m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-11-12 , 13:16:00
I Zamawiający
ZamawiającyLasy Miejskie-Warszawa
- adresul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 612-25-60
- faks(0-22) 610-38-29
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.lasymiejskie.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Suska
- adresLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokal205
- telefon(0-22) 612 25 60 w. 230
- emailsuska@lasymiejskie.waw.pl.
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKonrad Skwarek
- adresLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokal204
- telefon514-823-673
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Utrzymanie i konserwacja drewnianych urządzeń oraz urządzeń do odłowu dzików w kompleksach leśnych m.st. Warszawy.”
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja istniejącej infrastruktury turystycznej
i wyposażenia ścieżek służących edukacji przyrodniczo-leśnej oraz elementów ochrony ekosystemów kompleksów leśnych m.st. Warszawy. Utrzymanie i konserwacja urządzeń służących do odłowu nadmiernie zagęszczonej populacji dzików.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
• czynności konserwacyjne, w tym wymiany i uzupełnienia zniszczonych elementów, w celu utrzymania w stanie używalności wszystkich urządzeń służących turystycznemu, rekreacyjnemu, zabawowemu i dydaktycznemu zagospodarowaniu lasu oraz służących do odłowu nadmiernej populacji dzików,
• jednokrotne malowanie impregnatem drewnianych urządzeń,
• likwidację urządzeń, które przestały spełniać swoją funkcję, stanowią zagrożenie lub ich stan nie pozwala na przywrócenie im pierwotnej funkcji wraz z utylizacją.
Wykaz czynności wraz z formularzem cenowym określone są w załączniku nr 3a do druku oferty dla części 1 i załączniku 3b do druku oferty dla części 2 zamówienia.
Wskazania wykonawcze zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
Charakterystykę obwodów leśnych oraz wykaz czynności z podziałem na obwody leśne przedstawiono w załącznik nr 1a do SIWZ.
1) Zamówienie podzielone jest na 2 części
część 1 - utrzymanie i konserwacja istniejącej infrastruktury turystycznej i wyposażenia ścieżek służących edukacji przyrodniczo-leśnej oraz elementów ochrony ekosystemów kompleksów leśnych m.st. Warszawy, na terenie Obwodu Kabaty i Las Sobieskiego. Utrzymanie i konserwacja urządzeń służących do odłowu nadmiernie zagęszczonej populacji dzików, na terenie dzielnic: Wilanów, Ursynów, Wawer, Wesoła, Rembertów, Praga Południe, Mokotów, Targówek i Praga Północ.
część 2 - utrzymanie i konserwacja istniejącej infrastruktury turystycznej i wyposażenia ścieżek służących edukacji przyrodniczo-leśnej oraz elementów ochrony ekosystemów kompleksów leśnych m.st. Warszawy, na terenie obwodów leśnych: Bielany-Młociny i Bemowo-Koło. Utrzymanie i konserwacja urządzeń służących do odłowu nadmiernie zagęszczonej populacji dzików. Dzielnice: Włochy, Ursynów, Ochota, Żoliborz, Białołęka, Bielany, Bemowo, Wola oraz Gmina Stare Babice.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaww skład części 1 wchodzą obwody leśne: Kabaty i Las Sobieskiego (Gmina Prażmów i dzielnice m.st. Warszawy: Wilanów, Wawer, Wesoła, Praga Południe, Targówek, Rembertów, Ursynów) w skład części 2 wchodzą obwody leśne: Bielany-Młociny i Bemowo-Koło (Gmina
Główny przedmiot (CPV)50.80.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.80.00.00-3


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1część 1 - utrzymanie i konserwacja istniejącej infrastruktury turystycznej i wyposażenia ścieżek służących edukacji przyrodniczo-leśnej oraz elementów ochrony ekosystemów kompleksów leśnych m.st. Warszawy, na terenie Obwodu Kabaty i Las Sobieskiego. Utrzymanie i konserwacja urządzeń służących do odłowu nadmiernie zagęszczonej populacji dzików, na terenie dzielnic: Wilanów, Ursynów, Wawer, Wesoła, Rembertów, Praga Południe, Mokotów, Targówek i Praga Północ.5000,00
2część 2 - utrzymanie i konserwacja istniejącej infrastruktury turystycznej i wyposażenia ścieżek służących edukacji przyrodniczo-leśnej oraz elementów ochrony ekosystemów kompleksów leśnych m.st. Warszawy, na terenie obwodów leśnych: Bielany-Młociny i Bemowo-Koło. Utrzymanie i konserwacja urządzeń służących do odłowu nadmiernie zagęszczonej populacji dzików. Dzielnice: Włochy, Ursynów, Ochota, Żoliborz, Białołęka, Bielany, Bemowo, Wola oraz Gmina Stare Babice. 5000,00
Razem 10000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-17
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ustawy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
1.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać , iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał/wykonuje prace związane
z konserwacją drewnianych urządzeń na kwotę co najmniej
200 000,00 zł brutto (dla I części zamówienia).
200 000,00 zł brutto (dla II części zamówienia).

Powyższe należy udokumentować na wzorze określonym w załączniku nr 4 oraz należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług;

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę:
4.1. spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w pkt 1 będzie oceniane łącznie, dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt 2, oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach załączonych wraz z ofertą.
6. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu – opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – załącznik nr 6 i 7 do SIWZ.
1.2. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.1.
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.4. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).
Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V. pkt 1 ppkt. 1 SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów umożliwiającymi należyte wykonanie zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego:
1.4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
1.4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
1.4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
1.4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Dokument, o którym mowa powyżej, może stanowić pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem, że musi wskazywać elementy o których mowa w ppkt 1.4.1. – 1.4.4.
2. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu, opisanych w art. 22 ust. 1b ustawy. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:
2.1 Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu usługi i ich wartości, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 4 do SIWZ.
2.2. Dowodów określających należyte wykonanie usług uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.1 powyżej. Dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług dokumenty te powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.1. powyżej, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2.2.
3. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
3.1. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy tj. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli ww. Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone) lub wskazanie nazwy ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji)

4. REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWO
4.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
4.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
4.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas naprawy lub demontażu w trybie interwencyjnym dla urządzeń zagrażających bezpieczeństwu osób (maksymalny możliwy czas naprawy lub demontażu wynosi 12 godzin od otrzymania zlecenia). 20 %
Gwarancja utrzymania parametrów jakościowych i technicznych przez wymieniany/remontowany element20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-11-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://www.lasymiejskie.waw.pl/index.php/o-nas/zamowienia-publiczne
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-20, 10:15, w budynku LM-W Korkowa 170a
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-11-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |