrumuslugspolecznych.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Maria Pańczyk
- adresCentrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” , Zofii Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa
- lokal1
- telefon(0-22) 277 49 82
- emailmpanczyk@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z autyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną w miejscu ich zamieszkania na terenie m.st. Warszawy w okresie 02.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z autyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, realizowanych w miejscu ich zamieszkania - podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej/Centrum Pomocy Społecznej Dzielnic m.st. Warszawy. Zamówienie realizowane z podziałem na 8 części.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z autyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (dalej: zwane „Usługami”) są to Usługi realizowane w miejscu zamieszkania i dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)85.00.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 85.12.12.70-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część 1 obejmująca Dzielnice: Ochota, Włochy2898,00
2Część 2 obejmująca Dzielnice: Śródmieście, Wola15435,00
3Część 3 obejmująca Dzielnice: Ursynów, Mokotów, Wilanów 9108,00
4Część 4 obejmująca Dzielnice: Ursus, Bemowo3798,00
5Część 5 obejmująca Dzielnice: Białołęka, Bielany, Żoliborz8631,00
6Część 6 obejmująca Dzielnice: Praga Południe, Rembertów6458,00
7Część 7 obejmująca Dzielnice: Praga Północ, Targówek7938,00
8Część 8 obejmująca Dzielnice: Wawer, Wesoła2583,00
Razem 56849,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-02, data zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium56849,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Stawka brutto za każdą godzinę świadczenia usług dla osób świadczących usługi15 %
Doświadczenie Wykonawcy25 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-11-20
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.centrumuslugspolecznych.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-11-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-11-20, 10:15, Warszawa, ul. Z. Nałkowskiej 11
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |