m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-12 , 11:44:19
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
- adresNowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 93 93
- faks(0-22) 443 94 85
- adres internetowyhttp://www.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Inga Hadaj
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Al. Ujazdowskie 20 lok. 6
- lokal4
- telefon(0-22) 443 93 93
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDamian Sadza
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Nowogrodzka 43
- lokal114
- telefon(0-22)4439189
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Al. Ujazdowskie 20 lok. 6
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
- lokalKancelaria Ogólna
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa wyposażenia pracowni multimedialnych /pracowni językowych/ dla szkół w ramach projektu „Szkoła badaczy” (znak sprawy ZP-33/19)
Opis zamówienia
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia pracowni multimedialnych /pracowni językowych/ dla szkół w ramach projektu „Szkoła badaczy” (znak sprawy ZP-33/19)
Numer referencyjny: ZP-33/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni multimedialnych /pracowni językowych/ dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu unijnego „Szkoła badaczy” nr RPMA.10.01.02-14-8057/17. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia siedmiu pracowni językowych w szkołach, które umożliwi realizację zajęć językowych w sposób interaktywny. Zamówienie podzielone jest na dwie części: CZĘŚĆ 1 - Wyposażenie pracowni językowych. CZĘŚĆ 2 - Komputery dotykowe All-In-One.
Część nr: 1 Nazwa: Wyposażenie pracowni językowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia siedmiu pracowni językowych w szkołach, które umożliwi realizację zajęć językowych w sposób interaktywny. W zakres zamówienia wchodzi dostawa: jednostek centralnych systemu, oprogramowania do sterowania klasopracownią, pojedyncze lub podwójne przyłączeniowe stanowiska uczniowskie z okablowaniem umożliwiające podłączenie uczniów, oprogramowanie magnetofonu cyfrowego, słuchawki z mikrofonem, głośniki zabudowane w biurku nauczyciela, krzesła uczniowskie, stoliki uczniowskie, krzesła nauczycieli, biurka nauczycieli. Zamawiane wyposażenie zostało szczegółowo opisane w załączniku do umowy, gdzie podany został wykaz pracowni multimedialnych, ilość sztuk na każdą pracownię, funkcje realizowane w pracowniach, szczegółowe minimalne wymagania dotyczące poszczególnych elementów pracowni oraz wymagania dodatkowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy wraz z załącznikiem do umowy stanowiącym załącznik nr 3 / część 1 do SIWZ.
Część nr: 2 Nazwa: Komputery dotykowe All-In-One.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia siedmiu pracowni językowych w szkołach, które umożliwi realizację zajęć językowych w sposób interaktywny. W zakres zamówienia wchodzi dostawa 7 komputerów dotykowych All-In-One. Szczegółowe minimalne wymagania sprzętowe dla komputerów dotykowych All-In-One zostały szczegółowo opisane w załączniku do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy wraz z załącznikiem do umowy stanowiącym załącznik nr 3 / część 2 do SIWZ.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa; 2. jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl; 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp); 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Śródmieście w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa wyposażenia pracowni multimedialnych /pracowni językowych/ dla szkół w ramach projektu „Szkoła badaczy” (znak sprawy ZP-33/19), 5. w związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy, w szczególności podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp; 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne; 7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ − *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. − ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zamawiający w dniu 12.11.2019 r. opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie UZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f8990fbc-b243-4b4f-b286-9d3b41527e66

Zamawiający w dniu 21.11.2019 r. zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanym w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/20345ae3-3029-4e3d-aae2-32407a55deae

Zamawiający w dniu 26.11.2019 r. zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanym w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/31c622d6-a83b-4467-82d5-28162a87517f
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)39.16.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 30.20.00.00-1
32.34.21.00-3
48.70.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)144042,00

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Wyposażenie pracowni językowych0,00do 30 dni od dnia podpisania umowy
2Komputery dotykowe All-In-One.0,00do 10 dni od dnia podpisania umowy.
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu ( bez wezwania ) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej i wykonawcy złożą dokumenty potwierdzające umocowanie do samodzielnego reprezentowania wspólników ( np. umowę spółki lub uchwałę wspólników). 2) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenie o którym mowa w części V pkt 1 SIWZ składa każdy wykonawca). 3) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną przedkłada dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie i formie zgodnie z zasadami określonymi w części V pkt 2 SIWZ.
ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dla CZĘŚĆ 1 - Wyposażenie pracowni językowych. 1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Kupujący przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczącej: a) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:  w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi;  działania siły wyższej obejmującej niezależne od stron awarie sprzętu, zasilania itp.; b) ograniczenia przez Kupującego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy dotyczącej terminu realizacji jest sporządzenie podpisanego przez Sprzedawcę i Kupującego Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany terminu oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a) i b). Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. Sprzedawca oświadcza, że znany jest mu fakt o braku możliwości dokonania cesji/faktoringu praw i obowiązków wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Kupującego. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Dla CZĘŚĆ 2 - Komputery dotykowe All-In-One. 1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Kupujący przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczącej: a) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:  w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi;  działania siły wyższej obejmującej niezależne od stron awarie sprzętu, zasilania itp.; b) ograniczenia przez Kupującego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy dotyczącej terminu realizacji jest sporządzenie podpisanego przez Sprzedawcę i Kupującego Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany terminu oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a) i b). Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. Sprzedawca oświadcza, że znany jest mu fakt o braku możliwości dokonania cesji/faktoringu praw i obowiązków wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Kupującego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres rękojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-12-02
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2 zamowienia_powyzej_30_000_euro.html
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-12-02 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-12-02, 11:00, w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Śródmieście, Al. Ujazdowskie 20 lok. 6
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Szkoła badaczy” nr RPMA.10.01.02-14-8057/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr RPMA.10.01.02-14-8057/17-00, zawartej dnia 8 grudnia 2017 r. pomiędzy Zamawiającym, a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |