m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-07 , 15:54:44
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
- adresul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 59 89 400
- faks(0-22) 59 89 403
- e-mailbiuro@aktywnawarszawa.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Sarnecka
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal214
- telefon(0-22) 16 27 224
- emailasarnecka@aktywnawarszawa.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal214
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal209
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Dostawa paliwa gazowego w roku 2020 do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA” (nr postępowania ZP/PN/D/28/2019).
Opis zamówienia
3.1. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego
o symbolu E) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa, do instalacji znajdujących się
w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (SCS AW)
w 2020 r. (dotyczy: Ośrodka Szczęśliwice, Ośrodka Solec i Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka: obiekt Jutrzenka, Ośrodka Legia – korty tenisowe).
Odbiorcy zamówienia: Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka: obiekt Jutrzenka – ul. Rozbrat 5 w Warszawie, Ośrodek Szczęśliwice – ul. Drawska 22 w Warszawie, Ośrodek Solec – ul. Solec 71 w Warszawie, Ośrodek Legia – ul. Myśliwiecka 4a w Warszawie.
Szczegółowe warunki przyłącza i dostawy gazu ziemnego do obiektów zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawOdbiorcy zamówienia: Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka: obiekt Jutrzenka – ul. Rozbrat 5 w Warszawie, Ośrodek Szczęśliwice – ul. Drawska 22 w Warszawie, Ośrodek Solec – ul. Solec 71 w Warszawie, Ośrodek Legia – ul. Myśliwiecka 4a w Warszawie.
Główny przedmiot (CPV)09.12.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV)
65.20.00.00-5

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium12000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawca wykaże, że:
• zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ) - posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
• zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ) - posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej),
lub
• posiada podpisaną aktualnie umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego objęte zamówieniem (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej);
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku;
3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.

2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 Ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.aktywnawarszawa.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-18, 10:15, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa sala 109
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |