m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-08 , 15:58:34
I Zamawiający
ZamawiającyUrząd Pracy m.st. Warszawy
- adresGrochowska 171B, 04-111 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 810-58-45
- faks(0-22) 813-20-32
- e-mailwawa1@praca.gov.pl
- adres internetowyhttp://www.up.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Burza
- adresUrząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa
- lokalpok.104
- telefon(0-22) 877 75 01
- emaile.burza@up.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Burza
- adresUrząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa
- lokalpok.104
- telefon(0-22) 877 75 01
- emaile.burza@up.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaUrząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa
- lokalpok.104
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuUrząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa
- lokalpok.104
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy z podziałem na części”
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy z podziałem na części”. Świadczenie usługi całodobowego dozoru i zabezpieczenia mienia znajdującego się:
a) Część I - na nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Grochowskiej 171B – siedziba Urzędu Pracy m. st. Warszawy. Siedzibę stanowi: ogrodzony, zamknięty teren o powierzchni 1 773 m2, na którym zlokalizowane są 2 budynki oraz posesja wokół budynku. Budynek stary o powierzchni 908 m2 i nowy
o powierzchni 450 m2 są połączone ze sobą i składają się z niskiego parteru, parteru, I piętra i piwnicy – zwany obiektem A.
b) Część II - lokalu użytkowego znajdującego się w Warszawie przy ul. Młynarskiej 37A. Lokal użytkowy stanowi własność miasta st. Warszawy w budynku wielolokalowym. Ww. lokal znajduje się na działce ewidencyjnej 105, jest usytuowany na parterze, od frontu, z wejściem z ulicy, o łącznej powierzchni ok 468 m2, na którą składa się parter i antresola – zwany obiektem B.
Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym:
- Część I - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy – stanowiącej Załącznik nr 5 do ogłoszenia.
- Część II - Załącznik nr 1a do Ogłoszenia. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy – stanowiącej Załącznik nr 5 do ogłoszenia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa ul. Grochowska 171B, ul. Młynarska 37A
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
Kryteria oceny ofert
1„Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy" Część I4700,0031.12.2019 r. do 31.12.2020 r.cena: 80%kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia : 20%
2„Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy" Część II3700,0031.12.2019 r do 31.12.2020 r.cena: 80%kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia : 20%
Razem 8400,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium8400,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-11-18
Cena: 0.00 zł.
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-11-18 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-11-18, 12:15, Urząd Pracy m. st. warszawy ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa, pok. 206.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |