m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-12 , 10:50:19
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zrikd.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Beata Mauer
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal35
- telefon(0-22) 397-39-16
- emailbmauer@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa elementów oświetlenia ulicznego na potrzeby prac na ul. Żytniej, ul. Arrasowej, ul. Żeromskiego i Wale Miedzeszyńskim w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów oświetlenia ulicznego na potrzeby prac na ul. Żytniej, ul. Arrasowej, ul. Żeromskiego i Wale Miedzeszyńskim w Warszawie, w rodzajach i ilościach podanych w Opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki nr 1a, 1b i 1c do SIWZ. Zamówienie podzielone jest na 3 części: a) Część 1: dostawa elementów oświetlenia ulicznego - ul. Żytnia; b) Część 2: dostawa elementów oświetlenia ulicznego – ul. Arrasowa; c) Część 3: dostawa elementów oświetlenia ulicznego – Wał Miedzeszyński, ul. Przylaszczkowa. Dostawy mają być realizowane zgodnie z opisaami przedmiotu zamówienia oraz z projektami umów, stanowiącymi załączniki nr 2a, 2b i 2c do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawM. St. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)31.50.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 34.92.85.10-6
31.32.00.00-5

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Dostawa elementów oświetlenia ulicznego - ul. Żytnia700,00Do dnia 10 grudnia 2019 r.
2Dostawa elementów oświetlenia ulicznego – ul. Arrasowa100,00Do dnia 2 grudnia 2019 r.
3Dostawa elementów oświetlenia ulicznego – Wał Miedzeszyński, ul. Przylaszczkowa120,00do dnia 5 grudnia 2019 r.
Razem 920,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium920,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia: dla Części 1: Dla pozycji od 1 do 4 Opisu przedmiotu zamówienia (słupy oświetleniowe) - karty katalogowe dla słupów. dla Części 2: Dla pozycji 1 Opisu przedmiotu zamówienia (słupy oświetleniowe) - karty katalogowe dla słupów. dla Części 3: Dla pozycji 4 Opisu przedmiotu zamówienia (oprawy oświetleniowe) - obliczenia fotometryczne wg normy PN EN 13201, potwierdzające poziomą powierzchnię obliczeniową dla przejścia o nie gorszych parametrach niż: Em = 50 lx; Emin = 20 lx; Emax = 60 lx; Emin/Em = 0,4; Emin/Emax = 0,3 Dla pozycji 7 Opisu przedmiotu zamówienia (oprawy oświetleniowe) – - obliczenia fotometryczne o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku 1A do Opisu przedmiotu zamówienia w Części 3; - raport z wytrzymałości słupa potwierdzający wytrzymałość na obciążenia wiatrem oraz obciążenia spowodowane dobranymi oprawami oświetleniowymi.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-18
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zrikd.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-18 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-18, 11:30, Siedziba ZRiKD
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |