m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-08 , 13:30:46
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
- adresul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 59 89 400
- faks(0-22) 59 89 403
- e-mailbiuro@aktywnawarszawa.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aleksandra Dmochowska
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 162 72 34
- emailadmochowska@aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAleksandra Dmochowska
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 162 72 34
- emailadmochowska@aktywnawarszawa.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal209
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowe utrzymanie czystości w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa w 2020 roku
(postępowanie nr ZP/PN/U/29/2019)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 roku. Przedmiot zamówienia Zamawiający dzieli na niżej wymienione zadania: Zadanie 1: Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie Ośrodka Grzybowska w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 35a w 2020 roku, Zadanie 2: Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie Ośrodka Inflancka w Warszawie przy ul. Inflanckiej 8 w 2020 roku, Zadanie 3: Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka (obiekt Rozbrat – część administracyjno-biurowa i część sportowa) przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie w 2020 roku, Zadanie 4: Kompleksowe utrzymanie czystości w części administracyjno-biurowej oraz w części rekreacyjno-sportowej na terenie Ośrodka Szczęśliwice w Warszawie przy ul. Drawskiej 22 w 2020 roku, Zadanie 5: Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie Ośrodka Stegny w Warszawie przy ul. Inspektowej 1 w 2020 roku. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego zadania, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiasto Stołeczne Warszawa – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)90.91.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV)
90.91.12.00-8

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie 1: Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie Ośrodka Grzybowska w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 35a w 2020 roku1000,00
2Zadanie 2: Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie Ośrodka Inflancka w Warszawie przy ul. Inflanckiej 8 w 2020 roku2000,00
3Zadanie 3: Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka (obiekt Rozbrat – część administracyjno-biurowa i część sportowa) przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie w 2020 roku1000,00
4Zadanie 4: Kompleksowe utrzymanie czystości w części administracyjno-biurowej oraz w części rekreacyjno-sportowej na terenie Ośrodka Szczęśliwice w Warszawie przy ul. Drawskiej 22 w 2020 roku1000,00
5Zadanie 5: Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie Ośrodka Stegny w Warszawie przy ul. Inspektowej 1 w 2020 roku1000,00
Razem 6000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium6000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku;
c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

Dla zadania 1 (OG):
Wykonują lub wykonywali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi sprzątania w obiektach sportowych, trwające nie krócej niż 12 miesięcy każda, przy czym wartość każdej usługi nie może być mniejsza niż 50 000,00 zł netto
oraz załączą dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dla zadania 2 (OI):
Wykonują lub wykonywali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- co najmniej jedną usługę sprzątania w obiektach sportowych, trwającą nie krócej niż 12 miesięcy, o wartości usługi nie mniejszej niż 150 000,00 zł netto
oraz
- co najmniej jedną usługę sprzątania pływalni krytej z lustrem wody nie mniejszym niż 700 m2, trwającą nie krócej niż 12 miesięcy, o wartości usługi nie mniejszej niż 100 000,00 zł netto
oraz załączą dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dla zadania 3 (ORJ):
Wykonują lub wykonywali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
- co najmniej jedną usługę sprzątania w obiektach sportowych, trwającą nie krócej niż 12 miesięcy, o wartości usługi nie mniejszej niż 80 000,00 zł netto
oraz
- co najmniej jedną usługę sprzątania powierzchni biurowych, trwającą nie krócej niż 12 miesięcy, o wartości usługi nie mniejszej niż 80 000,00 zł netto
oraz załączą dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dla zadania 4 (OSZ):
Wykonują lub wykonywali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi sprzątania powierzchni biurowych lub w obiektach sportowych, trwające nie krócej niż 12 miesięcy każda, przy czym wartość każdej usługi nie może być mniejsza niż 60 000,00 zł netto
oraz załączą dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dla zadania 5 (OST):
Wykonują lub wykonywali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi sprzątania obiektów sportowych, trwające nie krócej niż 12 miesięcy każda, przy czym wartość każdej usługi nie może być mniejsza niż 70 000,00 zł netto
oraz załączą dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 Ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia20 %
Jakość świadczonej usługi20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-18
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.aktywnawarszawa.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-18, 10:15, ul. Rozbrat 26, Warszawa pok. nr 109
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |