m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-08 , 08:55:32
I Zamawiający
ZamawiającySzkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich
- adresJanka Bytnara 19, 02-645 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 844-96-85
- faks(0-22) 844-96-85
- e-mailsekretariat@sp202.edu.pl
- adres internetowyhttp://www.sp202.edu.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Wojciech Szymański
- adresSzkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich, Janka Bytnara 19, 02-645 Warszawa
- lokalsekretariat
- telefon(0-22) 844 96 85
- emailkierownikgospodarczysp202@sp202.edu.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWojciech Szymański
- adresSzkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich, Janka Bytnara 19, 02-645 Warszawa
- lokalsekretariat
- telefon(0-22) 844 96 85
- emailkierownikgospodarczysp202@sp202.edu.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSzkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich, Janka Bytnara 19, 02-645 Warszawa
- lokalsekretariat
Adres, na który należy przesyłać ofertySzkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich, Janka Bytnara 19, 02-645 Warszawa
- lokalsekretariat
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa, przesył i dystrybucja energii cieplnej dla:
Szkoły Podstawowej nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich, ul. Jana Bytnara „Rudego” 19, 02-645 Warszawa, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Opis zamówienia
Dostawa, przesył i dystrybucja energii cieplnej dla:
Szkoły Podstawowej nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich, ul. Jana Bytnara „Rudego” 19, 02-645 Warszawa, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawJana Bytnara „Rudego” 19, 02-645 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)09.30.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-01, data zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji10 %
Bezpłatne włączenia i wyłączenia ciepła w roku na wniosek Zamawiającego30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-18
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.sp202.edu.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-18, 10:10, siedziba zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |