m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-08 , 14:07:48
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Bębeńca
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Bębeńca
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
Adres, na który należy przesyłać ofertyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy
Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.43.2019.KB
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w planowanej maksymalnej ilości w czasie realizacji zamówienia 2 500,00 Mg, z podziałem na zadania określone poniżej:
Zadanie nr 1: Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 350,0 Mg;
Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 465,0 Mg;
Zadanie nr 3 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 1685,00 Mg
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.


Zadanie nr 1: Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 350,0 Mg

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących
z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w maksymalnej planowanej ilości w czasie realizacji zamówienia 350,00 Mg. Zamówienie obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie:
1) 15 01 01 – szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 50,0 Mg/rok
2) 15 01 06 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 36,0 Mg/rok
3) 15 01 07 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 20,0 Mg/rok
4) 15 01 09 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 2,0 Mg/rok
5) 20 01 02 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 30,0 Mg/rok
6) 20 01 10 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 18,0 Mg/rok
7) 20 01 11 -szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 15,0 Mg/rok
8) 20 01 38 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 60,0 Mg/rok
9) 20 01 39 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 40,0 Mg/rok
10) 20 01 40 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 25,0 Mg/rok
11) 20 01 99 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 54,0 Mg/rok.

2. Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj. zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Umowy na poszczególne zadania będą realizowane w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego z zastrzeżeniem, że umowa będzie realizowana do wyczerpania maksymalnych wielkości zamówienia.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3 Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości: - zadanie 1 - 70,00 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
4. Zamawiający zastrzega, że ilości odpadów komunalnych przewidzianych
do zagospodarowania wskazane w sekcji II.2.4), stanowią jedynie dane szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
5. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.

Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 465,0 Mg

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w maksymalnej planowanej ilości w czasie realizacji zamówienia 465,00 Mg. Zamówienie obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie:
1) 15 01 10* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 4,0 Mg/rok
2) 15 01 11* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 5,0 Mg/rok
3) 16 01 03 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 70,0 Mg/rok
4) 20 01 13* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 1,5 Mg/rok
5) 20 01 14* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 1,0 Mg/rok
6) 20 01 15* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 1,0 Mg/rok
7) 20 01 17* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania -1,0 Mg/rok
8) 20 01 19* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 1,0 Mg/rok
9) 20 01 25 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 1,0 Mg/rok
10) 20 01 26* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 10,0 Mg/rok
11) 20 01 27* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 20,0 Mg/rok
12) 20 01 28 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 40,0 Mg/rok
13) 20 01 29* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 4,0 Mg/rok
14) 20 01 30 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 2,0 Mg/rok
15) 20 01 31* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 0,5 Mg/rok
16) 20 01 32 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 1,0 Mg/rok
17) 20 01 37* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 300,0 Mg/rok
18) 20 01 80 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 2,0 Mg/rok

2. Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj. zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Umowy na poszczególne zadania będą realizowane w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego z zastrzeżeniem, że umowa będzie realizowana do wyczerpania maksymalnych wielkości zamówienia.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3 Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości: - zadanie 2 - 93,00 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
4. Zamawiający zastrzega, że ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania wskazane w sekcji II.2.4), stanowią jedynie dane szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
5. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.

Zadanie nr 3 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 1685,00 Mg

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących
z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w maksymalnej planowanej ilości w czasie realizacji zamówienia 1 685,00 Mg. Zamówienie obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie:
1) 17 01 01 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 150,0 Mg/rok
2) 17 01 02 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 35,0 Mg/rok
3) 17 01 07 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 1500,0 Mg/rok

2. Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj. zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Umowy na poszczególne zadania będą realizowane w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego z zastrzeżeniem, że umowa będzie realizowana do wyczerpania maksymalnych wielkości zamówienia.
2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.
3 Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości: - zadanie 3 - 337,00 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.
4. Zamawiający zastrzega, że ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania wskazane w sekcji II.2.4), stanowią jedynie dane szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
5. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiejscem świadczenia usługi są instalacje i punkt przeładunkowy wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów
Główny przedmiot (CPV)90.50.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie nr 1: Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 350,0 Mg1806,04
2Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 465,0 Mg8755,08
3Zadanie nr 3 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 1685,00 Mg3584,9
Razem 14146,02

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-05-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium14146,02 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA! Numeracja przeniesiona z ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dz. Urz. UE
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. Wówczas terminy przewidziane w Części II SIWZ, tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-21 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-21, 10:00, Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z2019, poz.1843).
2. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
3.Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
3.1. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
3.2.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 SIWZ.
4. Ponadto oferta powinna składać się z:
4.1. wypełnionego Formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez Platformę;
4.2. wypełnionego Formularza „A” dla danego zadania – wg wzoru określonego w Części III SIWZ;
4.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 11.4. SIWZ;
4.4. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.9.3. SIWZ.
5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na Platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
6.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
6.1.1. Oświadczenie potwierdzające miejsce zagospodarowania odpadów wg wzoru określonego odpowiednio dla danego zadania w załączniku nr 2, do SIWZ.
6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
z postępowania:
6.2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.2.2. dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt. 2-6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1-3 i § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami).
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,
z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.

Informacje dodatkowe:
I
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

II
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski


III
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium
w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.

IV

Procedura
Opis
Rodzaj procedury
Procedura otwarta

Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenia terminu składania ofert do 15 dni wynika
z konieczności zagwarantowania ciągłości procesu zagospodarowania odpadów pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy (dalej: PSZOK). Brak zapewnienia ciągłości procesu naraża Zamawiającego na brak możliwości realizacji obowiązków nałożonych na Zamawiającego
w Umowie Wykonawczej zawartej 12 grudnia 2017 r. z m.st. Warszawa oraz prowadzenia podstawowej działalności. Ze względu na przedmiot działalności Zamawiającego (zagospodarowanie odpadów z m.st. Warszawy, w tym również odpadów niebezpiecznych
z PSZOK) jakiekolwiek przerwy w jej wykonywaniu stanowiłyby zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Zamawiający tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., został zobligowany w ramach zawartej z m. st. Warszawa Umowy Wykonawczej,
do zapewnienia ciągłości procesu zagospodarowania odpadów pochodzących z PSZOK. Przeprowadzone postępowanie przetargowe, celem realizacji tego zadania w 2019 r. bazowało na ilościach szacunkowych z 2017 roku, tj. okresu, w którym świadomość mieszkańców oraz regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami (zasady procesu segregacji odpadów) odbiegały od obecnych realiów. Wskazane przyczyny miały tym samym istotny wpływ na ilości i rodzaje odpadów przekazywanych do PSZOK. Doświadczenie Zamawiającego zdobyte w ramach obecnie realizowanych umów zawartych z Wykonawcami w maju i czerwcu 2019 r., pokazuje, iż wzrost świadomości ekologicznej tj. możliwości dostarczania odpadów nieodbieranych w ramach standardowego systemu gospodarki odpadami na terenie m. st. Warszawy do wskazanych Punktów oraz nowe zasady segregacji istotnie wpłynęły na znaczny wzrost ilości odpadów dostarczanych do PSZOK przez mieszkańców. Tym samym szacunki określone przez Zamawiającego nie zapewniają zagospodarowania zwiększonych ilości odpadów w perspektywie jednego roku, co przełoży się na zdecydowane przyspieszenie wyczerpania się wskazanych ilości z aktualnie obowiązujących umów, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Biorąc pod uwagę powyższe, chcąc zachować ciągłość procesu zagospodarowania odpadów pochodzących z PSZOK przez Zamawiającego, podpisanie nowych umów na uzupełnienie brakujących ilości na rok 2019 oraz zapewnienie realizacji w 2020 r. powinno nastąpić
w możliwie najkrótszym czasie. Z uwagi na terminy wynikające z przepisów PZP, wyznaczenie 35-dniowego terminu składania ofert uniemożliwiłoby w sposób obiektywny udzielenie zamówienia i rozpoczęcia realizacji usługi w terminie zabezpieczającym ciągłość procesu zagospodarowania odpadów.
Zamawiający wskazuje ponadto, że ze względu na rodzaj przedmiotu zamówienia oraz profesjonalny charakter potencjalnych Wykonawców przygotowanie przez Wykonawców oferty nie jest czasochłonne, wobec czego skrócenie terminu składania ofert nie wpływa
na konkurencyjność postępowania.

V
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |