m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-08 , 15:38:00
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Celina Milewska
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal223
- telefon(0-22) 443 49 42
- emailcmilewska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMagda Piwocka
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal230
- telefon(0-22) 4435018
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie czystości i porządku ulic, chodników i parkingów na terenie dzielnicy Wilanów
Opis zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z całorocznym utrzymaniem czystości i porządku nawierzchni utwardzonych zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy. 1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: Zamiatanie ręczne i mechaniczne (załączniki nr 2, 3, 4 do wzoru umowy), w tym oczyszczanie nawierzchni z przerostów traw i chwastów oraz liści. Prace nie mogą być wykonywane przy pomocy dmuchaw:  parkingów,  ulic, w tym wąskie ulice (jezdnie o niewielkiej szerokości do 3,2 m: ul. Wiktorii Wiedeńskiej, ul. Kubickiego, ul. Marconich, ul. Petyhorska, ul. Koralowa, ul. Młocarni, ul. Niedzielna, ul. Brodzik)  chodników,  zamiatanie pomiędzy pasami – wysepkami, tzw. „martwe pola”  czyszczenie „bezpieczników” w ramach zamiatania  mechaniczne usuwanie roślinności z nawierzchni utwardzonych  odcinanie brzegów trawników przy krawężnikach  mycie nawierzchni ulic na żądanie Zamawiającego, 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy: Wszelkie usługi należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy powinni sprawdzić stan bezpieczeństwa w miejscu pracy. Prace mogą wykonywać jedynie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP na danym stanowisku pracy. Pracownicy znajdujący się w rejonie miejsca świadczenia usługi powinni być ubrani w odpowiednią odzież ochronną. Specjalistyczny sprzęt powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn: 1) Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania usługi powinny zapewnić prawidłowe ich wykonanie oraz nie stwarzać zagrożenia dla osób i mienia w rejonie prowadzonych prac. Środki transportu wykorzystywane do wykonania prac winny być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy). 2) Wykonawca powinien posiadać/dysponować co najmniej dwoma zamiatarkami:  jezdniową mechaniczną zamiatarką z możliwością zraszania materiału zbieranego, gromadzącą materiał zbierany w zbiorniku własnym lub w zbiorniku ulokowanym w zestawie  chodnikową mechaniczną zamiatarką z możliwością zraszania materiału zbieranego gromadzącą materiał zbierany w zbiorniku własnym lub w zbiorniku ulokowanym w zestawie. 3) O wszelkich zmianach sprzętu zadeklarowanych do realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego. Zmiana sprzętu może być dokonana na inny o tych samych parametrach technicznych lub lepszy. 4) Wszystkie pojazdy wykorzystywane do zamiatania ulic muszą posiadać silnik spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie normy EURO 5 lub wyższej (EURO 6, z napędem hybrydowym lub elektrycznym). Zamawiający dopuszcza również użytkowanie pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym. (Rozporządzenie (WE) Nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.06.2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) (…) ze zm.; Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 05.09.2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, Dz. U. L.263 z 9.10.2007, s.1 ze zm.) 4. Standardy wykonywanych prac 1) Oczyszczona jezdnia nie powinna nosić śladów w postaci nie zebranych zanieczyszczeń. Na opaskach, utwardzonych pasach rozdzielających jezdnie i utwardzonych poboczach, nie powinien zalegać piasek oraz inne zanieczyszczenia, w tym śmieci. 2) Prace polegające na oczyszczeniu jezdni, chodników, parkingów, placów oraz ścieżek rowerowych nie mogą powodować zanieczyszczenia terenów przylegających do jezdni np. terenów zieleni). 3) Parkujące przy krawężnikach samochody oraz czasowe wygrodzenie typu: plastikowe krawężniki, barierki nie zwalniają Wykonawcy z utrzymania w czystości całej jezdni. Zamawiający przewiduje odstępstwa od ww. utrudnień a każdy przypadek oraz sposób i termin wykonania prac będzie uzgadniany indywidualnie z Wykonawcą. 5. Informacje dodatkowe 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu podczas wprowadzenia, odbioru oraz kontroli robót. 2) W trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadania ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę ubezpieczenia nie niższą niż do wartości zawartego kontraktu. 3) Wykonawcy zobowiązany jest, aby wszyscy pracownicy, łącznie z pracownikami na zastępstwo, wykonujący czynności związane z realizacją zamówienia, o których mowa w pkt. 1 byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4) W przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wilanów
Główny przedmiot (CPV)90.60.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.61.00.00-6
90.91.40.00-7

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: na potwierdzenie posiadania uprawnień Wykonawca wykaże, że a1) posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej - w zakresie odbierania odpadów komunalnych o numerze kodu: 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów; a2) posiada wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 701) o odpadach
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c.1) na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że: a. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednego zamówienia (w ramach jednej umowy) usługę polegającą na letnim oczyszczaniu (zamiataniu i zmywaniu) ulic o łącznej długości wynoszącej co najmniej 46 km albo 322 000 m2 oraz poda jej przedmiot, daty wykonania i wskaże podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana oraz załączy dowód, że została ona wykonana lub jest wykonywana należycie; oraz b. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednego zamówienia (w ramach jednej umowy) usługę polegającą na letnim oczyszczaniu (zamiataniu) chodników i/lub placów, i/lub terenów przeznaczonych do ruchu pieszego, i/lub ciągów pieszo – rowerowych, i/lub parkingów, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 30 000 m2 (trzydzieści tysięcy m2) oraz poda jej przedmiot, daty wykonania i wskaże podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana oraz załączy dowód, że została ona wykonana lub jest wykonywana należycie; Zamawiający wymaga załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w sposób jednoznaczny wskazał, które dowody tyczą się danej usługi opisanej powyżej i przedstawionej w wykazie. c.2) na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca wykaże, że: a. dysponuje co najmniej jedną zamiatarką jezdniową – zamiatarką wyposażoną w zespół szczotek oraz system zraszania materiału zbieranego, b. dysponuje co najmniej jedną zamiatarką chodnikową – zamiatarką wyposażoną w zespół szczotek oraz system zraszania materiału zbieranego, - wszystkie zamiatarki wykorzystywane w ramach świadczenia usługi muszą posiadać silnik spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie co najmniej normy EURO 5 (norma EURO stanowi kryterium postępowania przetargowego); 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w III.A.1.2)a) zostanie spełniony, jeżeli wymagane zaświadczenie będzie posiadał każdy podmiot, który będzie realizował zakres zamówienia, do którego uprawnieninie to jest wymagane; - warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) a lub b zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek, lub Wykonawcy łącznie potwierdzą, iż spełniają ww. warunek. - warunek określony w punkcie III.A.1.2)c)c.2) a lub b zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek, lub Wykonawcy łącznie potwierdzą, iż spełniają ww. warunek. 3. W przypadku podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca w zakresie zdolności zawodowych (doświadczenia) na zasadach określonych w art. 22a ustawy: - podmiot ten zobowiązany jest do posiadania wymaganego zaświadczenia określonego w III.A.1.2)a), do wykonywania czynności, do których uprawnieninie to jest wymagane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.A.2.a, i c SIWZ: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Wykazu usług należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, treść złożonego dokumentu winna potwierdzać spełnianie warunku określonego w punkcie III.A.1.2)c)c.1) SIWZ. b) wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, w zakresie wymaganym w punkcie III.A.1.2)c)c.2) SIWZ – wykaz pojazdów stanowi załącznika nr 10 do SIWZ Uwaga – W przypadku złożenia w ofercie informacji do kryterium oceny ofert „Średni rok produkcji przeznaczonych do realizacji zamówienia”, w której Wykonawca potwierdzi warunek udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna go jako skutecznie złożony i oceni spełnienie warunki udziału na jego podstawie. c) dla Wykonawcy: 1) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej - w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o numerze kodu: 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów; 2) wpis do rejestru Marszałka Województwa, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 701) o odpadach. c) dla podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca w zakresie zdolności zawodowych (doświadczenia) na zasadach określonych w art. 22a ustawy: 1) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej - w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o numerze kodu: 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów; 2) wpis do rejestru Marszałka Województwa, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 701) o odpadach.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia wypełnionego formularza oferty, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, UWAGA Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą formularzy cenowych. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia formularzy cenowych w odpowiedzi na ewentualne wezwanie Zamawiającego. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, c) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, (w przypadku niezłożenia informacji o podwykonawcach Zamawiający uzna, że zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców), d) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, w przypadku pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie; - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. e) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wnoszenia wadium w innej dopuszczonej formie niż pieniężna, dokument wadium należy dołączyć do oferty w oryginale lub oryginał zdeponować w kasie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, a kserokopię potwierdzenia złożenia wadium wraz z kserokopią dokumentu wadium należy dołączyć do oferty; f) w przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązania tych podmiotów, potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: i. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu ii. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia iii. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia iv. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ UWAGA h) W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w pkt 1 Załącznika nr 6 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć ww. oświadczenie wraz z ofertą – należy wówczas złożyć ww. oświadczenie o treści określonej w pkt 2 Załącznika nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) najpóźniej do dnia, w którym upływa ostateczny termin składania ofert do godz. 12:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz 978 i 1240). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego (m.st. Warszawa Dzielnica Wilanów) nr 73 10301508 0000 0005 5001 6109 Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa z podaniem w tytule przelewu: „Przetarg nr 40/WOŚ/2019 – Utrzymanie czystości i porządku ulic, chodników i parkingów na terenie dzielnicy Wilanów oraz dokładnej nazwy i adresu Wykonawcy. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. UWAGA! Kasa Zamawiającego nie przyjmuje wpłat wadium w formie gotówki. 3. W przypadku wnoszenia wadium w innej dopuszczonej formie niż pieniężna, dokument wadium należy dołączyć do oferty w oryginale lub oryginał zdeponować w kasie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, a kserokopię potwierdzenia złożenia wadium wraz z kserokopią dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. Kasa urzędu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30. W przypadku dołączenia do oferty dokumentu wadium w oryginale, proszę kserokopię dokumentu wadium dołączyć do oferty, a oryginał dokumentu wadium w koszulce na dokumenty załączyć na końcu oferty (proszę nie łączyć trwale z ofertą oryginału dokumentu wadium). Dokument wadium winien zawierać niżej wymienione elementy: a. wskazanie Beneficjenta – Beneficjentem musi być m.st. Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, b. nazwę dającego zlecenie i jego siedzibę (adres), c. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, d. zobowiązanie banku/instytucji ubezpieczeniowej do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia całości kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego wraz z oświadczeniem, że: • zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej • zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, e. zapisy odnośnie czasu jej trwania, f. zapisy odnośnie zasad wygaśnięcia, g. okres ważności, obejmujący przynajmniej cały okres związania ofertą. 4. Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 skutkuje odrzuceniem oferty wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
http://aukcje.um.warszawa.pl
Należy
wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 1) Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający zaprosi do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 2) W formularzu ofertowym należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej w przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę. Należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej. 3) Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą zalogować się na platformie aukcyjnej na stronie internetowej http://aukcje.um.warszawa.pl wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. 4) Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie przez osobę składającą w aukcji postąpienia w imieniu wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: – posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/ Windows 8/ Windows 10; – w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 10.0 lub nowszą z możliwością obsługi Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit. – w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy, siłą szyfrowania 128 bit; – zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe JAVA 32 bit w wersji 1.8.0_191 lub nowszej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługująca szyfrowanie; – posiadać dostęp do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe); – posiadać podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę; – posiadać zainstalowany certyfikat kwalifikowany, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie certyfikatów systemu Windows (magazynie logicznym o nazwie „Osobisty” certyfikatów systemu Windows) 5) Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej wynosi 15 minut. Podstawowy czas aukcji elektronicznej zostanie przedłużony o kolejne 3 minuty liczone od złożenia każdego kolejnego, korzystniejszego postąpienia. 6) W toku aukcji elektronicznej, Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7) W toku aukcji elektronicznej Operator platformy aukcyjnej na bieżąco będzie przekazywał Wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8) Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu. 9) Zamawiający i Wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. 10) Jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. W trakcie aukcji Wykonawca składa kolejne korzystniejsze postąpienia podając oferowaną cenę brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia. 11) Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w pkt V.B.1. SIWZ. 12) Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną, gdy w podstawowym czasie – ww. 15 minut - od otwarcia aukcji nie złożono żadnej oferty lub po upływie 3 min od momentu złożeniu ostatniej najkorzystniejszej oferty – jednak nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji. 13) W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznaczy termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej. 14) Zamawiający po zamknięciu aukcji elektronicznej wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryterium oceny ofert wskazane w ogłoszeniu i SIWZ, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej. 15) W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie cena najkorzystniejszej oferty wybranej w II etapie oceny ofert, wówczas wiążąca będzie ocena ofert dokonana w II etapie. 16) Wykonawca po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej najpóźniej przed podpisaniem umowy, dostarczy formularze cenowe na poszczególne lata, zawierające aktualne ceny składające się na maksymalną cenę ofertową brutto. Wykonawca zobowiązany będzie do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego na podstawie wzorów formularzy podanych jako załączniki do SIWZ.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 15:00

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
norma emisji spalin 20,00
czas reakcji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ, w szczególności: § 6 ust. 3 3. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w procedurze udzielenia niniejszego zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę posłużył się doświadczeniem Podwykonawcy, nowy Podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy. Zmiana Podwykonawcy wymaga wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. § 8 ust. 3 i 4 3. Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty wynagrodzenia w poszczególnych latach, jednak bez zmiany kwoty wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 powyżej. Wprowadzenie zmiany wymaga zawarcia aneksu do umowy. 4. Wynagrodzenie może ulec zmianie jedynie w przypadkach określonym w § 13. § 9 ust. 14 14. Zamawiający dopuszcza zmianę formy rozliczenia za realizację niniejszej umowy w zakresie wynikającym z ewentualnego wprowadzenia przez m.st. Warszawa modyfikacji w tym zakresie. Zmiana sposobu rozliczenia nastąpi na podstawie stosownego aneksu. § 13 KLAUZULE WALORYZACYJNE 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 – 12 poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3 niniejszego paragrafu, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, każda ze Stron, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 niniejszego paragrafu, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 niniejszego paragrafu. 10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 12. Zawarcie aneksu do umowy nastąpi niezwłocznie po zapewnieniu środków przez Zamawiającego. § 14 ZAKRES ZMIAN UMOWY 1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ogłoszonych po dniu zawarcia umowy, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 2) zaistnienia, po zawarciu umowy przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od stron, b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenie. 3) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec: a) termin realizacji umowy, b) zakres usług wskazany w § 1 ust. 2 Umowy, zmniejszenie usług związane będzie z proporcjonalnym zmniejszeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 8 ust. 1, c) rezygnacji z części usług wskazany w § 1 ust. 2 Umowy, zmniejszenie usług związane będzie z proporcjonalnym zmniejszeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 8 ust. 1, 4) sposobu dostarczania faktur do Urzędu z powodu zmian regulacji wewnętrznych lub zmian organizacyjnych Zamawiającego lub Wykonawcy, 5) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy. 2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistnieniu okoliczności, o których mowa ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców z zastrzeżeniem wskazanym w § 6 ust.3 Umowy. 4. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 pkt 2 Umowy, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. 5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 186040,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: H. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: - Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. - Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl. - Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 40/WOŚ/2019 – Utrzymanie czystości i porządku ulic, chodników i parkingów na terenie dzielnicy Wilanów, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy. - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o: 1) art. 8 oraz art. 96 ust. 3 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych, 2) ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. - Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. - Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. - Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą*; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. - Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: - wykonawcy będącego osobą fizyczną, - wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą - pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), - członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: - osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, - podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, - podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, - pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), - członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
norma emisji spalin20 %
czas reakcji20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wilanow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-18 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-18, 12:15, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wilanów, ul. Klimczaka 2, sala konferencyjna - II p.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |