m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-08 , 15:38:52
I Zamawiający
ZamawiającyUrząd Pracy m.st. Warszawy
- adresGrochowska 171B, 04-111 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 810-58-45
- faks(0-22) 813-20-32
- e-mailwawa1@praca.gov.pl
- adres internetowyhttp://www.up.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Burza
- adresUrząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa
- lokalpok.104
- telefon(0-22) 877 75 01
- emaile.burza@up.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Burza
- adresUrząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa
- lokalpok.104
- telefon(0-22) 877 75 01
- emaile.burza@up.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaUrząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa
- lokalpok.104
Adres, na który należy przesyłać ofertyUrząd Pracy m.st. Warszawy, Ciołka 10a
- lokal120 (I piętro)
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m. st. Warszawy”z podziałem na części
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m. st. Warszawy” z podziałem na części.
Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym:
- Załącznik nr 1a do SIWZ/Załącznik nr 1a do Umowy dla Części I.
- Załącznik nr 1b do SIWZ/Załącznik nr 1b do Umowy dla Części II
- Załącznik nr 1c do SIWZ/Załącznik nr 1c do Umowy dla Części I
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ

90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa ul. Grochowska 171B, ul. Ciołka 10A, Młynarska 37A
Główny przedmiot (CPV)90.91.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.91.92.00-4
90.91.91.00-3
90.61.00.00-6
90.91.13.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Kryteria oceny ofert
1„Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m. st. Warszawy” Część I3300,00cena: 60%posiadanie certyfikatu jakości usług w zakresie usług sprzątania : 40%
2„Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m. st. Warszawy” Część II3400,00cena: 60%posiadanie certyfikatu jakości usług w zakresie usług sprzątania : 40%
3„Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m. st. Warszawy” Część III1600,00cena: 60%posiadanie certyfikatu jakości usług w zakresie usług sprzątania : 40%
Razem 8300,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-01-02, data zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium8300,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-15
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bip.up.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-15 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-15, 10:15, Urząd Pracy m. st. warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa, pok. 120, I piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |